Τηρούμενα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα από τα σχολεία

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ  ΒΙΒΛΙΑ  ΚΑΙ  ΕΝΤΥΠΑ  ΑΠΟ   ΤΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΡΟΠΟΣ  ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ  ΤΩΝ

[Π.Δ. 104 / 79  ΑΡΘΡΑ 3,4,5,10]

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Α) ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ.

Τα υπό των Γυμνασίων και Λυκείων τηρούμενα επίσημα βιβλία είναι:
1) Πρωτόκολλον, εις το οποίον καταχωρίζονται  άπαντα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα,εν οις και οι πάσης φύσεως τίτλοι, ως και τα εμπιστευτικά τοιαύτα. Δια τα τελευταία ταύτα σημειούται εις την στήλην “περιεχόμενον εγγράφου” η ένδειξις Ε.Π. μόνον, ενώ τηρείται ιδιαίτερος  φάκελλος εμπιστευτικών εγγράφων.
2) Βιβλίον πράξεων Διευθυντού.
3) Βιβλίον Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων.
4) Ημερολόγιον Λειτουργίας Σχολείου,εις το οποίον καταγράφονται εν συντομία καθημερινώς  τα κατά την κρίσιν του Διευθυντού σημαντικώτερα γεγονότα, αναφερόμενα εις  την  λειτουργίαν  του σχολείου.
5) Βιβλίον Μισθοδοσίας Προσωπικού.
6) Βιβλίον Βιβλιοθήκης.
7) Βιβλίον Υλικού,εις το οποίον καταχωρίζονται άπαντα τα μη α ν α λ ώ σ ι μ  α  είδη του σχολείου ,πλην των καταχωριζομένων εις το βιβλίον βιβλιοθήκης.
8 ) Μητρώον  Μαθητών,εις το  οποίον  καταχωρίζονται:
α) Επώνυμον, όνομα, όνομα   πατρός, όνομα  μητρός, επάγγελμα  πατρός,έτος γεννήσεως, Δήμος ή Κοινότης εις την οποίαν φέρεται εγγεγραμμένος  ο  μαθητής,αριθμός  μητρώου  ή δημοτολογίου, θρήσκευμα.
β) Στοιχεία εισόδου, ήτοι: Το  είδος του τίτλου δυνάμει του οποίου εγγράφεται ο  μαθητής.
γ)  Στοιχεία  εξόδου, ήτοι: Το  είδος του τίτλου, δυνάμει του οποίου απολύεται ή μετεγγράφεται  ο  μαθητής.
δ)  Στοιχεία  επιδόσεως,ήτοι: Η ετησία βαθμολογία  αφ’ενός εκάστου των μαθημάτων, ως και ο γενικός ετήσιος βαθμός τούτων.
ε) Στοιχεία διαγωγής, ήτοι: O  χαρακτηρισμός της διαγωγής εκάστου μαθητού.
Μέχρι της  καθ’ οιονδήποτε  τρόπον  εξόδου  των μαθητών εκ του σχολείου δύναται να  γίνει  αποκατάστασις  εις το ορθόν τυχόν εσφαλμένων στοιχείων ταυτότητος τούτου τη αιτήσει του κηδεμόνος αυτού. Η αποκατάστασις αυτή ενεργείται  υπό του Διευθυντού του Σχολείου δι’ερυθράς γραφής επί τη βάσει του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του μαθητού,ή ελλείψει τοιούτου,επί τη βάσει πιστοποιητικού του οικείου Δήμου ή της οικείας Κοινότητος άνευ θεωρήσεως τούτου υπό του Νομάρχου. Η διόρθωσις  σφραγίζεται και μονογράφεται υπό του Διευθυντού του Σχολείου.
9) Ευρετήριον, εις  το οποίον καταχωρίζονται  το  επώνυμον, το όνομα, το όνομα πατρός και ο αριθμός του Μητρώου  Μαθητών πάντων των εγγεγραμμένων  εις  τούτο μαθητών, προς  ευχερεστέραν ανεύρεσιν της εις το Μητρώον Μαθητών μερίδος εκάστου.

Β)  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ  ΒΙΒΛΙΑ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΕΠΙ ΜΙΑΝ  ΔΙΕΤΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ.

1) Βιβλία Διδασκομένης ύλης  κατά τάξιν ή τμήμα τάξεως, εις τα οποία καταχωρίζεται αυθημερόν υφ’εκάστου διδάσκοντος ο τίτλος  της υπ’αυτού διδαχθείσης ενότητος.
2) Βιβλίον επιβολής κυρώσεων

Γ) ΒΙΒΛΙΑ  ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΑ  ΕΠΙ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ.

