Ντενεκεδούπολη σε αγαπάμε πολύ!!!

Αφιερωμένο στους μαθητές μας που φέτος δεν προλάβαμε να τιμήσουμε την επέτειο του Πολυτεχνείου στο νηπιαγωγείο μας όπως συνηθίζαμε .

Δείτε εδώ και εδώ παλιότερες αναρτήσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Τελευταία αποστολή στο «Μένουμε σπίτι μαζί»!

Τα παιδιά του 1ου ολοήμερου και η κ. Βιολέττα Θεοχάρη ετοίμασαν ένα βίντεο για να γνωρίσουν το σχολείο την πόλη μας και τις ομορφιές της στα υπόλοιπα σχολεία μέλη του eTwinning προγράμματος «Μένουμε σπίτι μαζί»στο οποίο συμμετείχαν  την περίοδο που τα σχολεία ήταν κλειστά λόγω της πανδημίας.

 

Mιά κάμπια πολύ πεινασμένη!

Ξεφυλλίστε  πατώντας κάτω δεξιά στην άκρη της  κάθε σελίδας και ακούστε την αφήγηση πατώντας  το listen  κάτω από το βιβλίο που δημιούργησε η κ. Έφη με την τάξη της!Book titled ''Μιά κάμπια πολύ πεινασμένη''Read this book made on StoryJumper

Εγγραφές στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021

Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020 καθημερινά από 8.30-14.00

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2020-2021, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ.3β, του άρθρου 33 του ν.4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα,εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

Η περιοχή ευθύνης του 3ου Νηπιαγωγείου Λάρισας με αφετηρία τη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Ιωαννίνων περιλαμβάνει την περιοχή η οποία περικλείεται από τις οδούς :

Ιωαννίνων,Ολύνθου,Στενημάχου,όρια Αγχιάλου(χωρίς να περιλαμβάνεται),Δημητρίου Καραολή,Β΄Σώματος Στρατού, Κλ.Πατέρα,όρια 1ης Στρατιάς (Εχεκρατίδας,Σαρίμβεη)Ηρώων Πολυτεχνείου,Ιωαννίνων.

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγγραφή του
νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:
 Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του
Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία
«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των
κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας
συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου
μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της
ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό
Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην
οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι
εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο
γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο
που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη
δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση
κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας,
με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή
εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο
πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική
μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης
από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και
στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη
σχολική μονάδα και
στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή
προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται
στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια
του Νηπιαγωγείου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στο νηπιαγωγείο:
γ)Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας άλλου/λων τέκνου/ων,που φοιτά/τούν στην ίδια ή σεσυστεγαζόμενη σχολική μονάδα,εφόσον υπάρχει/χουν 
δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής
ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο(Α.Δ.Υ.Μ.)
η) Βιβλιάριο Εμβολίων,του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017(ΦΕΚΑ’109),όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚΑ’142)καιαπό το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚΑ’13)).
θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ,ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία,εφόσον υπάρχει,σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.
Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η
αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ
53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου
εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και
καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.

Ακολουθεί η εγκύκλιος .

 Λήψη αρχείου

Πρωτομαγιάτικα στεφάνια!»Μένουμε σπίτι…μαζί»

Τα παιδιά του 1ου ολοήμερου συμμετέχουν στο eTwinning project «Μένουμε σπίτι….μαζί» κι εύχονται με τα πρωτομαγιάτικα στεφάνια τους Καλή Πρωτομαγιά σε όλους!


 

κι εδώ μπορείτε να δείτε  τις ευχές των παιδιών και άλλων σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Πασχαλινό παραμύθι τέχνης-Μέρος 1ο

Πασχαλινό παραμύθι τέχνης για νήπια (διαδραστικό)*

*Μια ιδέα της παιδαγωγού Παρασκευής Φωτιάδου που βρήκαμε εδώ  

Το διαδραστικό παραμύθι τέχνης που ακολουθεί  είναι η πασχαλινή περιπέτεια  ενός μικρού αβγού που δεν ήθελε να βαφτεί κόκκινο , όπως τα υπόλοιπα αβγά του κοτετσιού και αποφασίζει με την βοήθεια των χελιδονιών να  ταξιδέψει σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Το παραμύθι θα ανεβαίνει συστηματικά  στο blog και σε  κάθε νέα ανάρτηση το μικρό αβγό θα γνωρίζει ένα νέο ζωγράφο και μια νέα τεχνοτροπία ενώ πάντα θα περιλαμβάνει μια εργασία τέχνης για τα παιδιά.

