ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2024-25

Εγγραφές μαθητών/τριών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α’ 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2020 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ79/2017 (Α 109).

Αναλυτικά η διαδικασία για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής

→ Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

→ Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

→ Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β’ 1767):

 • τα στοιχεία του προνηπίου/ νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή.Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
 • τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
 • τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/ουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/τη Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
 • εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου/νηπίουστο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
 • τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων/νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τουςαπό τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός της προσθεμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/τρια- Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα.

Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται :

 • η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμεροπρόγραμμα ή/και το τμήμα πρόωρης υποδοχής
 • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)
 • Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).
 • Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του/της μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

 

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767), οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις η αίτησή τους επιστρέφεται από το Νηπιαγωγείο στους γονείς/ κηδεμόνες προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ. 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια – Προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες.

ΟΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ!!!!!

                   Αναζητώντας την Αγάπη!  png clipart star planet five pointed star

Φέτος αντί της κλασικής γιορτής αποφασίσαμε να καλέσουμε την συνάδελφο και συγγραφέα του βιβλίου “Αναζητώντας την Αγάπη” Μαρία Μαριολάκη για μια δράση όλο αγάπη.

“Όλοι ετοιμάζονται για τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων! Οι χιονάνθρωποι με το κάτασπρο χιόνι, οι καλικάντζαροι με τις πονηρές σκανταλιές τους, τα ξωτικά στο εργαστήρι του Άγιου Βασίλη και τα λαμπερά αστέρια ψηλά στον ουρανό! Μερικές μέρες πριν την Παραμονή των Χριστουγέννων κάτι τρομερό συνέβη….Η Αγάπη χάθηκε και όλα άλλαξαν!!!”

Μεταμορφωθήκαμε σε σκανταλιάρηδες καλικάντζαρους, παιχνιδιάρηδες χιονάνθρωπους, ξωτικά όλο δουλειά και αστραφτερά αστέρια!

548c0657 7ed5 489c a503 93e03950b739

Μετά την τρομερή ανακοίνωση ότι η Αγάπη χάθηκε και όλοι έχασαν το νόημα των Χριστουγέννων ,τα παιδιά με τη βοήθεια των γονέων τους σε ομάδες συζήτησαν και αποτύπωσαν στο χαρτί που πιστέυουν ότι βρίσκεται η αγάπη.

411896194 1987143764990028 5336012923674419683 n 411666633 1081752973272465 289888238727432297 n7cd0afee 12e3 418a ace6 3f4add3b4fc7

Στη συνέχεια μας παρουσίασαν τα αποτελέσματα.

1e5735b9 bd69 48e9 abe4 560b9bf85aef 8176bb44 77c7 4cd5 b394 80a18ed8690b 2128216a 9a90 4d9a 86d6 5b8b88121ff0 139415e5 3aa5 464e a3a4 bdd45f431002

 Καταλήξαμε ότι η αγάπη βρίσκεται μέσα μας και γύρω μας και όταν μοιράζεται τότε πολλαπλασιάζεται. Φτιάξαμε λοιπόν καρδιές από πηλό, τις βάψαμε, τις στολίσαμε και τις κρεμάσαμε σε ένα δεντράκι, το οποίο στείλαμε στην αιματολογική ογκολογική πτέρυγα παιδιών και εφήβων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

7a0f7ee6 ddf0 4a39 a343 178cf49ed823 411796553 6869924529723488 7770523172919311603 n 412291706 381151421252828 7654185998637303501 n

f6055a4b 1641 4970 9490 5a25884b3b8d 1216ca5c 0bb0 48cf 9071 d473a9785fa1 cd6725f4 a7bd 4d3a adbb 5f4588a8b0e7

Και τέλος με πολλή χαρά τραγουδήσαμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια με τη βοήθεια της κυρίας Ευτυχίας στο αρμόνιο , αλλά και της κυρίας Αναστασίας των αγγλικών στα ελληνικά και στα αγγλικά!

