Εγγράφονται τα νήπια που γεννήθηκαν το έτος 2010.

Τα προνήπια (έτος γέννησης 2011) δηλώνουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για το νηπιαγωγείο και εγγράφονται κανονικά αν υπάρχει κενή θέση.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 2/6/2015 έως 15/6/2015 καθημερινά από τις 12:45 έως 13:45.

Από τις 16/6 έως και 19/6 θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες: 9:00 έως 12:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 200/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

  1. Αίτηση εγγραφής (δίνεται από την Προϊσταμένη)
  2. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (Τελευταίου τριμήνου και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα. ΠΡΟΣΟΧΗ όχι ληξιαρχική πράξη γέννησης ούτε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
  3. Επίδειξη του βιβλιαρίου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  4. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ΑΔΥΜ (δίνεται από την Προϊσταμένη)
  5. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ ή E1) ή υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα από τα οποία προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.
  6. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

Απαραίτητη θεωρείται κατά την εγγραφή η παρουσία του παιδιού, για τη γνωριμία του με το χώρο του νηπ/γείου.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/ 350 /67503 /Γ1/16-6-2011 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών αναζητούνται αυτεπάγγελτα και μόνο από τους Προϊσταμένους των Δημοσίων Νηπιαγωγείων και τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων, όπως ορίζεται από τη με αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532 /18-8-2006 (ΦΕΚ 1309Β/13-9-2006) Υ.Α. του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.