Διακοπές – αργίες Σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης

Π.Δ.104/79  ΑΡΘΡΟ 2  ΠΑΡ.1,3,4,5

Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και  εξετάσεις  δεν διενεργούνται κατά τας ακολούθους χρονικάς περιόδους του σχολικού έτους, καλουμένας διακοπάς.

ΠΑΡ. 1
α) Διακοπαί Χριστουγέννων, από 24ης Δεκεμβρίου  μέχρι και της 7ης Ιανουαρίου.
β) Διακοπαί Πάσχα, από της Μεγάλης  Δευτέρας μέχρι της Κυριακής του Θωμά.
γ) Θεριναί διακοπαί, από της 1ης Ιουλίου  μέχρι  και της 31ης Αυγούστου επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ.7  του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ. ( παράταση διδακτικού έτους )

ΠΑΡ. 3
Ημέραι αργίας των Γυμνασίων και Λυκείων ορίζονται.
α) Απασαι αι Κυριακαί,
β)  αι  Θρησκευτικαί εορταί των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος,
γ) αι Εθνικαί  επέτειοι  της 28ης  Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου,
δ) η Καθαρά Δευτέρα,
ε) η 1η Μαΐου και
στ)  η κατά τας κείμενας διατάξεις ημέρα αργίας δια την έδραν εκάστου σχολείου λόγω τοπικής Θρησκευτικής εορτής.

ΠΑΡ. 4
Κατά  την παραμονήν των Εθνικών Επετείων της 28ης  Οκτωβρίου και  της 25ης Μαρτίου πραγματοποιούνται εις τα  Γυμνάσια  και Λύκεια εορταστικαί εκδηλώσεις. Εάν η παραμονή συμπίπτη με ημέραν αργίας, αι ανωτέρω εκδηλώσεις  πραγματοποιούνται την προηγουμένην της αργίας ταύτης.

ΠΑΡ. 5
Την 26ην Οκτωβρίου πραγματοποιείται η εορτή της Σημαίας.

80033/Γ2/4-8-2006 Υ.Α. ΥΠΕΠΘ ( ΔΙΑΚΟΠΕΣ – ΑΡΓΙΕΣ ΕΠΑ.Λ)

ΑΡΘΡΟ 2  ΠΑΡ. 10
Τη 17η Νοεμβρίου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης. Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με ημέρα Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη της αργίας αυτής.

Η νομοθεσία παρέχεται από τον
Σπυρίδωνa Κομιανό

Διευθυντή του σχολείου μας