Απουσίες μαθητών-Δικαιολόγηση-Όρια απουσιών-Χαρακτηρισμός φοίτησης

apousiesΣχετικά με τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Επαρκής φοίτηση

►ΑΠΟΥΣΙΕΣ ≤ 64  (Δικαιολογημένες ή Αδικαιολόγητες)
 β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) στα Γυμνάσια όπου εφαρμόζεται αυξημένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας  από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασ¬θένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αρ.3 §3 του παρόντος Π.Δ. (485/83).
►ΑΠΟΥΣΙΕΣ ≤ 114(Να είναι δικαιολογημένες  οι πλέον των 64)
γ) 1) Κατ` εξαίρεση ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε απουσίες περισσότερες από εκατόν δέκα τέσσερις (114) στα Γυμνάσια όπου εφαρμόζεται αυξημένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας και όχι πέρα των εκατόν εξήντα τεσσάρων (164) με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες που είναι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται κατά τ` ανωτέρω, η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, με την έννοια ότι ο Γενικός Μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των τριών τριμη¬νιαίων βαθμών, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15), όχι πλήρες, δηλ 14 ½ και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη.
►114<ΑΠΟΥΣΙΕΣ≤ 164 (Να είναι δικαιολογημένες οι πλέον των 64 απουσιών, και να συντρέχουν και οι άλλες δυο προϋποθέσεις βαθμού και διαγωγής του εδαφίου γ΄της παρ.2 του άρθρου 24 του Π.Δ. 104/79, δηλαδή ο Μ.Ο. της βαθμολογίας και των τριών τριμήνων να είναι τουλάχιστο 14 και ½ και η διαγωγή κοσμιότατη).
δ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις της παραγρ. 6 του αρ.1 του Π.Δ. 294/80. Οι μαθητές που η φοίτηση τους χαρακτηρίζεται επαρκής θεωρούνται ότι φοίτησαν κανονικά και γίνονται δεκτοί στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.
[Το Π.Δ. 294/80, άρθρο 1, παρ 6, αναφέρει:
6. Κατά την 11ην Μαΐου δεν διεξάγεται διδασκαλία μαθημάτων. Κατά την ημέραν αυτήν ο Σύλλογος των διδασκόντων αποφασίζει περί του χαρακτηρισμού της φοιτήσεως των μαθητών και εκτελεί πάσαν προπαρασκευαστικήν εργασίαν δια την κανονικήν και απρόσκοπτον διεξαγωγήν των εξετάσεων τούτων. Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων ανακοινούται εις τους μαθητάς δύο ημέρας προ της ενάρξεώς των. ]
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: «Οι μαθητές που η φοίτηση τους χαρακτηρίζεται επαρκής θεωρούνται ότι φοίτησαν κανονικά και γίνονται δεκτοί στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου. » (Π.Δ. 104/79, άρθ 24, παρ 2, όπως αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 485/83, άρθ 2)
Ελλιπής φοίτηση-Παραπομπή σε ολική εξέταση το Σεπτέμβριο (Π.Δ. 485/83, άρθρο 2)
2. Σε Γυμνάσια με εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μεγαλύτερο των  τριάντα (30) ωρών.
α) Παράγρ. 3. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν δέκα τέσσερις (114) στα Γυμνάσια όπου εφαρμόζεται αυξημένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας και όχι περισσότερες από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) από τις οποίες όλες οι πάνω από τις  εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τ` ανωτέρω, αλλ` η φοίτηση του δεν χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο των διδασκόντων επαρκής κατά την έννοια των διατάξεων του εδαφίου γ` της προηγούμενης παραγράφου.
►114<ΑΠΟΥΣΙΕΣ≤ 164 (Να είναι δικαιολογημένες οι πλέον των 64 απουσιών, αλλά να μη  συντρέχουν και οι άλλες δυο προϋποθέσεις βαθμού και διαγωγής του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Π.Δ. 104/79. Δηλαδή ο Μ.Ο. προφορικής βαθμολογίας των τριών τριμήνων να είναι μικρότερος από 14 ½ ή η διαγωγή να μην είναι κοσμιότατη)
β) Κατ` εξαίρεση ο σύλλογος των διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες στα Γυμνάσια όπου εφαρμόζεται αυξημένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας και όχι περισσότερες από διακόσιες δέκα τέσσερις (214) , εφόσον όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις ( 64)  είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τ` ανωτέρω, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά την έννοια της διάταξης του εδαφίου γ` της προηγούμενης παραγράφου, και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη.
►164<ΑΠΟΥΣΙΕΣ≤ 214 (Να είναι δικαιολογημένες οι πάνω από τις 64 απουσίες και να συντρέχουν και οι άλλες δυο προϋποθέσεις βαθμού και διαγωγής του εδαφίου γ΄της παρ.2 του άρθρου 24 του Π.Δ. 104/79, δηλαδή ο Μ.Ο. προφορικής βαθμολογίας των τριών τριμήνων να είναι μεγαλύτερος από 14 ½ και η διαγωγή  κοσμιότατη)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής παραπέμπονται σε ολική κατά Σεπτέμβριο εξέταση, που διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (Π.Δ. 104/79, άρθ 24, παρ 3)
Ανεπαρκής φοίτηση-Αποκλεισμός από συμμετοχή σε εξετάσεις (Π.Δ. 485/83, άρθρο 2).
Σε Γυμνάσια με εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μεγαλύτερο των  τριάντα (30) ωρών.
Παράγρ. 4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από 64 στα Γυμνάσια όπου εφαρμόζεται αυξημένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας και δεν εμπίπτει σε καμιά από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
Συμπερασματικά:
►ΑΠΟΥΣΙΕΣ   > 64  ( Αδικαιολόγητες  οι πλέον των 64)
►ΑΠΟΥΣΙΕΣ  > 214 (Δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες)
►164<ΑΠΟΥΣΙΕΣ≤ 214 (Να είναι μεν δικαιολογημένες οι πάνω από 64 απουσίες, αλλά ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τριών Τριμήνων να είναι μικρότερος από 14 και1/2 ή η διαγωγή να μην είναι κοσμιότατη)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν την φοίτηση τους στην ίδια τάξη. (Π.Δ. 104/79, άρθ 24, παρ 4).