Σύνθεση – λειτουργία – αρμοδιότητες συμβουλίου τάξης

[Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α]

Άρθρο 39

ΣΤ΄ Συμβούλιο τμήματος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Το συμβούλιο του τμήματος αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο τμήμα και προεδρεύει σ΄ αυτό ο αρχαιότερος των διδασκόντων ή ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, εφόσον διδάσκουν σ’ αυτό.

2. Συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά που ανακύπτουν θέματα σχετικά με τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την υγεία και την πρόοδο των μαθητών του τμήματος.

3. Συγκαλείται από τον προεδρεύοντα ή αν το ζητήσουν με έγγραφό τους δυο τουλάχιστον διδάσκοντες.

4. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου μπορεί να μετέχει και ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας του τμήματος.

5. Το συμβούλιο του τμήματος συνεδριάζει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και εκτός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών.

6. Το συμβούλιο του τμήματος δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες, αλλά είναι όργανο εισηγητικό προς το Σύλλογο των Διδασκόντων, που έχει και την τελική ευθύνη της λήψης αποφάσεων.


[Π.Δ. 104/79]

ΑΡΘΡΟ 27  ΕΙΔΗ  ΚΥΡΩΣΕΩΝ.

1.  Δια πάσαν υπαίτιον παρέκλισην  εκ  της προσηκούσης κατά την έννοιαν της  παρ.3  του  άρθρου 26 του παρόντος Π.Δ. διαγωγής (δηλ: Η προσήκουσα διαγωγή των μαθητών, νοουμένη ως έμπρακτος συμμόρφωσις προς τους διέποντας την σχολικήν ζωήν κανόνας και προς τας  ηθικάς αρχάς του κοινωνικού περιβάλλοντος, εντός  του οποίου διαβιούν, αποτελεί υποχρέωσιν αυτών, πάσα δε παρέκκλισις εκ  ταύτης εκδηλουμένη δι’υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και εν ανάγκη αντιμετωπίζεται δια σχολικών κυρώσεων κατά τάς διατάξεις  του  παρόντος.)  και αναλόγως του βαθμού της παρεκκλίσεως ταύτης επιβάλλονται στους μαθητάς αι κάτωθι κυρώσεις.

α) Παρατήρησης,
β) Επίπληξις
γ) Ωριαία απομάκρυνσις εκ  του διδασκομένου μαθήματος
δ) Αποβολή εκ των  μαθημάτων μέχρι 3 ημερών
ε) Αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 5 ημερών και
στ) Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟ 28 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ.

1.  Τας υπό  του προηγουμένου άρθρου προβλεπομένας κυρώσεις δύνανται να επιβάλλουν.

. . . . . . . . . .
γ) Συμβούλιον αποτελούμενον  από τον Δ/ντή του Σχολείου,ως Προέδρου και των διδασκόντων εις την τάξιν του μαθητού καθηγητών ως μελών τας υπό τα στοιχεία α,β,γ,δ και ε κυρώσεις.
. . . . . . . . . .

Η νομοθεσία παρέχεται από τον
Σπυρίδωνa Κομιανό

Διευθυντή του σχολείου μας