επικοινωνία και ανακοινώσεις-εγγραφές 2010-21-όρια σχολικής περιφέρειας νηπιαγωγείου

 

Διαχειριστής ιστολογίου: Γαβαλά Ειρήνη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το 36ο  Νηπιαγωγείο Αθηνών βρίσκεται στον Αγιο Ελευθέριο

επί της οδού Μπάμπη Αννίνου 18  γωνία με Λ.Ιωνίας.

Το τηλέφωνό του νηπιαγωγείου είναι 210 -2285885

και το mail είναι mail@36nip-athin.att.sch.gr

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

 

 

 

 

 

ANΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2020-21 ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 15-30 ΜΑΪΟΥ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ  ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  ΣΤΟ  210 -228588 5 Ή  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ Ε- ΜΑΙL    mail@36nip-athin.att.sch.gr

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΑ 2015 ΠΡΟΝΗΠΙΑ 2016
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

https://blogs.sch.gr/36nipath/files/2020/05/Οδηγίες-Χρήσης-Εφαρμογής-για-Κηδεμόνες-V2.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:
Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:
ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,  (Α.Δ.Υ.Μ.)

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.
Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767).

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ:
Απαραίτητα προσκομίζονται σχετικές βεβαιώσεις από το φορέα εργασίας και από τους δυο γονείς ή κάρτα ανεργίας

 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ 36ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΌΡΙΑ : ΠΑΤΗΣΙΩΝ-ΧΑΝΣΕΝ-ΗΛ.ΖΕΡΒΟΥ-ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ-Λ.ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΣΙΩN

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΌΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Άδωνη Κύρου Ολόκληρη
Αμπατιέλου Ολόκληρη
Βαλλιάνων Ολόκληρη
Δαϊρπφέλδ Ολόκληρη
Δημ. Ράλλη Ολόκληρη
Ηλία Ζερβού 17-τέλους μονοί & 58-τέλος ζυγοί
Θεοτοκοπούλου 63-τέλος μονοί & 58-τέλος ζυγοί
Ιακωβάτων 30-62 ζυγοί
Ιακωβίδου 1- 41 μονοί & 2- 44 ζυγοί
Καυταντζόγλου 27-51 μονοί & 26-56 ζυγοί
Μπαλάσκα Κίτσου 5-9 μονοί & 4-6 ζυγοί
Κόσσου Ολόκληρη
Λ. Ιωνίας 212-310 ζυγοί
Μακ Μίλλαν Ολόκληρη
Αννίνου Μπ. Ολόκληρη
Νεϊγύ 1- 9 μονοί & 2-8 ζυγοί
Νίκου Πολίτη 1-11 και 25-ΤΕΛΟΣ  και 2-12 και 22-ΤΕΛΟΣ

Πατησίων ΑΠΌ 307 ΕΩΣ 353 ΟΙ ΜΟΝΟΙ
Ρως Ολόκληρη
Σαμαρά ΑΠΌ 12 ΚΑΙ 23 ΕΩΣ ΤΕΛΟΥΣ
Σαρανταπόρου Ολόκληρη
Σβορώνου Ολόκληρη
Σκρα Ολόκληρη
Βυζαντίου Στεφ. 23-57 μονοί & 26-56 ζυγοί
Τσίλλερ 37-τέλος μονοί & 28-τέλος ζυγοί
Χάνσεν 35-59 μονοί & 32-48 ζυγοί
Χρυσοστόμου Σμύρνης 11-69 μονοί & 18- 96 ζυγοί

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση