Κηδεμονία ανήλικων μαθητών – Υποχρεώσεις κηδεμόνων

ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΠΟΙΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ – ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΣ  – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ – ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ.
[Π.Δ. 104/79  ΑΡΘΡΟ 13]

1.  Κηδεμών  του  μαθητού, εφόσον ούτος είναι ανήλικος, είναι ο πατήρ  και  τούτου ελλείποντος ή νόμω κωλυομένου ο  κατά  τας διατάξεις του Αστικού Κώδικος   έχων  την επιμέλειαν αυτού, ή το υπό τούτου νομίμως επί εκτάκτου ή παγίας βάσεως εξουσιοδοτημένον ενήλικον μέλος της οικογενείας του.
2.  Ο κατά την προηγομένην παράγραφον κηδεμών, εφ’όσον δεν κατοικεί  εν τη έδρα του σχολείου, αντιπροσωπεύεται υπό ενηλίκου προσώπου εγγράφως εξουσιοδοτουμένου υπ’αυτού και νομίμως  κατοικούντος εν αυτή.
3.  Όπου εις το  παρόν  Π.Δ/γμα  αναφέρεται ο κηδεμών, νοείται και  ο κατά την προηγουμένην παράγραφον οριζόμενος αντιπρόσωπος αυτού.
4.  Ο κατά τας ανωτέρω παραγράφους κηδεμών υπέχει τας υπό των άρθρων  9 και 25 του παρόντος Π.Δ/τος προβλεπομένας  υποχρεώσεις.
5.  Ουδέν στοιχείον περί της  σχολικής  καταστάσεως  ανηλίκου μαθητού γνωστοποιείται ή  παρέχεται εις έτερον πρόσωπον πλην του κηδεμόνος αυτού ή ετέρου συγγενικού προσώπου  κατά  την κρίσιν του Δ/ντού του Σχολείου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
[Π.Δ. 104/79 ΑΡΘΡΑ 9]

ΑΡΘΡΟΝ 9
1. Δια τους κατά τας διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος Π.Δ. το πρώτον εγγραφομένους εις το Γυμνάσιον ή το Λύκειον μαθητάς έκαστος κηδεμών οφείλει να προσέλθη  εις  την  Διεύθυνσιν του Σχολείου μέχρι της προτεραίας της  ενάρξεως των μαθημάτων του εις  ό  αφορά  η  το πρώτον εγγραφή σχολικού έτους και δηλώση ενυπογράφως ότι τυγχάνει νόμιμος κηδεμών του μαθητού.
2. Την αυτήν υποχρέωσιν  εμφανίσεως  υπέχουν και οι κηδεμόνες των ήδη εγγεγραμμένων εις τα Γυμνάσια  ή  Λύκεια μαθητών προς ενυπόγραφον καθ’έκαστον σχολικόν έτος δήλωσιν  περί της νομιμότητος της υπ’αυτών ασκήσεως της κηδεμονίας υπ’αυτών.
3. Η κατά τας προηγουμένας παραγράφους προσεύλευσις των κηδεμόνων των μαθητών δύναται να πραγματοποιήται και κατά  τη διάρκειαν των θερινών διακοπών κατά τας υπό της  παρ.2;του  άρθρου 2 του παρόντος οριζομένας ημέρας.
4.  Μετά την κατά το άρθρον 8 πρώτην εγγραφήν μαθητού εις Γυμνάσιον ή Λύκειον, η φοίτησης αυτού εις έτερον Γυμνάσιον ή Λύκειον χωρεί μόνον δια μετεγγραφής.
5. Η φοίτησις εις δημόσια και  ιδιωτικά Γυμνάσια ή Λύκεια μαθητών οι οποίοι δεν ενεγράφησαν νομίμως απαγορεύεται. Εξαίρεσις χωρεί μόνον δι’ούς μαθητάς τελεί εν εξελίξει η διαδικασία της μετεγγραφής των.

ΑΡΘΡΟΝ 25  [ΠΑΡ. 1,2 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Π.Δ. 485/83]
1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
1.Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Ο   υ π ε ύ θ υ ν ο  ς    κ  α θ η γ η τ ή ς για την παρακολούθηση  της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει  το Δ/ντή του Σχολείου,ότι ο μαθητής του συμπλήρωσε ήδη τριάντα (30) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες είναι υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ς   να ενημερώσει τον κηδεμόνα με ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ, η  οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από  1  έως  5  κάθε  μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε και από 15 έως  20  Μάη  για  το πρώτο 15/θήμερο του ιδίου μήνα.
Με  την παραπάνω επιστολή ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή.
2.Ο κηδεμόνας του μαθητή  οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή  λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  σ χ ε τ ι κ ό  ε ν υ π ό γ ρ α φ ο  σ η μ ε ί ω μ α  του υπεύθυνου καθηγητή. Η επιστολή της παρ.1 αποστέλλεται στον κηδεμόνα  α ν ε ξ ά ρ τ  η τ α   από την προσέλευσή του ή όχι στο Σχολείο και είναι  α ν ε ξ ά ρ τ η τ η  από το ενυπόγραφο σημείωμα.

ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ – ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 1510 ΕΩΣ 1515

Γονική μέριμνα

Άρθρο 1510
Η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (γονική μέριμνα), οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.
Σε περίπτωση όπου η γονική μέριμνα παύει λόγω θανάτου, κήρυξης σε αφάνεια ή έκπτωσης του ενός γονέα, η γονική μέριμνα ανήκει αποκλειστικά στον άλλο.
Αν ο ένας από τους γονείς αδυνατεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα για πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία, την ασκεί μόνος ο άλλος γονέας. Η επιμέλεια όμως του προσώπου του τέκνου ασκείται και από τον ανήλικο γονέα.

Άρθρο 1511
Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. Στο συμφέρον του τέκνου πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν, κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο της άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας.
Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα, εφόσον η απόφαση αφορά τα συμφέροντα του.

Σε περίπτωση διαφωνίας

Άρθρο 1512
Αν οι γονείς διαφωνούν κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας, και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο.

Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου

Άρθρο 1513
Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, η άσκηση της γονικής μέριμνας ρυθμίζεται από το δικαστήριο. Η άσκηση της γονικής μέριμνας μπορεί να ανατεθεί στον έναν από χους γονείς ή, αν αυτοί συμφωνούν ορίζοντας συγχρόνως τον τόπο διαμονής του τέκνου, στους δύο από κοινού. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει, διαφορετικά, ιδίως να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων ή να την αναθέσει σε τρίτον.
Για τη λήψη της απόφασης του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά με την επιμέλεια και τη διοίκηση της περιουσίας του. Ο γονέας, στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας, έχει το δικαίωμα να ζητάει από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.

Διακοπή της συμβίωσης

Άρθρο 1514
Οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει διακοπή της συμβίωσης των συζύγων.

Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους

Άρθρο 1515
Η γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισης του, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί αν έπαψε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους. Με αίτηση του πατέρα το δικαστήριο μπορεί και σε κάθε άλλη περίπτωση, και ιδίως αν συμφωνεί η μητέρα, να αναθέσει και σ’ αυτόν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή μέρους αυτής, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου.

Η νομοθεσία παρέχεται από τον
Σπυρίδωνa Κομιανό

Διευθυντή του σχολείου μας