Ποιες απουσίες δεν υπολογίζονται για τον χαρακτηρισμό φοίτησης

(Π.Δ 104/79 άρθρο 21, Π.Δ 485/83 άρθρο 1)

Δια τον χαρακτηρισμό κατά την έννοια του άρθρου 24 του Π.Δ 104/79,της φοιτήσεως των μαθητών ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠ’ΟΨΙΝ:

α) Απουσίες εκ του σχολείου κατά τις ώρες λειτουργίας του μαθητών αποστελλομένων εις το Εξωτερικό ή το Εσωτερικό ΔΙ’ΕΙΔΙΚΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ δυνάμει ε γ γ ρ ά φ ο υ ε ν τ ο λ ή ς του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Νομάρχη.

β) Απουσίες μαθητών απασχολουμένων οπωσδήποτε εις εργασίαν ανατεθείσαν εις αυτούς από τον Δ/ντή ή με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων.

γ) Απουσίες μαθητών δια την προσέλευση τους ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών προσηκόντως αποδεδειγμένη.

δ) Απουσίες λόγω συμμετοχής εις επισήμους αθλητικές εκδηλώσεις πιστοποιουμένη υπό της αρμοδίας Δημοσίας Αθλητικής Αρχής.

δα) Προκειμένου να μη ληφθούν υπόψη οι απουσίες των μαθητών, οι οποίοι υπερέβησαν το όριο απουσιών, λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων που αφορούν:

1) Πανελλήνια πρωταθλήματα

2) Διεθνείς διοργανώσεις ενταγμένες στο καλεντάρι της Διεθνούς Ομοσπονδίας

3) Βαλκανικούς αγώνες

4) Πανευρωπαϊκούς αγώνες.

5) Παγκόσμιους αγώνες

6) Προπονήσεις μόνο με την εθνική ομάδα του αντίστοι­χου αθλήματος

7) Προπονητικά κάμπινγκ μόνο με την εθνική ομάδα για συμμετοχή σε παγκόσμια-πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση προφορι­κής βαθμολογίας ενός τουλάχιστον τετραμήνου και η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

Βεβαίωση από την οικεία ομοσπονδία του αθλήματος, θεωρημένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για τη συμμετοχή του μαθητή στα αντίστοιχα πρωταθλήματα ή προπονητικά κάμπινγκ και προπονήσεις με την εθνική ομάδα, με πιστοποίηση ημερομηνίας.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται έως και την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων. [34293/3-4-2002]

ε) Απουσίες μαθητών: α) του Καθολικού Δόγματος κατά τας εορτάς του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και από της προτεραίας μέχρι και της επομένης του Λατινικού Πάσχα, β) του Εβραϊκού Θρησκεύματος την προτεραίαν και την 1ην του Εβραϊκού Ετους, την ημέρα της Εξιλεώσεως ως και την προτεραίαν και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα,γ) του Μουσουλμανικού θρησκεύματος κατά τας ημέρας των εορτών Σεκέρ Μπαϊράμ και Κουρμπάμ Μπαϊράμ και την προτεραίαν εκάστης τούτων.

στ) Απουσίες των μαθητών συνεπεία μετεγγραφής εις Γυμνάσιον ή Λύκειον ετέρας πόλεως επί ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ, μη συμπεριλαμβανομένης εις ταύτας της ημέρας της εκδόσεως του προς αποχώρησην του μαθητή υπηρεσιακού σημειώματος.

ζ) Απουσίες μαθητών απαλλασσομένων νομίμως εν μέρει ή έν όλω εκ της συμμετοχής αυτών εις την διδασκαλίαν μαθημάτων.

η) Απουσίες μαθητών από το σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του οφειλόμενες σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ που βεβαιώνεται κατά τόπους από τον οικείο Νομάρχη.

θ) Απουσίες μαθητών από το Σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του που οφείλονται στις προβλεπόμενες από το άρθρο 27 του Π.Δ 104/79 και του άρθρου 30 του Π.Δ 294/79 κυρώσεις και μέχρι τριών (3) το πολύ ημερών κατά την κρίση του Συλλόγου των Διδασκόντων σε συνδιασμό με το άρθρο 28 παράγραφος 3 του Π.Δ.104/79 και του άρθρου 31 του Π.Δ.294/79.

ΔΗΛ. οι αποβαλλόμενοι μαθηταί δύνανται να παραμένουν εις το σχολείο κατά τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, απασχολούμενοι μερίμνη του Δ/ντού του σχολείου.

ι) Απουσίες μαθητών μέχρι τριών το πολύ ημερών κατά μήνα,οφειλόμενες στην ανάγκη μεταγγίσεως αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα λόγω μεσογειακής αναιμίας ή δρεπανοκυτταρικής αναιμίας από την οποία πάσχουν. Οι απουσίες αυτές δεν μπορούν να υ π ε ρ β ο ύ ν αθροιστικά για όλο το έτος τις απουσίες 24 ημερών.