32f7cf67 2ac7 4c94 80da 9744cca4ce27

 

autokollita toixou geia sou rountolf 1469 800x800 1 c9ff953c4984936e027d8bc8a228a631 original

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

 

cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIzLTA5L3Jhd3BpeGVsX29mZmljZV8zNV9jaHJpc3RtYXNfc2FudGFfd2F2ZV9oZWxsb19oYXBweV9mbGF0X2lsbHVzdF9kNTRiMTAzMC1hOTE3LTRiMmYtOTgzNS0zZDZlNjZjZThkMTBfMS5wbmcΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ kisspng vector graphics christmas illustration clip art po 5d386c21e3c8e6.421764011563978785933

 

Μπήκε ο Δεκέμβριος και μύρισαν Χριστούγεννα και είπαμε να στολίσουμε την τάξη μας για να μπαίνουμε  σιγά σιγά στο κλίμα των γιορτών.

481a748a 91a7 4f90 87ac 457a1eaf9fe4  f0468429 a707 4078 9fb1 9e33cbc7e12f  d936d11c de49 4a3f ab91 b7808d559eab b7abb4cd be36 429d 8ef5 e26433c7cfc2

Στολίσαμε με τον πιο γλυκό τρόπο την πόρτα μας!

411878900 303069576059050 3027565407080814510 n

 

Οι κάρτες μας! png clipart christmas card greeting note cards wish christmas love wish

16cf5b90 319b 47ce b185 1531fecb5b9a f1723f3f ac21 458f 9a3d 600e13731c77 81cf3127 01e5 4733 8df0 f07380827600

 

411573875 923561109439853 5428596763967917062 n 411599733 335140645969761 4099084361027894867 n 412006417 2502280873315759 6444688558067993391 n

 

Οι Φάτνες μας!17755465fc90ad29e7a765f53e272c0f

409832031 366926405989702 545379781701048429 n 411686841 926785878298131 2200407448102179842 n 411776417 899033031803964 9011435184282266553 n a889bb93 7d0e 4d91 93b4 50f67a4f749e

Στολίδια για το δέντρο! Christmas ball 605 1000x1000 1

412015330 774454514717519 1096524704069507471 n 412006417 1985821468469370 6714523828933275829 n 411576647 1368983843745925 7258874170543619938 n 0791f08d ea3c 427d b99e dc2c7d38fc3e  5c166ddc 4f7c 4e62 89bd 0417d05e845a 7af9aabe 2394 489f 8912 a8bb9dcd5a26

Τα γούρια μας!  images

 7e612a7d 47d9 4021 bf41 4d2c71d4ff49 278b7995 c70b 46dd 8c17 1750b850f30e 453e46c1 7d7e 44e9 8463 6b5ac89556c5  3296305a c042 4a3e b9e4 857d9c769636 411626855 1965783300503829 8593952724336556065 n  412144474 375299518326228 20750697712021598 n  4537d9d2 1b8f 494d 9c95 e8a076e11491 411970099 380246581183748 4021350345782029491 n

Επιτραπέζια δεντράκια με μαλλί!

7bf93bce 2644 40c4 85ec 0fa70821f743  b716eae2 e883 44f9 ad38 9eed1ac00f71

4c0b152d e68a 410d bd70 c479545a0c35 b2c9e7f8 33cc 4454 940e 37ea6e1b5d63 9efb3669 86da 44cb 9b45 258159f4c5b7

776adcd9e7f75dd060d66186c9f3561dΉπιαμε ζεστή σοκολάτα και φτιάξαμε γλυκίσματα! Gingerbread man clip art images illustrations photos

bfb32280 8406 40ac aaa5 7f2982687625 41c4305f 969e 4730 ad1c 57dcc0328e18 475b01bf 6a03 4587 94a1 83fed5ffd9f1  6d6aaa57 471f 41ff 91bd 852dde048b0b497f7a87 5dc3 4500 8905 dd9087152a36892e9c58 dadb 4d9e ab36 b4b75ea2928b  b087b256 2954 4fc5 8d97 a72c5d077617ba70bb6a 8b31 43da 99cc e8e7dcee456f

Ντυθήκαμε με μάσκες που φτιάξαμε του αγαπημένου μας Αγιου!

                                                                      377251923 279819518051631 9055111420055986008 n 411609079 1053546275909890 5876528847480363509 n

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΥΡΩΔΑΤΑ ΣΑΝ ΜΠΙΣΚΟΤΑ, ΖΕΣΤΑ ΣΑΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑ, ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΑ ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΑ ΣΑΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣ!!!!

