Επιστροφή και φύλαξη γραπτών δοκιμίων μαθητών

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ.
[Π.Δ. 60/2006 ΑΡΘΡΟ26  ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑ Π.Δ. 1) 105/2006 (ΦΕΚ 102 Α/24-5-2006), 2) 36/2008 (ΦΕΚ 61 Α/10-4-2008), 3) 12/2009 (ΦΕΚ 22 Α/13-2-2009)]

1.     Η Επιτροπή του Β.Κ., μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, παραδίδει τα γραπτά των απολυτήριων εξετάσεων στον Πρόεδρο της οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής, ο οποίος μεριμνά για τη φύλαξή τους σε κατάλληλο χώρο σχολικής μονάδας ή άλλου δημόσιου κτηρίου της οικείας Νομαρχίας.
2.     Tα γραπτά δοκίμια των μαθητών, μετά την παραλαβή τους από τη Νομαρχιακή Επιτροπή, ταξινομούνται, αρχειοθετούνται και φυλάσσονται από αυτή ως τις 15 Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους, οπότε καταστρέφονται με πράξη της.
3.     Το Π.Ι. μπορεί, για ερευνητικούς και παιδαγωγικούς λόγους, να ζητήσει από τις Νομαρχιακές Επιτροπές δείγματα γραπτών δοκιμίων μαθητών, τα οποία παραλαμβάνει με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, και καταστρέφει με πράξη του στο τέλος Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους. Τα γραπτά αυτά θα είναι φωτοαντίγραφα γραπτών δοκιμίων, στα οποία δεν θα φαίνεται το ονοματεπώνυμο του μαθητή.

ΦΥΛΑΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
[Π.Δ. 490/68  ΑΡΘΡΟ 8]

1. Αι γραπταί δοκιμασίαι  γίνονται ενώπιον του διδάσκοντος το οικείον μάθημα και του Διευθυντού  ή  του υπό τούτου οριζομένου, ενός συνεπιτηρητού ή  και  περισσοτέρων  εάν εκάστη τάξις διηρέθη εις πλείονα του ενός τμήματα.
2. Τα υπαγορευόμενα  ζητήματα  γράφονται  υπό των μαθητών επί φύλλου χάρτου φέροντος τήν σφραγίδα του σχολείου  και την μονογραφή του Διευθυντού.
Επί των φύλλων τούτων γράφονται υπό των εξεταζομένων αι λύσεις των ζητημάτων, εις το τέλος των οποίων υπογράφει ο συνεπιτηρητής.
3. Τα γραπτά δοκίμια παραδίδονται υπό των μαθητών  εις  τους συνεπιτηρητάς καθηγητάς, οίτινες παραδίδουν  ταύτα  αμέσως εις τον αρμόδιον προς βαθμολόγησιν καθηγητήν.
4. Προ της αναγνώσεως των προτεινομένων ζητημάτων εκφωνούνται τα ονόματα των μαθητών εξ ειδικής καταστάσεως δια την εξακρίβωσιν των παρόντων, κατά δε την παράδοσιν των γραπτών δοκιμίων υπό  των  μαθητών, ο αρμόδιος καθηγητής του οικείου  μαθήματος και ο συνεπιτηρητής  ελέγχουν από κοινού, αν ο αριθμός των δοκιμίων συμπίπτη προς τον αριθμόν των διαγωνισθέντων μαθητών.
Εις ην δε περίπτωσιν δεν συμπίπτει, ελέγχεται τούτο δι’αντιπαραβολής των γραπτών δοκιμίων προς την κατάστασιν. Ο μη παραδώσας το δοκίμιόν του μαθητής  β α θ μ ο λ ο γ ε ί  τ  α  ι δια του βαθμού 1,συντασσομένου πρακτικού του Συλλόγου.
Ο αρμόδιος προς βαθμολόγησιν καθηγητής οφείλει να καταθέση τα γραπτά δοκίμια εις το γραφείο της Διευθύνσεως διωρθωμένα και βαθμολογημένα εντός 3 έως 5 ημερών το πολύ από  του πέρατος της δοκιμασίας εν εκάστω  μαθήματι και ουχί πέραν της 1 Ιουλίου.
Τα γραπτά ταύτα δοκίμια ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥ  ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΟΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ  ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ.

Η νομοθεσία παρέχεται από τον
Σπυρίδωνa Κομιανό

Διευθυντή του σχολείου μας