Προγραμμα Τμήματος Β2

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1η Ώρα Μακρυλλού (Μαθηματικά) Καραντώνη Καρασίμος (Γυμναστική) Δανιά/Σκλαβουνάκη(Τεχνολογία/Πληροφορική) Αθανασίου
2η Ώρα Κρανιά Καραντώνη Σκλαβουνάκη/Δανιά(Πληροφορική/Τεχνολογία) Γούλα (Αρχαία) Αλεξανδριδού (Γαλλικά)
3η Ώρα Καρασίμος(Γυμναστική) Μακρυλλού (Μαθηματικά) Παναγιωτίδης (Θρησκευτικά) Μακρυλλού(Μαθηματικά) Καραντώνη
4η Ώρα Αθανασίου Αλεξανδρίδου (Γαλλικά) Μακρυλλού (Μαθηματικά) Κρανιά Καραντώνη
5η Ώρα Γεροστάθη (Εργ.Δεξιοτήτων) Γούλα (Αρχαία) Κρανιά Μουτογεωργού Τσέκη (Αγγλικά)
6η Ώρα Γούλα (Αρχαία Μετάφραση) Μουτογεωργού Κρανιά Παναγιωτίδης(Θρησκευτικά) Γούλα (Αρχαία Μετάφραση)
7η Ώρα Καραφύλλης (Μουσική) Ανδρεοπούλου(Καλλιτεχνικά) Τσέκη (Αγγλικά)