«Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες».

Παρακάτω αναρτούμε προς ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας την με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 15447/05-03-2020 (ΑΔΑ: 68ΦΦ465ΦΥΟ-51Λ) εγκύκλιο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες».

https://blogs.sch.gr/3nipargost/files/2020/03/ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΥΠ-ΥΓΕΙΑΣ_ΜΕΤΡΑ-ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ-ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ_68ΦΦ465ΦΥΟ-51Λ.pdf