Θεσμικό πλαίσιο χρήσης, οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης του Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρµογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ) αποτελεί ο “Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών ΗΥ – ΣΕΠΕΗΥ”. Βασισμένο στον παραπάνω κανονισμό, το παρόν κείμενο, εξειδικεύει και ρυθμίζει τις λεπτομέρειες που αφορούν στη χρήση του εξοπλισμού του  Εργαστηρίου Πληροφορικής του 3ου Γυμνασίου Χαλκίδας καθώς και στη συμπεριφορά των χρηστών τους. Οι χρήστες των Σχολικών Εργαστηρίων   αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον κανονισμό και υποχρεούνται να τον τηρούν.

Συμπεριφορά.

 1. Στους χώρους των εργαστηρίων δεν επιτρέπεται η κατανάλωση κάθε είδους πόσιμου καθώς και κάθε είδους φαγώσιμου.
 2. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στο εργαστήριο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από τον διδάσκοντα καθηγητή οι μαθητές να παραμείνουν στο εργαστήριο (π.χ. για την ολοκλήρωση κάποιας εργαστηριακής άσκησης) ο καθηγητής οφείλει να παραμείνει και αυτός στο χώρο του εργαστηρίου.
 3. Οι μαθητές οφείλουν να κάθονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στις ίδιες θέσεις εργασίας που τους έχουν υποδείξει οι καθηγητές τους, σύμφωνα με το πλάνο που καταρτίζεται.
 4. Κάθε χρήστης, μετά το πέρας του μαθήματος, πρέπει να αφήνει τη θέση εργασίας καθαρή και ελεύθερη από προσωπικά αντικείμενα και χαρτιά.
 5. Οποιαδήποτε (διαπιστωμένη) ζημιά στους Η/Υ και στον εξοπλισμό του εργαστηρίου από τους μαθητές βαρύνει τους ίδιους και οφείλουν την άμεση αντικατάσταση του.
 6. Οι μαθητές, με την είσοδο τους στο εργαστήριο, αναφέρουν αμέσως στους καθηγητές οποιαδήποτε ζημιά παρατηρούν στους Η/Υ που χρησιμοποιούν.
 7. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε μετακίνηση του εξοπλισμού σε άλλο σημείο εντός των εργαστηρίων, πολύ δε περισσότερο εκτός των εργαστηρίων.
 8. Μετά το πέρας της χρήσης των εργαστηρίων, με ευθύνη του διδάσκοντος καθηγητή, το εργαστήριο κλειδώνει.

Χρήση Η/Υ και άλλου εξοπλισμού Πληροφορικής.

 

 1. Δεν επιτρέπεται η χρήση αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης (CD, DVD , USB sticks) χωρίς την άδεια του υπεύθυνου καθηγητή.
 2. Δεν επιτρέπεται η χρήση των Η/Υ για παιχνίδια (Computer Games) και για συνομιλίες (chat, irc, Facebook κ.α) εκτός αν δοθεί ανάλογη οδηγία από τους καθηγητές.
 3. Η ακρόαση μουσικής ή άλλου ήχου που παράγεται είτε από τα ηχεία του υπολογιστή είτε από άλλη συσκευή επιτρέπεται μόνο όταν δοθεί κατάλληλη οδηγία από τον διδάσκοντα καθηγητή. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση η ένταση του ήχου θα πρέπει να είναι τέτοια που να μη δημιουργεί όχληση στα εργαστήρια.
 4. Δεν επιτρέπεται στους χρήστες να εμποδίζουν την χρήση κάποιου Η/Υ που χρησιμοποίησαν, θέτοντας κωδικό πρόσβασης.
 5. Μετά το πέρας της εργασίας του, κάθε μαθητής πρέπει να τερματίζει τη λειτουργία του Η/Υ με κανονικό τρόπο και όχι από το κουμπί on / off του υπολογιστή.
 6. Στους υπολογιστές που χρησιμοποιούν λογαριασμούς Γενικής Χρήσης (Η/Υ με Windows καθώς και στους Λογαριασμούς Student01, Student02, .. , Student14 του Ubuntu LTSP)
 7. Οι χρήστες απαγορεύεται να εγκαθιστούν οποιαδήποτε λογισμικό (εφαρμογές, βοηθητικά προγράμματα, παιχνίδια κλπ) εκτός αν τους δοθεί ανάλογη οδηγία από τους καθηγητές.
 8. Δεν επιτρέπεται η απεγκατάσταση λογισμικού ή διαγραφή – μετακίνηση αρχείων που υπάρχουν στους λογαριασμούς
 9. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή ρυθμίσεων στους Η/Υ, συμπεριλαμβανομένων και των αλλαγών στη θέση των εικονιδίων, στα χρώματα της οθόνης και στο υπόβαθρο (backgroud) της επιφάνειας εργασίας.
 10. Στους υπολογιστές που χρησιμοποιούν λογαριασμούς χρηστών (Ubuntu LTSP)
  1. Κάθε χρήστης για την εισαγωγή του στο σύστημα χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που του εκχωρήθηκε από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου.
  2. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός είναι αυστηρά προσωπικά και δεν πρέπει να γίνονται γνωστά σε τρίτους.
  3. Οι κωδικοί πρόσβασης δεν πρέπει να είναι απλοί (πχ. αριθμοί μητρώου ή μικρά ονόματα) γιατί είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Όλοι  οι χρήστες που διατηρούν απλούς κωδικούς ή έχουν κοινοποιήσει τους κωδικούς και σε άλλα άτομα πρέπει να τους αλλάξουν. Αν δεν γνωρίζουν τον τρόπο να απευθυνθούν στους υπεύθυνους του εργαστηρίου.
  4. Επίσης όσοι χρήστες δεν έχουν προσωπικό όνομα χρήστη και κωδικό να απευθυνθούν στους υπεύθυνους του συστήματος για να αποκτήσουν.
 11. Δεν επιτρέπεται η χρήση λογισμικού που αποβλέπει στη υπερφόρτωση, δυσλειτουργία ή καταστροφή άλλων συστημάτων.

Χρήση πόρων Δικτύου

 1. Απαγορεύεται η χρήση peer-to-peer προγραμμάτων (limeware, torrents κλπ) στα εργαστήρια και η μεταφόρτωση (download) αρχείων και εφαρμογών χωρίς την άδεια του υπεύθυνου καθηγητή καθώς και η αλλαγή των ρυθμίσεων του δικτύου.
 2. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε μη επιτρεπόμενες ιστοσελίδες
 3. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προσπάθεια παρακολούθησης της κίνησης δεδομένων και των παραμέτρων του δικτύου καθώς και της διερεύνησης των τρωτών σημείων οποιουδήποτε συστήματος.
 4. Δεν επιτρέπεται η μετάδοση μέσω δικτύου λογισμικού που μπορεί προξενήσει ζημιά στο σύστημα του σχολείου, άλλου φορέα, ή άλλου χρήστη.