 

 

 

Το ουράνιο τόξο είναι εδώ, μέσα του κρύβει θησαυρό!

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Θεματική 1: Ζω καλύτερα – Ευ Ζην

Υποθεματική: Σεξουαλική
Διαπαιδαγώγηση

*Το Ουράνιο τόξο είναι εδώ, στην άκρη του κρύβει θησαυρό !!!*

1ο  Εργαστήριο : Ας γνωριστούμε

Μέσα από διάφορες δραστηριότητες μιλήσαμε για τον εαυτό μας, γνωριστήκαμε καλύτερα, έγινε ενδυνάμωση της ομάδας και αναπτύξαμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

Τα παιδιά παρουσίασαν τα αγαπημένα τους παιχνίδια και παραμύθια και έπειτα τα αποτύπωσαν στο χαρτί.

 

                                                                                                                                      369957552 302201816072284 7738388510865756908 n368017818 1612752472587787 2714295507960210020 n

                                                                                                                                       9e3e3949 fca1 494f a8cd ea55d45d60b4         442a55f4 beef 4378 b5ec 4ef2f662d6e4

 

Έφτιαξαν ‘ Μαγικά ‘ βιβλία με τον εαυτό τους και πληροφορίες γι’ αυτόν.

                                                                                                                               b36cb284 65d8 4e45 abae d16351700c6a 14b15e4b 4a2e 4a8f a313 112e05326f613d02ce1a 2f6d 4d3a 8f57 805c27f4ed7f

Με τη βοήθεια του κουβαριού έφτιαξαν τον ιστό της φιλίας και έπειτα ζωγράφισαν τι αγαπούν στο φίλο τους.

                                                                                                                          370206064 345303708081007 7676201244743950134 nΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2

Μέσα από βιωματικό παιχνίδι χωριστήκαμε σε δυάδες βάρκες ,όπου μέσα είχαν ένα επιβάτη τον οποίο έπρεπε να συνεργαστούν για να τον προστατέψουν από τα μανιασμένα κύματα και τον αέρα.

                                                                                                                                    387476729 368943708979730 6316414785226168973 n   368395133 1787653605027411 1019542509323808192 n

Έπαιξαν διάφορα παιχνίδια που έπρεπε να συνεργαστούν.

                                                                                                                                    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 69ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 67 1

                                                                                                                                 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 62 1   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 70 1

2ο Εργαστήριο : Το διδακτικό συμβόλαιο ,καθορίζουμε τους κανόνες της ομάδας μας.

Ακούμε την ιστορία της Ανω κάτω και της Φίρδιν Μίγδιν και συζητάμε τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν κανόνες.  Καταγράφουμε τις ιδέες των παιδιών για τους κανόνες που πρέπει να υπάρχουν για να λειτουργούμε ομαλά σαν ομάδα. Τους ομαδοποιούμε και τους  κάνουμε εικόνα. Δημιουργούμε το συμβόλαιο των κανόνων και το  υπογράφουμε.

                                                                                                                               371502442 3252878748190811 6523524277208567127 n           370313696 1588547861677360 4498046279295914866 n370777795 1023659418965243 6969567274549467913 n

                                                                                                                 379ede60 9027 4f01 9ef3 097dfcfd391d2b465f13 15cb 49db b619 12d87e4f43da

                                                                                                                  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 4 eca9576e f1cf 4509 82e3 6112680a5670

3ο Εργαστήριο : Μοναδικότητα- Ταυτότητα

Μιλάμε για τη μοναδικότητα μας . Περιγράφουμε τον πίνακα. Έπειτα τα παιδιά έπρεπε σε χαρτάκια να ζωγραφίσουν τι πιστεύουν ότι σκέφτεται  ο άντρας του πίνακα. Διαπίστωσαν ότι δεν είναι μόνο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που μας κάνουν διαφορετικούς και μοναδικούς αλλά και ο τρόπος σκέψης μας.

ad446d0c b1a0 4baa 9dc8 6483ec476ea8

Παρατηρούμε τα στοιχεία μίας ταυτότητας. Έπειτα δημιουργούμε τις δικές μας και παίζουμε διάφορα παιχνίδια με αυτές.

 

                                                                                                                                              369555165 563561239260992 5923728937291400430 n369492019 301441532705552 6356707591581537420 n

                                                                                                                             ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 21 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 26

4ο Εργαστήριο: Τα χρώματα του ουράνιου τόξου! Κάθε χρώμα είναι απαραίτητο.

