Άρθρα με ετικέτα ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

Είναι   απαραίτητος:   για  την  έγκαιρη  προετοιμασία  της   τάξης   σε  διδακτικά υλικά και μέσα, καθώς και για την αναδιοργάνωση του χώρου   για την ομαλή ανάπτυξη του συνόλου του περιεχομένου ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ   για  την  κατά  το  δυνατόν  καλύτερη  προσαρμογή  των  μαθησιακών επιδιώξεων (στόχων) σε μια τάξη με πολυμορφία νηπίων   για  την  εξοικονόμηση  χρόνου  στο  […]