Άρθρα: Χωρίς κατηγορία

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Από  15.05 έως  30.05 2020

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

  1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  2.  Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  3. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α)  τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β)  τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ)  το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ)  εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

 

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και  από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13)).

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Οι οδηγίες χρήσης της εφαρμογής:Λήψη αρχείου

τα πρώτα στολιδάκια και το γράμμα στον Άι Βασίλη 

 

ένα φιδάκι από πηλό και ένα κομμάτι σύρμα, έτοιμο το δεντράκι

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

PC114547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

το παραδοσιακό καραβάκι

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δύο μπάλες από πηλό και να τος  ο χιονάνθρωπος

PC124546

 

 

 

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

και το γράμμα στον Άι Βασίλη

PC124549

PC124551

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 ο μήνας Οκτώβριος, γεμάτος χρώματα, γιορτές και πολλές δραστηριότητες σε δύο τελικά ματιές

23_AutoCollage_12_Images

 

 

 

 

 

23_AutoCollage_7_Images

 

 

 

Μαρ 14
17

Το σκουπάκι έγινε κυρά Σαρακοστή

πήραμε ένα σκουπάκι, το ντύσαμε,  φτιάξαμε από ζύμη αλατιού πόδια και κεφάλι, ζωγραφίσαμε την ποδιά και  έτοιμη η κυρά Σαρακοστή.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Μαρ 14
03

 

το βιβλίο:

< ένα γουρούνι… με ταλέντο! >

b83461

 

 

 

 

 

 

 

το τραγούδι:

  ΤΟ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ
– Είμαι ένα γουρουνάκι βρώμικο πολύ
Όλη μέρα μες τη λάσπη γύρω στην αυλή

-Είσαι ένα γουρουνάκι βρώμικο πολύ
Όλη μέρα μες τη λάσπη γύρω στην αυλή

-Είμαι τόσο ευτυχισμένο, κι είμαι τι παχύ!
Τρώγω κάθετι που βρίσκω, τρώγω κάθετι

-Είσαι τόσο ευτυχισμένο, κι είσαι τι παχύ!
-Τρώγω κάθετι που βρίσκω, τρώγω κάθετι

-Όμως δε με παίζουνε τα άλλα ζωάκια και το κέφι χάνω
-Μα, είσαι τόσο βρώμικο πρέπει να κάνεις μπάνιο

-Μπάνιο εγώ; μπάνιο; ποτέ!
Καλύτερα να μείνω ένα γουρουνάκι βρώμικο πολύ
Όλη μέρα μες τη λάσπη γύρω στην αυλή

-Μείνε ένα γουρουνάκι βρώμικο πολύ
Όλη μέρα μες τη λάσπη γύρω στην αυλή

 

 

η κατασκευή

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Ιαν 14
30

ένα γυάλινο βάζο έγινε χιονάνθρωπος

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ιαν 13
14
Κάτω από (Χωρίς κατηγορία) από στις 14-01-2013 και με ετικέτα

κόψαμε μπουκάλια αναψυκτικού στη μέση και τα βάψαμε μέσα μαύρα

έπειτα βάψαμε από έξω το άσπρο τμήμα του πιγκουίνου

κόψαμε τα πόδια

φτιάξαμε φουντίτσες για τον σκούφο τους

βάλαμε ματάκια, μύτη και κορδέλα

και γέμισε η τάξη πιγκουίνους

( την κατασκευή αυτή την είδαμε σε κάποια ιστοσελίδα δεν θυμάμαι όμως σε ποια)

ο Αϊ  Βασίλης από μπουκάλι αναψυκτικού

πήραμε  ένα περιοδικό και διπλώσαμε λίγες σελίδες για να κάνουμε το δέντρο  (αρχικά σκεφτήκαμε να κάνουμε όλο το περιοδικό δέντρο αλλά μας κούρασε το δίπλωμα )

μετά βάψαμε τις σελίδες του δέντρου και κολλήσαμε με ατλακόλ  αρκετές σελίδες για να γίνει σταθερό το υπόλοιπο

βάψαμε την σελίδα απέναντι από το δέντρο για να γίνει νύχτα, την διακοσμήσαμε με αστεράκια, βάλαμε και ένα σπιτάκι για να γράψουμε επάνω το κείμενο

τις τελευταίες σελίδες πίσω τις τυλίξαμε   σε δύο ρολά για να γίνει η βάση ώστε να στέκεται όρθιο

Το Νηπιαγωγείο μας βρίσκεται στα Λαγυνά  Θεσσαλονίκης και   αποτελείται από 2 κλασικά τμήματα και ένα τμήμα ένταξης.

Στο 1ο τμήμα φοιτούν 24 νήπια  με υπεύθυνη Νηπιαγωγό την Τζαφάλια Βιβή

Στο 2ο τμήμα 23 νήπια με υπεύθυνη Νηπιαγωγό την Κυριαζίδου Έφη

και για το τμήμα ένταξης είναι υπεύθυνη η Ρούπα Μάγδα