Σκοπός είναι τα παιδιά να γνωρίσουν με διασκεδαστικό τρόπο διάσημους ζωγράφους αλλά και να ζωγραφίζουν κάθε φορά το χάρτινο αβγό τους όπως ο καλλιτέχνης  που θα μαθαίνουν μέσα απο το παραμύθι.

Στο τέλος του ταξιδιού θα έχουν τα παιδιά  δημιουργήσει ένα πρωτότυπο πασχαλινό βιβλιαράκι  τέχνης.

Για την πασχαλινή περιπέτεια μας θα χρειαστείτε:

Φαντασία, μαρκαδόρους ,  χαρτί και την βοήθεια του γονιού σας!

                                                        

           

                             Νικηφόρος Λύτρας

Ας ξεκινήσουμε την πασχαλινή περιπέτεια μας!

Ήταν πρωί όταν η κότα καμάρωσε στην φωλιά της δέκα μικρά ολόασπρα αυγά:

«Είμαι τόσο χαρούμενη για εσάς!» κακάρισε η κότα, » είστε πολύ ξεχωριστά αβγά γιατί είστε προορισμένα να μπείτε στο πασχαλινό καλάθι , να βαφτείτε κόκκινα και να στολίσετε το τραπέζι του μεγάλου σπιτιού !»

                                                    Pablo Picasso

Τα εννιά μικρά αβγά κοίταξαν με χαρά την μαμά κότα. Ήταν όλα τόσο ενθουσιασμένα με την πασχαλινή τους τύχη.

Εκτός απο ένα.

Το δέκατο αβγό που ήδη είχε κατεβάσει μούτρα και έδειχνε θυμωμένο.

«Δεν θέλω να βαφτώ κόκκινο και ούτε να μπω στο πασχαλινό τραπέζι, θέλω να ταξιδέψω στον κόσμο , να γνωρίσω νέα μέρη και τοπία και χρώματα πολλά. «

Η κότα γέλασε . «Μα είσαι αβγό! Δεν  μπορείς να ταξιδέψεις!  Είναι της μοίρας σου γραφτό ένα χρώμα να γνωρίσεις και αυτό είναι το κόκκινο»

Το μικρό αβγό όμως πίστευε πολύ στον εαυτό του και ήξερε βαθιά μέσα του πως όποιος πιστεύει στον εαυτό του μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Έτσι αναζήτησε μια λύση πως θα πραγματοποιήσει το όνειρο του.

Κοίταξε γύρω στο κοτέτσι και όντως δεν βρήκε ένα τρόπο να ταξιδέψει .

Όμως δεν απογοητεύτηκε.

Έδωσε μια και κύλησε έξω από το κοτέτσι. Εκεί ψηλά άκουσε τα χελιδόνια να τιτιβίζουν πάνω σε μια φωλιά.

                                                   Walter Crane

Τα μάτια του αστράψαν απο μια ιδέα. Τα χελιδόνια θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν!

Έχετε καμία ιδέα πως τα χελιδόνια θα μπορέσουν να βοηθήσουν το αβγό?

«Χελιδόνια εσείς που ταξιδεύετε σε όλο τον κόσμο ,μπορείτε να  βοηθήσετε κι εμένα το μικρό αβγό? Θέλω να ταξιδέψω αλλά δεν ξέρω πως» είπε το μικρό αβγό και ένα καλόκαρδο χελιδόνι του έγνεψε θετικά.

«Θα σε βοηθήσω εγώ μικρό αβγό , έχω  μια ιδέα πως μπορείς να ταξιδέψεις»

Πράγματι το χελιδόνι είχε μια καταπληκτική ιδέα. Ξεκίνησε παρέα με τα άλλα χελιδόνια να πλέκουν με τα ράμφη τους  ένα μεγάλο ύφασμα  από μικρά ασπροκόκκινα μαρτάκια που βρήκαν κρεμασμένα πάνω σε ένα δέντρο.

Τέλος κύλησαν το μικρό αβγό πάνω στο ύφασμα και σε κάθε μια απο τις γωνιές ένα χελιδόνι το κρατούσε απο το ράμφος του έτοιμα να απογειωθούν.

Το αβγό είχε μεγάλη χαρά .

«Αντίο κοτέτσι και κότα μαμά! Αντίο αδέρφια αβγουλάκια! Πάω να μάθω τα πάντα γι αυτό το μεγάλο κόσμο!»

Κι έτσι ξεκίνησε το μικρό άσπρο αβγό ένα μεγάλο ταξίδι, μια ξεχωριστή πασχαλινή περιπέτεια.

