«

»

Δεκ 17

Ερευνητική Εργασία (Project) – Οδηγίες για τη συγγραφή

Είδος γραμματοσειράς – μέγεθος
Γραμματοσειρά: Times New Roman
Μέγεθος γραμματοσειράς: 12 για το κυρίως κείμενο ,14 για τις επικεφαλίδες, 10 για τα υποσέλιδα, τους δείκτες και τους εκθέτες,
Περιθώρια:
Επάνω: 2,54 εκ Κάτω: 2,54 εκ.
Αριστερά: 3,17 εκ. Δεξιά: 3,17 εκ.
Διάστιχο: Διπλό
Αρίθμηση σελίδων: Κεφαλίδα – δεξιά
Στοίχιση κειμένου: Πλήρης

Με βάση τα παραπάνω:
Μια σελίδα Α4 περιέχει περίπου 250-300 λέξεις (πλήρες κείμενο). Μια εργασία 2.500 λέξεων καλύπτεται σε περίπου 8-10 σελίδες. Μια εργασία 3.000 λέξεων καλύπτεται σε περίπου 10-12 σελίδες.

Δομή της εργασίας
•    Σελίδα τίτλου
•    Τίτλος της εργασίας
•    Όνομα Καθηγητή
•    Όνομα Μαθητή/Μαθήτριας
•    Τάξη, Τμήμα
•    Ημερομηνία και τόπος υποβολής της εργασίας

Περίληψη (με λέξεις κλειδιά), περίπου 200-300 λέξεις

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή :  Η εισαγωγή αποτελεί ένδειξη για τον αναγνώστη του τρόπου με τον οποίο σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα μας. Πρέπει να φανεί ότι αντιλαμβανόμαστε τα σημαντικότερα θέματα.
Μια πιθανή εισαγωγή περιλαμβάνει:
ο  Υπόβαθρο έρευνας
ο  Πρόβλημα και υποθέσεις έρευνας
ο  Μεθοδολογία
ο  Περίγραμμα της μελέτης
ο  Ορισμοί
ο  Οριοθέτηση σκοπού της μελέτης και υποθέσεις κλειδιά

Μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας
•    Βασικά σημεία
•    Μεθοδολογία
•    Προτεινόμενη μεθοδολογία και τεκμηρίωση της

Ανάλυση / επεξεργασία και ερμηνεία του υλικού
•    Εισαγωγή
•    Corpus ή υποκείμενα έρευνας
•    Ανάλυση / επεξεργασία δεδομένων
•    Ερμηνεία αυτών

Συμπεράσματα και προτάσεις

  • Αναφορά στις λέξεις του τίτλου ώστε να φανεί ότι απαντήσαμε στα ερωτήματα του
  • Υπενθύμιση των ζητημάτων που έχουν συζητηθεί
  • Τονισμός στη σημασία του θέματος
  • Συμπεράσματα σχετικά με τον προβληματισμό που πραγματεύεται η έρευνα,παρουσίαση συνολικής εκτίμησης, αποτίμησης του θέματος
  • Προτάσεις για εφαρμογή ή/και περαιτέρω μελέτη ο  Περιορισμοί της έρευνας

■ Βιβλιογραφία : Στη   βιβλιογραφία  πρέπει  να  αναφέρονται  όλες  οι  βιβλιογραφικές παραπομπές που αναφέρονται στην εργασία.

Παραδείγματα, στοιχεία, επιχειρήματα.
Παρουσιάζουν και ενισχύουν τα επιχειρήματα μας.
Όταν αναφερόμαστε στις απόψεις κάποιου άλλου:
■ Παραθέτουμε ολόκληρη μια φράση με τα λόγια ακριβώς που χρησιμοποιούνται σε ένα κείμενο, βάζοντας τη φράση εντός εισαγωγικών.
■ Αποδίδουμε ελεύθερα τις ιδέες που διαβάσαμε κάπου με δικά μας λόγια
Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να δείχνουμε με σαφήνεια την προέλευση, με τη χρήση μιας παραπομπής.

Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι παραπομπής σε μια πηγή:
■ Το σύστημα παραπομπής – σημείωσης.
Οι παραπομπές αναφέρονται σε υποσέλιδες υποσημειώσεις και είναι πλήρεις. Χρησιμοποιούμε αριθμό-δείκτη στο τέλος της πρότασης που έχουμε γράψει, ή αμέσως μετά τα εισαγωγικά στην περίπτωση που έχουμε παραθέσει ακριβώς τα λόγια κάποιου. Ο αριθμός αυτός μας οδηγεί σε υποσημείωση στο κάτω τμήμα της σελίδας του κειμένου μας. Στην περίπτωση αυτή στην υποσημείωση γράφουμε τα πλήρη στοιχεία της πηγής μας, ίσως και συμπληρωματική βιβλιογραφία, ίσως και κάποιο σχόλιο.
■ Το σύστημα συγγραφέα – χρονολογίας.
Οι παραπομπές γίνονται μέσα στο κείμενο, σε παρένθεση. Όταν πρόκειται για ένα ή δύο συγγραφείς: επώνυμο συγγραφέα, χρονολογία και σελίδα, πχ: (Αναγνωστοπούλου, 2002: 130). Όταν πρόκειται για περισσότερους από τρεις συγγραφείς, όνομα πρώτου συγγραφέα, «κ.ά.», χρονολογία, πχ.: (Tilleuil, κ.ά., 1991). Αυτούσια αποσπάσματα από κείμενα συγγραμμάτων, μπαίνουν σε εισαγωγικά με αναφορά στο τέλος, της πηγής και των σελίδων του συγγράμματος στις οποίες υπάρχει το κείμενο, πχ: (Peeters, 2003:23). (Σύμφωνα με Harvard style).

Στο τέλος της εργασίας παραθέτουμε λίστα με όλες τις πηγές που συμβουλευτήκαμε για να γράψουμε την εργασία.

Βιβλιογραφικές Αναφορές
Οι συγγραφείς αναφέρονται στο τέλος της εργασίας με αλφαβητική σειρά, χωρίς να αριθμούνται. Η βιβλιογραφία είναι δυνατόν να χωριστεί σε ελληνική και ξενόγλωσση. Προτιμότερη είναι η μορφή της ενιαίας βιβλιογραφίας. Στην περίπτωση αυτή, τηρούμε τη μεικτή αλφαβητική σειρά:
Αα    Aa    Ηη    Nv    Nn    Yu    Uu
Ββ    Bb    Hh    Ξξ    Vv
Γγ    Cc    ΘΘ    Oo    Oo    Ww
Δδ    Dd    Ii    Ii    Ππ    Pp    Φφ
Εε    Ee    3j    Qq    Χχ    Χχ
Ff    KK    Kk    Pp    Rr    Ψφ
Ζζ    Λλ    LI    Σσ    Ss    Ωω
Gg    Μμ    Mm    Ττ    Tt    Zz

Οι βιβλιογραφικές αναφορές, μπορούν να ακολουθούν ένα από τα βασικά συστήματα αναφοράς (ΑΡΑ ή MLA).

Υπόδειγμα σελίδας περιεχομένων
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 7
2.1 ….. 7
2.1.1      …….. 10

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 15

3.1
3.1.1

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
4.1
4.1.1
4.1.2

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
11. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

* Οι παραπάνω οδηγίες δόθηκαν στο επιμορφωτικό σεμινάριο για την Ερευνητική Εργασία που πραγματοποιηθηκε στη Ρόδο ,το μήνα Νοέμβριο, από σχολικούς συμβούλους.

ΠΗΓΗ

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων