Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός συντάχθηκε με τη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνα με την αριθμ. 13423/ΓΔ4/09-02-2021 απόφαση Υφ. ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 491/τ.Β΄/2021). Απώτερος σκοπός αποτελεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της σχολικής μας μονάδας.
Το περιεχόμενο και οι κεντρικοί άξονες του Εσωτερικού κανονισμού, περιλαμβάνουν δικαιώματα και υποχρεώσεις, η τήρηση των οποίων αποτελεί ευθύνη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (Προϊσταμένης, εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών), προκειμένου να ευδοκιμήσει το παιδαγωγικό έργο και με γνώμονα πάντοτε το όφελος των παιδιών.Λήψη αρχείου