Πρώτη επίσκεψη : Ιαπωνία

Καθώς το μικρό αβγό πετούσε πάνω από κόσμους παράξενους και μακρινούς , άκουσε μια μουσική τόσο όμορφη που ζήτησε από τα χελιδόνια να κατέβουν λίγο πιο χαμηλά για να την ακούσει καλύτερα.

Πού είναι η Ιαπωνία; Πόσο μακριά είναι από την Ελλάδα ; Ας το ανακαλύψουμε στο χάρτη!

Ας ακούσουμε την μουσική που γοήτευσε το μικρό αβγό:

 

Μα καθώς έσκυψε για να ακούσει την μουσική , συνέβη  το εξής: Έπεσε κατά λάθος με φόρα μέσα σε ένα πίνακα που ζωγράφιζε εκείνη την ώρα μια γιαπωνέζα ζωγράφος πλάι σε μια λίμνη!

Καθώς κατρακύλησε στο έργο της άνοιξε το στόμα του διάπλατα απο έκπληξη: Η ζωγράφος , που το όνομα της ήταν Yayoi Kusama

ζωγράφιζε πάνω στα έργα της  ασταμάτητα μικρούς κύκλους , σαν μικρά αβγά :

 

«Καλή μου και υπέροχε ζωγράφε μπορείς να βάψεις και εμένα όπως τα έργα σου?» της είπε εντυπωσιασμένο απο την τέχνη της και η Kusama του χαμογέλασε και ξεκίνησε να το ζωγραφίζει.

Μπορείτε να φανταστείτε πως η Kusama ζωγράφισε το μικρό αβγό? Να θυμάστε πως η ζωγράφος αγαπά τις βούλες. Σχεδόν  όλα τα έργα της είναι γεμάτες απο αυτές!

Εργασία!

Πάρτε χαρτί, σχεδιάστε ένα αβγό  κι έπειτα ζωγραφίστε το όπως πιστεύετε οτι το ζωγράφισε  η Yayoi Kusama.

Στην επόμενη ανάρτηση μας το μικρό αβγό θα ταξιδέψει στην Αμερική και θα γνωρίσει το έργο του Jackson Pollock.

Λοιπόν παιδιά του 3ου Νηπιαγωγείου Λάρισας όσοι θέλετε  να βάψετε το αυγό σαν την Yayoi Kusama ,να το  φωτογραφήσετε και να το στείλετε στις κυρίες σας μέχρι την Δευτέρα το απόγευμα στις 6 αν θέλετε να το δείτε  δημοσιευμένο στην επόμενη ανάρτηση

Τις μέρες μετράω μια μια μέχρι να ρθει η Πασχαλιά

Αγαπητά μας παιδιά ανοίγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε ένα ημερολόγιο με  εκπλήξεις που ετοιμάζουν για σας οι δασκάλες σας .Προσοχή όμως!Δεν μπορείτε να τα δείτε όλα μαζί ούτε μπερδεμένα.Πρέπει να ανοίγετε με την σωστή σειρά ανάλογα με την ημερομηνία ξεκινώντας απο το 1 την 1η του Απρίλη!

Μπορείτε να ανοίξετε το ημερολόγιο κι από το μενού της σελίδας.

https://calendar.myadvent.net/?id=4abdeb044d4477c7a958eb2a4cd1401a

Ανακοίνωση ΚΕΣΥ Λάρισας

ΚΕΣΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΛΟΓΩ COVID-19

Μαρ 202026

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXo5ScsswLuJ1o1YcqcL9KzPI0CWAf7VP9zmjmRnCUu5tFig/viewform

Το ΚΕΣΥ Λάρισας με σκοπό να υποστηρίξει όσους από την εκπαιδευτική κοινότητα έχουν ανάγκη των υπηρεσιών μας σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο του αποκλεισμού και των περιορισμών που μας τέθηκαν λόγω του ιού Covid-19, ετοίμασε μια φόρμα επικοινωνίας που μπορούν να συμπληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι (μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί) ώστε να οργανώνεται στη συνέχεια από την υπηρεσία μας η αποτελεσματικότερη υποστήριξή τους. Η φόρμα είναι απλή στη συμπλήρωσή της και αμέσως μετά την υποβολή της κάποιο μέλος του προσωπικού του ΚΕΣΥ θα αναλαμβάνει να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας.