1) Βιβλίον φοιτήσεως ( απουσιολόγιον )

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
Τα υπηρεσιακά βιβλία προ της ενάρξεως της χρήσεως αυτών αριθμούνται κατά σελίδα υπό του διευθυντού  του σχολείου μεν προκειμένου περί των δημοσίων σχολείων,υπό του οικείου δε Γενικού Επιθεωρητού ΜΕ προκειμένου περί ιδιωτικών  σχολείων, συντασσομένης εις αμφοτέρας τας  περιπτώσεις σχετικής πράξεως εις την τελευταίαν σελίδα.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΕΠΙ ΜΙΑΝ ΔΙΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ   ΤΗΣ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ.

1) Ατομικά  δελτία  μαθητών. Δι’έκαστον μαθητήν τηρείται ίδιον Ατομικόν Δελτίον εις το οποίον καταχωρίζονται κατά την πρώτην εις το σχολείον εγγραφήν  και κατά τη διάρκειαν της φοιτήσεώς του τα εξής στοιχεία:
α) Στοιχεία ταυτότητος, ήτοι: Επώνυμον, όνομα, όνομα πατρός, επάγγελμα πατρός, όνομα μητρός, έτος γεννήσεως, Δήμος ή Κοινότης εις την οποίαν  φέρεται εγγεγραμμένος ο μαθητής, αριθμός μητρώου ή δημοτολογίου, θρήσκευμα.
β)  Στοιχεία  εισόδου, ήτοι: Το  είδος του  τίτλου, δυνάμει  του οποίου εγγράφεται ο μαθητής.
γ) Στοιχεία επιδόσεως, ήτοι:Αναλυτική  και  γενική κατά μάθημα ετήσια προφορική και γραπτή βαθμολογία.
δ) Στοιχεία φοιτήσεως και διαγωγής, ήτοι: Σύνολον απουσιών κατά τρίμηνα, ως και αι δια πράξεως του αρμοδίου οργάνου επιβαλλόμεναι κυρώσεις ή απονεμόμεναι τιμητικαί διακρίσεις.
ε) Στοιχεία  κηδεμόνος,ήτοι: Επώνυμον, όνομα, διεύθυνσις  κατοικίας του κηδεμόνος.

Τα Ατομικά Δελτία ,διαδιβαζόμενα  επισημοποιημένα  εις  έτερα σχολεία, επέχουν θέσιν επισήμου τίτλου μετεγγραφής.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Τα ατομικά δελτία επισημοποιούνται δια σφραγίσεως και υπογραφής του Διευθυντού του σχολείου, μ  ό  ν ο ν εφ’όσον πρόκειται να διαβιβασθούν εις  έτερον σχολείον. Ειδικώς, προκειμένου περί ατομικών  δελτίων μαθητών  ιδιωτικών  σχολείων, διαβιβαζομένων εις  έτερον σχολείον, ταύτα θεωρούνται και υπό του οικείου Γενικού Επιθεωρητού Μ.Ε.

Β) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΕΠΙ  ΜΙΑΝ ΔΙΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ.

1) Δελτία κινήσεως προσωπικού.
2)  Καταστάσεις μισθοδοσίας προσωπικού. ( φυλάσσονται για μία διετία από της συντάξεώς των).

Γ) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΕΠΙ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ  ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ.

1) Εντυπα ημερησίων δελτίων  φοιτήσεως των μαθητών κατά τάξιν ή τμήμα τάξεως, εις τα οποία καταχωρίζονται  καθ’εκάστην διδακτικήν ώραν αι απουσίαι τούτων.
2) Καταστάσεις βαθμολογίας προφορικής επιδόσεως μαθητών.
3) Ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας μαθημάτων.
Τα ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας  μαθημάτων επισημοποιούνται άμα τη χρήσει των δια σφραγίσεως και  υπογραφής του Διευθυντού του σχολείου.
4) Τα έντυπα εισηγήσεως ή επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων

Δ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1) Τίτλοι Σπουδών
2) Έντυπα επαληθεύσεως τίτλων
3) Υπηρεσιακά σημειώματα μετεγγραφής
4) Πιστοποιητικά δια στρατολογικήν χρήση.

Ε) ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ  Ν.3194/2003 ΆΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ.3

3. Στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τηρείται, με την ευθύνη των διευθυντών των σχολικών αυτών μονάδων. Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.) των μαθητών. Το περιεχόμενο των Α.Δ.Υ. χαρακτηρίζεται απόρρητο και δεν είναι ανακοινώσιμο, εκτός των περιπτώσεων ενημέρωσης των διδασκόντων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων στήριξης των μαθητών. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των Α.Δ.Υ., τα θέματα ενημέρωσης τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Η νομοθεσία παρέχεται από τον
Σπυρίδωνa Κομιανό

Διευθυντή του σχολείου μας