Σύνθεση – Έργο Σχολικού Συμβουλίου

[Ν.1566/85 ΑΡΘΡΟ 51 ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 1α ΤΟΥ 2621/98]

1. Σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από το σύλλογο των διδασκόντων, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή.
2. Στα σχολικά συμβούλια των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχουν και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους.
3. Έργο του σχολικού συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών καθώς και η υγιεινή των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.
4. Πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου είναι ο δ/ντής του σχολείου. Το σχολικό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη του είναι παρόντα.
5. Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε, όποτε το ζητήσει ο Διευθυντής ή δύο τουλάχιστον φορείς, που μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
[Δ4/543/21-10-1998 Υ.Α. (ΦΕΚ 1174 Τ.Β΄ 11-11-98 )]

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1566/85 όπως αυτές συμπληρώθηκαν με το άρθρο 2 παρ. 1α του Ν. 2621/98.
β) Την ΣΤ5/33/9.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων «ορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υπουργείου Εθν. Παιδείας και θρησκευμάτων» (Β’ 937).
γ) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεΙται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προυπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Το σχολικό συμβούλιο κατά το άρθρο 2 του Ν. 2621 /98 συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου  του κάθε τριμήνου του διδακτικού έτους, έκτακτα δε, όποτε το ζητήσει ο Διευθυντής ή δύο τουλάχιστον φορείς που μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο. Ο Πρόεδρος διορίζει ένα από τα μέλη του σχολικού συμβουλίου ως γραμματέα.

2. Το σχολικό συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του στην  οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιος διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται στο μέλη του τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση.
Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις είναι δυνατόν η πρόσκληση να επιδίδεται στα μέλη την προηγουμένη της συνεδρίασης. θέματα εκτός ημερησίας διάταξης μπορεί να συζητηθούν εφόσον αποφασιστεί από την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις του Σχολικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στο σχολείο και εκτός του διδακτικού ωραρίου.

3. Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Το Σχολικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του οποιονδήποτε για να δώσει πληροφορίες ή γνώμη σχετικά με τα θέματα που συζητούνται. Ο προσκληθείς αποχωρεί από τη συνεδρίαση πριν από την ψηφοφορία.

5. Οι αποφάσεις – εισηγήσεις του σχολικού συμβουλίου είναι ειδικά αιτιολογημένες  και διατυπώνονται σε πρακτικά (βιβλίο πράξεων), που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και το Γραμματέα. Στα πρακτικά αναγράφονται όλα τα ονόματα των μελών που πήραν μέρος στη συνεδρίαση καθώς και η γνώμη των μειοψηφούντων μελών.

6. θέματα που είναι αντίθετα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης του σχολικού συμβουλίου.

7. Τα σχολικά συμβούλια των συστεγαζόμενων σχολείων διατηρούν την αυτοτέλεια τους. Μπορούν να πραγματοποιούν κοινές συνεδριάσεις στις οποίες προεδρεύουν εκ περιτροπής οι πρόεδροι αυτών. Οι αποφάσεις των κοινών αυτών συνεδριάσεων καταχωρούνται στο βιβλίο των πράξεων του σχολικού συμβουλίου του οποίου ο Πρόεδρος προεδρεύει κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

8. Το σχολικό συμβούλιο έχει ως σφραγίδα τη σφραγίδα του σχολείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
[72496/Γ2/22-06-09 ΥΠΕΠΘ]

Σας επισημαίνουμε τη σημασία της λειτουργίας των Σχολικών Συμβουλίων για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρ. 51 του Ν. 1566/85 και άρ. 2 του Ν. 2621/98. Η πρώτη συνεδρίαση θα πρέπει να γίνει μέχρι και την 15η Οκτωβρίου 2009. Στο πρώτο Σχολικό Συμβούλιο, που προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις, με συναπόφαση όλων των εμπλεκόμενων μερών θα αποφασιστεί εάν κρίνεται σκόπιμο να οριστούν κανόνες λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Η νομοθεσία παρέχεται από τον
Σπυρίδωνa Κομιανό
Διευθυντή του σχολείου μας