Προτάσεις από τη σελίδα της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου

Προτάσεις από τη σελίδα της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου κας Α.Παπαδημητρίου :

ΜΕΝΩ ΣΠΙΤΙ
https://nipia-larisa.gr/category/%ce%bc%ce%b5%ce%bd%cf%89-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%b9/
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΦΥΣΙΚΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
https://nipia-larisa.gr/category/%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%cf%84%cf%8c%ce%bc%ce%bf%ce%b9-11%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82/

Τα νήπια του 3ου Νηπιαγωγείου «Μένουμε σπίτι και ……»

Μπορεί ο κορονοϊός να μας αναγκάζει να «μένουμε σπίτι» αλλά  οι εκπαιδευτικοί του 3ου Νηπιαγωγείου δεν έχασαν την επαφή με τους μαθητές τους.

Με την βοήθεια της τεχνολογίας  βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία .Τα παιδιά μας κάνουν να χαμογελάμε και μας δίνουν θάρρος να αντιμετωπίσουμε τη δύσκολη κατάσταση που ζούμε

Εδώ μπορούμε να δούμε τι έφτιαξαν οι φίλοι μας του 1ου ολοήμερου με τις κ.Ευαγγελία -Βιολέττα στο eTwinning πρόγραμμα «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ…ΜΑΖΙ»

τα παρακάτω βίντεο είναι από το 2ο κλασικό τμήμα της κ. Χριστίνας

Ακολουθεί video με τα έργα των παιδιών του 3ου κλασικού τμήματος της κ. Έφης

 

Kι εδώ το βίντεο του 1ου κλασικού τμήματος:»Τα χρώματα του ουράνιου τόξου»

https://kizoa.app/Movie-Maker/d315549083k5407806o1l1?fbclid=IwAR2EgjmVgNNRVoJzqeJj3w6yk6mI7I2J028xCa05ACO_9VUd-_E-CHiFKD8

 

Μένουμε σπίτι και περνάμε ωραία!!!

Αγαπητοί γονείς και παιδιά,μέχρι να περάσει ο κίνδυνος από τον κορονοϊό μένουμε στο σπίτι και βρίσκουμε τρόπους και ιδέες να περάσουμε ευχάριστα και δημιουργικά.

Αγαπητοί γονείς, δεν υπάρχει λόγος να φορτώνουμε τα παιδιά με υπερδραστηριότητες  στον υπολογιστή και στο τάμπλετ τώρα που μένουν στο σπίτι.Χαρείτε όπως εσείς ξέρετε αυτές τις μέρες που τα έχετε  τόσες ώρες κοντά σας . Με τις προτάσεις μας θα θέλαμε απλώς να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε μέσα από το πλήθος των προτάσεων που πιθανόν συναντάτε στο διαδίκτυο.Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά και να ανταμώσουμε γρήγορα!

Παρακάτω θα βρείτε προτάσεις κατάλληλες για παιδιά προσχολικής ηλικίας..και όχι μόνο.

Ακούμε τα αγαπημένα μας τραγουδάκια :

 

Διαβάζουμε το παραμύθι «ένας ιός με κορώνα»

https://online.fliphtml5.com/ksfx/tcou/

 

βλέπουμε και διαβάζουμε το παραμύθι «ο κορονοϊός»

 

Παίζουμε Σκάκι με  αντίπαλο  τον υπολογιστή  μας

https://www.chess.com/el/play/computer

 

Ακούμε ραδιόφωνο .Κάθε βράδυ στις 9 ζωντανά αφήγηση βιβλίου-παραμυθιού, ενώ στην σελίδα της εκπομπής υπάρχει διαθέσιμο αρχείο προγενέστερων εκπομπών. https://webradio.ert.gr/category/trito-programma/ekpobes/10-lepta-akomi/

 

Κάνουμε μια επίσκεψη στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης μέσα από τον υπολογιστή μας φυσικά!

και στο Μουσείο της Ακρόπολης όπου μπορούμε να βάψουμε την πεπλοφόρο

 

Παρακολουθούμε παιδικές θεατρικές παραστάσεις από το ψηφιοποιημένο αρχείο του Εθνικού θεάτρου
http://www.nt-archive.gr/theaters.aspx?company=10&fbclid=IwAR3gcekeRRKxTNPdC2CC5P8T0476ZOdFHgHkpSyn-__NzFspMhcdF–xXPM

 

Βλέπουμε παραστάσεις από το «Μαύρο θέατρο της Πράγας»

 

 

Παιδικά παραμύθια & ιστορίες – Online βιβλιοθήκη free ebook
https://www.helppost.gr/free/ebooks/paidika-paramithia-istories-online/

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το πρώτο online νηπιαγωγείο Kidoplanet της κ. Τίνας Μιναρετζή, προσφέρει από σήμερα δωρεάν τις υπηρεσίες του νηπιαγωγείου σε όλες τiς οικογένειες της Θεσσαλίας, για την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού. Όποιος γονιός της Θεσσαλίας ενδιαφέρεται για ελεύθερη χρήση του Kidoplanet μπορεί να αποστείλει email στο kidoplanet2017@gmail.com και θα λάβει πρόσκληση ελεύθερης πρόσβασης άμεσα.

