Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών Γενικών Λυκείων και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση των μαθητών

Π.Δ.60/2006 ΑΡΘΡΟ 35 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.
1) 105/2006 (ΦΕΚ 102 Α/24-5-2006),
2) 36/2008 (ΦΕΚ 61 Α/10-4-2008),
3) 12/2009 (ΦΕΚ 22 Α/13-2-2009)

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών των  Ενιαίων Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

α) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

β) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις  (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, «σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ184 Α΄)».

Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε  έως εκατόν εξήντα τέσσερις  (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

γ)  Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ του άρθρου 1 του Π.Δ. 294/1980.

3.  Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

4.  Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

5.  Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

6. Για τους μαθητές, που φοιτούν στα  Εσπερινά  και  Μουσικά  Λύκεια, τα αριθμητικά όρια των εκατόν δεκατεσσάρων (114) και εκατόν εξηντατεσσάρων (164) απουσιών  για  το χαρακτηρισμό  της  φοίτησης  προσαυξάνονται   κατά   δέκα έξι (16).

7. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των  μαθητών τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει το Διευθυντή του σχολείου ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη εικοσιτέσσερις (24) απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.

Άρθρο 3 παρ.3 του Π.Δ. 485/83

3. Ο κηδεμόνας του μαθητή που απουσίασε για λόγους  ΥΓΕΙΑΣ από το Σχολείο περισσότερο από δύο (2) μέρες, είναι υποχρεωμένος να  προσκομίσει ο ΙΔΙΟΣ, το βραδύτερο μέχρι  και τη  δεκάτη μέρα από την επιστρoφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση  Δημοσίου  νοσηλευτικού  ιδρύματος, ή  Σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε  ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει  ως  δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες  απουσίες. Μετά την  α ν ω τ έ ρ ω  προθεσμία Κ Α Ν Ε Ν  Α   δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δεν  γίνεται  δεκτό. Κάθε  βεβαίωση υποβάλλεται με  α ί τ η σ η  και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως.

Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο ημερών λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται από  τον  ίδιο αποκλειστικά δέκα μέρες (10) το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο.

Με  τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες το πολύ δέκα (10) ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.

Π.Δ. 294/1980 άρθρο 1 παρ. 6 εδαφ. δ

Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να χαρακτηρίζεται ως επαρκής η φοίτηση μαθητών ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφόσον οι μαθητές ούτοι τυγχάνουν πρωταθληταί, αι δε απουσίαι των οφείλονται εις την συμμετοχή των εις διεθνείς αθλητικάς εκδηλώσεις πιστοποιουμένην υπό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Η νομοθεσία παρέχεται από τον
Σπυρίδωνa Κομιανό
Διευθυντή του σχολείου μας