Βλέπουμε και σχολιάζουμε εικόνες από ουράνια τόξα Επισημαίνουμε πόσο σημαντικό είναι το κάθε χρώμα και τι θα συνέβαινε αν έλειπε ένα χρώμα ή ένας από εμάς από την ομάδα μας;

Φτιάχνουμε ουράνια τόξα.

                                                                                                             370229467 1004306214012552 2668747015015088289 n           370142287 1042394153630992 2238449607457085523 n

 

 

                                                                                                   370219508 227882030189207 5188122079511247197 n371319952 895287261937273 2471943640239063530 n370197649 3511618505834526 7397523394590413724 n

                                                                                             ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 12  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 27ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 34

 

 

Πως θα ένιωθες αν ένας φίλος σου έλειπε από την ομάδα μας;

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 24

 

5ο Εργαστήριο: Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Διαβάσαμε το παραμύθι “Κοχυλάκι εσύ δεν φταις” και ζωγράφισαν τι τους άρεσε από την ιστορία.

Παρακολουθήσαμε το βίντεο ” Η Κίκο και το χέρι”. Μιλήσαμε για τα καλά και κακά μυστικά. Ζωγράφισαν τα παιδιά την ιστορία.

                                               ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 44  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1      ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 46

                                                                                                              ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 42 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 43

 

Φτιάξαμε μία αφίσα με τους 4 βασικούς κανόνες σεξουαλικής αγωγής.

                                                                                                                        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 35 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 38ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 39

6ο Εργαστήριο: Κοινωνικά στερεότυπα

Μιλήσαμε για ότι όλοι μπορούν να κάνουν τα πάντα είτε είναι αγόρια είτε κορίτσια. Ρούχα, κοσμήματα, επαγγέλματα, εμφάνιση και άλλα πολλά. Στη συνέχεια τα αποτυπώσαμε στο χαρτί με τα χρώματα μας.

                                             

 

 

369374916 169543222851252 3621983067994599164 n370118397 307532355423254 1489384327318858608 n370231373 1311190603100033 2419042425014791263 n

 

 

 

 

Αγιασμός σχολικής χρονιάς 2023-24

Έφτασε  η ώρα που θα γιορτάσουμε ξανά παρέα την έναρξη μιας ακόμη δημιουργικής σχολικής χρονιάς, την οποία μικροί και μεγάλοι περιμένουν με χαρά και ανυπομονησία!

Σας περιμένουμε λοιπόν τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 09.30 στο κεντρικό κτίριο των Νηπιαγωγείων μας, στην οδό Γ. Ξενοπούλου 7 για να πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος Αγιασμός. Μετά τον Αγιασμό τα παιδιά θα χωριστούν στις τάξεις τους και θα γίνει μια σύντομη ενημέρωση από το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας. 

Ευχόμαστε σε όλους μια χαρούμενη και εποικοδομητική σχολική χρονιά!!

Back to school

“Back to school” από Avolore διατίθεται με άδεια χρήσης CC by-2.0

ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΑΥΓΑ

Για τις μέρες του Πάσχα δουλέψαμε πολύ. Μπογιές, χρώματα, πινέλα, πούπουλα, αυγά, πηλός ,χαρτόκουτες και πολλή πολλή δουλειά.

339636078 202436465819828 4995634394564700246 n340090411 174681081709154 1868484563622626154 n341602084 1196474231061030 7322003340329751213 nΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 935

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 967IMG 20230407 123948

Βάψαμε τα αυγά με χρώμα ζαχαροπλαστικής και ρύζι.

                                339410193 236448982250523 3577808367445685616 n339804042 745165487300896 2567618142871745668 n              339880055 2410059675820627 4583057592400735437 n 340004525 1416553955747225 3589664228911639462 n

Φτιάξαμε  κάρτες με κοτούλες.

                      340021803 248326817561913 1207365599668283380 n ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 1033341568137 3347386392145414 2529269297717487106 n ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 1035

 

 

Φτιάξαμε από πηλό αυγά τα οποία στολίσαμε με αποτύπωμα από το καπάκι του μαρκαδόρου και πήλινες παπαρούνες .

            ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 1068 ΑΥΓΑ

            ΑΥΓΑ 1339657699 765380628370407 4613767311513700324 n

 

ΑΥΓΑ 2

Φτιάξαμε διακοσμητικά με κοτούλες.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 1038


340758081 3460603404198273 8346951168163615299 n

Ζυμώσαμε Λαζαράκια και τσουρεκάκια και μοσχομύρισε το σκολειό μας.

  Λαζαράκια, η συνταγή εδώ

  340220605 169564949306506 3376780794733584364 n339449493 561005166136564 5150078446853077121 n       339952953 1582789328901558 9008770018780012962 n339996181 5880351948728942 5289454526960467246 n      340060890 120772894305125 7699352337250183198 n339979909 584513656954253 3545430938431254092 n

 

 

Τσουρεκάκια, η συνταγή εδώ

 

          339962378 579434160918160 642328244782664755 n340098003 935985350765519 2491137899897232474 n

               339814389 701974274948420 4463191162682579258 n 339832598 630032945605610 5457670896907417488 n         

        339833640 3498727207115594 3891978250771947709 n 339851071 1664720000631342 3485970775648719940 n

339933611 232226675967938 1063155182706330974 n

Και κάποιες άλλες δραστηριότητες μας.

339735590 938274500957868 787690722197719802 n                   339837993 170262242602559 943992158985758533 n340171573 1420682742077944 4291115905070515418 n

                                                                                                                                                         339829533 198975622865714 2843568726457818560 n 339873884 234336505776313 4991392150582357497 n                                                                                                                                         339941560 222685777104412 6236057268001951325 n339942860 659326829334720 4599011068956498940 n

339948757 1239245290022240 2166908375867284591 n

                                                                                                                                                             339876154 620227139531075 818148304512257090 n 339902524 188458690640401 4437772851055072870 n

Και του χρόνου με υγεία!

                       339403349 1293725754511397 5819403579659850130 n 341520290 481695067430312 1509859300289717313 n

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

                  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

Οι δραστηριότητες πολλές, σας παραθέτουμε μερικές από αυτές.

 

Ομαδοποιούμε τα σήματα

 

                    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 358339294914 602765631871230 7430459569034268977 n

                           340056762 1653165371779497 573893815188433382 n 339961987 937174267736524 7093299371257157052 n

                           340035262 178137985048288 4731535285121803850 n 339479631 252278463888134 3411962408407162974 n

Φτιάχνουμε δικά μας σήματα και παίζουμε με αυτά μέσα και έξω από το σχολείο.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 393

                              339805087 1281623189440466 2670604138297497037 n 340053986 525388849784811 5579796248330007186 n       340083418 198113226273927 2771918463763852253 n 340074725 239810438454114 7378533723119564510 n ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 526 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 535 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 538

           Ζωγραφίζουμε τα σήματα που γνωρίζουμε.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 369 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 371 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 373

 

 

Γράφουμε και ζωγραφίζουμε τους χρυσούς κανόνες του ποδηλάτη και πως περπατώ με ασφάλεια.

       ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 399 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 402          338700128 773724334251977 1133379677378261422 n338872969 3558235554498904 7352643521073527237 n

      Αν ήμουν ποδηλάτης θα χρειαζόμουν……………..

       338879842 234309535748367 2938831205013204882 n 338921831 228128883209846 4201110898408410818 n 337890343 179169428263344 7378433866600987269 n

Τραγουδάμε και δραματοποιούμε το ποίημα ” Ο κύριος ΚΟΚ”

96356541 135616281406689 6953762475556732928 o

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 390

Επισκεφθήκαμε το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής της πόλης μας.

         339247722 1921598984874548 2442309668965387197 n 340030774 549427410681460 1998759871071909433 n340126313 732553415003650 1017405846809924484 n                                             340154449 914298953210597 7334317544302451942 n340156377 1195230024692061 2538710506522789257 n

                                340051797 540248004920378 2699958037525234049 n 340175302 962166765143537 1887031014516990516 n

 340082125 789185296167315 735418113552817726 n340196835 745970640367221 5117650806671689122 n

Και περάσαμε πολύ ωραία…..φαίνεται άλλωστε από την παρακάτω φωτογραφία!  

340169568 611291877228870 2882751347998426348 n

ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΔΟΝΤΙΑ

Τρώω υγιεινά για να έχω δόντια γερά!!!

