Επαναλειτουργία των σχολείων – Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self-test)

Από τη Δευτέρα 10 Μαΐου επιστρέφουμε στη δια ζώσης διδασκαλία. Πέρα από τα μέτρα που ήδη ίσχυαν, θα έχουμε και την υποχρεωτική διενέργεια ατομικού διαγνωστικού ελέγχου (self-test) των μαθητών/τριών και όλου του προσωπικού του σχολείου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ27707/4-5-2021, ΦΕΚ 1825/5-5-2021.
Το πρώτο διαγνωστικό τεστ πρέπει να γίνει Κυριακή ή Δευτέρα πρωί (για πρακτικούς λόγους συνιστάται να γίνει το βράδυ της Κυριακής). Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου των μαθητών/τριών γίνεται από τους γονείς/κηδεμόνες δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.
Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.
Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο/Η μαθητής/τρια έχει κάθε μέρα μαζί του την κάρτα και την επιδεικνύει στους/στις εκπ/κούς, όταν του/της ζητηθεί.
Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα ενημερώνουν το σχολείο και μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.
Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη. Κατόπιν ακολουθείται η ίδια διαδικασία δήλωσης.
Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας, αυτές μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το υπόδειγμα.
Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δε διαθέτει τη σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και οι γονείς/κηδεμόνες του/της υποχρεούνται να τον/την παραλάβουν άμεσα από το σχολείο.

Χρειάζεται η προσοχή και η συνεργασία όλων μας, ώστε το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς να κυλήσει ομαλά!
Καλή αρχή!