 

Οδηγίες από το Εργαστήριο της Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ προς εκπαιδευτικούς και γονείς

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/psychologiki-stirixi-st-sxolei-gia-koronoio_covid19.pdf

25η Μαρτίου 1821!Χρόνια πολλά Ελλάδα!!!

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XUJUTPi701o

Δείτε το βίντεο που έφτιαξε η νηπιαγωγός μας Βιολέττα Θεοχάρη για το eTwinning ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ:

κι εδώ μπορείτε να παίξετε παιχνίδια σχετικά με την 25η Μαρτίου:

https://twinspace.etwinning.net/112804/pages/page/921702?fbclid=IwAR0yXnFBgj5XRu0kHgHJBgIJK_GAIPGzlCRB8PzLq_ZMg1OiVhbuSx_gqIs

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Το Νηπιαγωγείο μας, όπως και όλα τα σχολεία της Ελλάδας, θα παραμείνει κλειστό για 14 ημέρες για να προφυλαχθούν οι μαθητές και για να μην υπάρξει διασπορά και μετάδοση του κορονοϊού.

Όσο τα σχολεία θα είναι κλειστά, τα παιδιά εννοείται ότι θα πρέπει να προφυλαχθούν και να μην πηγαίνουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες, αθλητικούς χώρους, παιδότοπους και άλλους χώρους όπου έρχονται σε επαφή με πολλούς ανθρώπους. Με αυτό τον τρόπο δεν προφυλάσσουν μόνο τον εαυτό τους, αλλά και τους ενήλικες που ζουν στον ίδιο χώρο μαζί τους, όπως τους παππούδες και τις γιαγιάδες αλλά και άλλα άτομα που είναι ευαίσθητα σε ασθένειες.

Θα πρέπει, όχι μόνο αυτό το διάστημα, αλλά και πάντα να τηρούν τους κανόνες υγιεινής, να πλένουν συχνά τα χέρια τους, να μην τα βάζουν στο στόμα ή τα μάτια, να καλύπτουν το στόμα και τη μύτη όταν βήχουν ή φτερνίζονται όπως έχουμε μάθει.

Αν τα παιδιά ή και εσείς παρουσιάσετε κάποιο από τα συμπτώματα όπως βήχα, πυρετό, καταρροή, πονόλαιμο να μην πάτε άμεσα στο νοσοκομείο αλλά να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 1135 για να πάρετε οδηγίες.
Δεν χρειάζεται πανικός αλλά να επιδείξουμε όλοι ατομική ευθύνη έτσι ώστε να μειωθεί η διασπορά της νόσου. Ας κάνουμε λοιπόν όλοι μια προσπάθεια για το καλό όλων μας!

 

Αποκριάτικο Πάρτυ!!!

Μικροί και μεγάλοι,φορέστε τα πιο τρελά σας κοστούμια κι ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα στο Αποκριάτικο πάρτυ του σχολείου μας.

Ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Νηπιαγωγείου Λάρισας σας προσκαλεί στο Αποκριάτικο πάρτυ που διοργανώνει το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18.00μμ στη  Γιάννουλη στο κέντρο Palladium(2ο χλμ. Λάρισας Κοζάνης,τηλ. επικοινωνίας 24100250070)

Τα παιδιά θα απασχοληθούν με animater,μουσική,χορό και πολλές εκπλήξεις!

Το 3ο Νηπιαγωγείο κέρδισε στο διαγωνισμό χριστουγεννιάτικης κάρτας του Ιδρύματος Μποδοσάκη!!!

Το Νηπιαγωγείο μας πήρε μέρος στο διαγωνισμό χριστουγεννιάτικης κάρτας του ιδρύματος Μποδοσάκη και η κάρτα μας επελέγη ως «Η ευχετήρια κάρτα του ιδρύματος»

Μπράβο στους μικρούς μας καλλιτέχνες και στην νηπιαγωγό τους κ. Ελευθερία Καρανίκα!!!

https://www.bodossaki.gr/wp-content/uploads/2019/12/Xmas-card-2019_Bodossaki-Foundation.gif