Για να είμαστε υγιείς πρέπει να τρεφόμαστε σωστά , να γυμναζόμαστε και να ακολουθούμε τους κανόνες ατομικής υγιεινής. Έτσι ξεκινήσαμε το ταξίδι μας προς την υγεία. Πρώτος σταθμός, η ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Δοκιμάσαμε υγιεινές τροφές.

0 2

 

Φτιάξαμε σπιτάκια με τις κατηγορίες τροφίμων. 

1

Ομαδοποιήσαμε τις υγιεινές και μη υγιεινές τροφές και φτιάξαμε την κυρία Υγιεινούλα και την κυρία Ανθυγιεινούλα.

           3 1  4

Φτιάξαμε εικονόλεξο με το τραγούδι της υγιεινής διατροφής ( τη μελωδία την δανειστήκαμε από το τραγούδι του Λουκιανού Κελαηδόνη …..Λέμε Ναι ).

5

Συνδυάσαμε τις τροφές που κόψαμε και τις κάναμε κολάζ ,δίνοντας τίτλο στο έργο μας.

8 19

10

Παίξαμε παιχνίδια.

                       12 11

Κόψαμε και κολλήσαμε στο πιάτο μας τι πρέπει να τρώμε και το μετατρέψαμε σε σουπλά.

336182640 225913913355612 3743504098748997448 n

Ο δεύτερος σταθμός μας ήταν τα ΔΟΝΤΙΑ.

Μας επισκέφθηκαν από το Κ.Υ Ηρακλείου και μας παρουσίασαν ένα πρόγραμμα στοματικής υγιεινής. 

Μας ενημέρωσαν για την ποσότητα της ζάχαρης που βρίσκεται στα τρόφιμα που καταναλώνουμε. Μας έκαναν πειράματα και φυσικά μας έδειξαν τον σωστό τρόπο που πρέπει να πλένουμε τα δόντια μας για να τα κρατήσουμε γερά!

 

25335452782 945720553103552 1454532546608483994 n

27          327442611 882207736185588 94460892851585384 n          28

Μάθαμε λεξούλες που έχουν σχέση με τα δόντια και παίξαμε αναγραμματισμό.

19 18 17

Βρήκαμε  ποιες τροφές είναι καλές και ποιες βλαβερές για τα δόντια μας  και τις κολλήσαμε στον Αστραφτο….δοντούλη και στον Πονό….δοντούλη.  

                         14 1315

                                     16

Φτιάξαμε τον Αστραφτο….δοντούλη και τον Πονό….δοντούλη από μπουκάλια.

Βάψαμε , κόψαμε, κολλήσαμε και δημιουργήσαμε.

24

Γίναμε για λίγο οδοντίατροι και φτιάξαμε δοντάκια από πλαστελίνη.

                           23                  22

 

Τρίτος σταθμός η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ.

Επισκεφθήκαμε το 1ο Δημοτικό Γαζίου και ο κύριος Θανάσης μας φιλοξένησε στο μάθημα της γυμναστικής. Γυμναστήκαμε μαζί με τους φίλους μας από την Α’ τάξη.

 

                     335736612 2396346380523858 2195202876878776173 n 335940688 520599680248578 2620588219579498463 n 336014651 779267877149704 2644093983190147738 n

 

335762322 225216983320326 1969551243847644643 n 1

 

 

 

 

 

 

“Νερό…….εξερευνητές”

 

“Νερό……εξερευνητές”

Εργαστήρια δεξιοτήτων- Φροντίζω το περιβάλλον-Οικολογική συνείδηση

Οι ” Νερό …..εξερευνητές” είναι ένα βιωματικό πρόγραμμα για το νερό.

Σ’ αυτό το εργαστήριο πάντα με παιγνιώδη τρόπο θελήσαμε να ανακαλύψουμε

 • τις σπουδαίες ιδιότητες του νερού
 • τις μορφές και τον κύκλο του
 • τη σημασία για την βιοποικιλότητα
 • τη διαδρομή που ακολουθεί για να φτάσει στη βρύση μας
 • το νερό και τα προβλήματα του ανά τον κόσμο
 • απλούς τρόπους για την εξοικονόμηση και την προστασία του

Μιλήσαμε και είδαμε υλικό από την χρησιμότητα του νερού στη ζωή μας. Μέσα από τη συζήτηση γεννήθηκε η απορία από που έρχεται το νερό. Μιλήσαμε και φτιάξαμε τον κύκλο του νερού.

