Όργανα διοίκησης Σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης

Α. Μονομελή

  1. Διευθυντής
  2. Υποδιευθυντής

Β. Συλλογικά

  1. Σχολικό Συμβούλιο
  2. Σύλλογος  Διδασκόντων
  3. Συμβούλιο Τάξης ή Τμήματος

Σπυρίδων Κομιανός
Διευθυντής