[49918/Γ2/19-5-2005 ΥΠΕΠΘ: Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με το χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας πληροφορούμε ότι, όπως προκύπτει από τα με αριθ. Πρωτ. Υ4α/Οικ. 9369/28-1-2005 και Υ4α/Οικ.2314/10-1-2005 έγγραφα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία όπως και η δρεπανοκυτταρική αναιμία από πλευράς ιατρικών προβλημάτων ισοδυναμούν με την ομόζυγη μεσογειακή αναιμία.

Κατά συνέπεια,για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών που πάσχουν από μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, ισχύει το εδάφιο ι, άρθρο 1 του Π.Δ. 485/83.]

ια) Απουσίες μαθητών οφειλόμενες σε θεραπεία αρχική ή συνεχιζόμενη σε χώρες του εξωτερικού.Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπολογίζονται και οι απουσίες τριών (3) ημερών, για τη μετάβαση και επιστροφή πέρα από τις βεβαιούμενες από τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά.

ιβ) Απουσίες μαθητών που σημειώνονται εξαιτίας της παρουσίας τους σε δικαστήριο, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, προσκομίζοντας στο σχολείο σχετικό δικαιολογητικό. [ Γ2/5904/19-10-1992]

ιγ) Για τους μαθητές που πάσχουν από αιμορροφιλία, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ.(ι),στις περιπτώσεις που παρουσιάζουν αίμαθρα και η αναπτυσσόμενη βαθμιαία αιμορροφιλική αρθροπάθεια υποχρεώνει τους μαθητές αυτούς σε ακινησία για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα. Η εμφάνιση του συμπτώματος των αιμάθρων αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του κέντρου αιμορροφιλικών της εθνικής υπηρεσίας αιμοδοσίας. [232.2/42/Γ2/4030/29-12-83 ΥΠΕΠΘ]

Διευκρινίζοντας την 232.2/42/Γ2/4030/29-12-83 εγκύκλιό μας σας πληροφορούμε ότι οι 24 ημέρες απουσιών που προβλέπεται από το άρθρο 1, παράγραφος (1) του Π.Δ. 485/83 δεν είναι απαραίτητο για τους αιμορροφιλικούς μαθητές να κατανέμονται κατά μήνα, αλλά μπορούν να είναι συνεχόμενες ή μή. [Γ2/339/21-1-91]

ιδ) Για τους μαθητές που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, και με το ιατρικό δεδομένο ότι η πάθηση είναι βαρύτατη και απαιτεί καθημερινά ενέσεις ινσουλίνης, επανειλημένες μετρήσεις σακχάρου του αίματος, καθώς και εισαγωγές στο νοσοκομείο δεν θα υπολογίζονται απουσίες είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος. [Γ2/2209/18-3-1998 Υ.Α ΥΠΕΠΘ παρ.2 ΦΕΚ 314/τ.Β/31-3-98]

ιε) Οι απουσίες των μαθητών που παρακολούθησαν μαθήματα στο Γυμνάσιο του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», κατά τη διάρκεια νοσηλείας τους δε θα λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, που γίνεται από τα σχολεία στα οποία είναι εγγεγραμμένοι, εφόσον προσκομίσουν σ’ αυτά σχετική βεβαίωση του ανωτέρω Γυμνασίου. [53597/Γ2/3-5-2005 Υ.Α.]

Ε3/1108/15-2-85 ΥΠΕΠΘ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦ. Θ΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Δ. 485/1983

Με αφορμή σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 εδαφ. θ΄ του Π.Δ. 485/1983, ο σύλλογος των διδασκόντων ενός σχολείου έχει την δυνατότητα να μη λάβει υπόψη του, κατά το χαρακτηρισμό και φοίτηση των μαθητών, τις απουσίες τριών (3) το πολύ ημερών, που οφείλονται σε πειθαρχικές κυρώσεις.

2) Όταν οι απουσίες αυτές ανήκουν σε περισσότερες από τρείς (3) ημέρες, τότε ο σύλλογος των καθηγητών έχει την δυνατότητα να μην υπολογίσει, από το σύνολο των απουσιών αποβολής, όσες απουσίες πραγματοποιήθηκαν σε τρείς (3) μόνο συγκεκριμένες ημέρες, τις οποίες ημέρες επιλέγει κατά την κρίση του.

3) Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο ο απουσίες αυτές να σημειώνονται στο βιβλίο απουσιών κατά τρόπο διακεκριμένο.

Η νομοθεσία παρέχεται από τον
Σπυρίδωνa Κομιανό
Διευθυντή του σχολείου μα
ς