Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1/6/2016 έως 21/6/2016 καθημερινά από τις 12:45 έως 13:30.

Από τις  16/6 έως και 21/6 θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες: 9:00 έως 11:00 π.μ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 200/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

  1. Αίτηση εγγραφής (δίνεται από την Προϊσταμένη)
  2. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των νηπίων (Α΄ και Β΄ ηλικίας) στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά θα αναζητηθεί από τα Νηπιαγωγεία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μyschool του ΥΠΠΕΘ.
  1. Επίδειξη του βιβλιαρίου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (δίνεται από την Προϊσταμένη)
  3. Λογαριασμός ΔΕΗ, ΔΕΚΟ , E1, μισθωτήριο συμβόλαιο από τα οποία προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου, ή υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή γίνεται αποδεκτή μόνον σε περιπτώσεις αδυναμίας προσκόμισης κάποιου αποδεικτικού στοιχείου (όπως για παράδειγμα, σε περίπτωση πρόσφατης μετοίκησης), όπου δηλώνεται και η υποχρέωση προσκόμισης του απαιτούμενου αποδεικτικού.
  4. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (δίνεται από την Προϊσταμένη)