Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013−2014

Στο ΦΕΚ Β΄ 1936/09-08-2013 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 105938/Γ2/31-07-2013 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014»

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