 

Παρακολουθήσαμε ένα βίντεο με τον κύκλο του νερού

https://youtu.be/0F5ZQglK8OU

 

a5b183edb1b265342c8bd77dd5f1160d BsHTP1XbfOtO6I

 

Πειραματιστήκαμε…..

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 200          ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 207

 

333725942 741424994264219 3293244248149670329 n               332075394 164295556391980 4842225721693286922 n               334294527 1149306905782384 8411344413882510423 n

 

 

Μιλήσαμε για τις μορφές του νερού

 • βάλαμε νερό σε βραστήρα και είδαμε πως εξατμίζεται
 • βάλαμε νερό σε ένα βάζο,το σκεπάσαμε με μεμβράνη και από πάνω βάλαμε παγάκια για να δούμε την υγροποίηση ή συμπύκνωση
 • βάλαμε νερό σε ένα βάζο ,το σκεπάσαμε με αφρό ξυρίσματος (σύννεφο) και ρίξαμε χρώμα ζαχαροπλαστικής για να δούμε τη βροχόπτωση

                                     

                             Και αφού μας άρεσαν τα πειράματα κάναμε κι  άλλα……….

333887879 1232632387636857 2058653776422161197 n    334049386 770584224305842 7240928477989848569 n    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 210

 

                   Είδαμε ποια πράγματα επιπλέουν στο νερό και ποια όχι.

332016380 1248716389410053 7913473432030725353 n             332002415 517546866978280 2293469443941302303 n

 

 

Βάλαμε νερό και άλλα υγρά ( χυμό, άζαξ, λάδι, αντισηπτικό, ξύδι, τέμπερες, νερό κα) στην κατάψυξη και στο ψυγείο για να δούμε τι θα συμβεί ( τήξη -πήξη).

 

Είδαμε πίνακες ζωγραφικής με θέμα το νερό και τη βροχή και χρησιμοποιήσαμε τα παγάκια- τέμπερες για να δημιουργήσουμε τα δικά μας έργα τέχνης.

                                   332006632 234787588901590 5505675722508200290 n         334315422 605459374251815 461914639196547617 n

 

 

 

Φτιάξαμε τον δικό μας κύκλο του νερού.

       334244205 1229933847612065 8379398468289687280 n      332037733 179071778180630 1147186229967544283 n      334383758 737978487703159 7848545466891951630 n

 

Είδαμε το καταπληκτικό sway

https://sway.office.com/w6Ffk6tUhMZ4MM9Z?ref=Link&loc=play

Μέσα από αυτό παίξαμε και διαδραστικά παιχνίδια.

 

Φτιάξαμε ένα συγκεντρωτικό lap- book για το νερό. Η ιδέα είναι από εδώ.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 237

 

Και αφού τελειώνοντας το θέμα μας για το νερό ήρθε η Τσικνοπέμπτη , είπαμε οι στολές μας να είναι 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 239        ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 241        ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 323

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 320                       ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 375

Ήλιος με σύννεφα, βροχή και ουράνιο τόξο!!!!

 

Εγγραφές νηπίων για το σχολικό έτος 2023-24

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2023-24

 

Oι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους , σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2023-2024, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, συγκεκριμένα μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2019.

 

Η εγγραφή των ήδη εγγεγραμμένων πρoνηπίων στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα,

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την ηλεκτρονική εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του

 

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή.

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/τρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο τμήμα Πρόωρης υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Ν ηπιαγωγείου.

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός της προσθεμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/τρια- Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του/της

 

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Τα επιπλέον παραστατικά που θα προσκομίσουν κατά την είσοδό τους στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

α) η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα , το τμήμα πρόωρης υποδοχής και για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

 β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,

γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ε) Το αποδεικτικό για τη διεύθυνση κατοικίας από λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας.

στ)Έγγραφη συναίνεση εγγραφής νηπίου του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Γεωγραφικά όρια 1ου και 3ου Νηπιαγωγείων Γαζίου ( κοινές εγγραφές ως συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία).Λήψη αρχείου