Σχέση γονέων – σχολείου (ερωτηματολόγιο)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ,  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το ερωτηματολόγιο εκπονήθηκε από την ομάδα της αξιολόγησης του άξονα που προσεγγίζει τη σχέση γονέων – σχολείου προσπαθώντας να δώσει φωνή στους γονείς για να εκφράσουν τις προτάσεις τους για τη βελτίωση των σχέσεων τους με τη σχολική μονάδα.

Δόθηκαν 109 απαντήσεις με πλειοψηφία τις απαντήσεις από τους κηδεμόνες της Α’ λυκείου και με λιγότερες συμμετοχές από τους γονείς της Γ’.

Παρακάτω συνοψίζονται τα αποτελέσματα:

  • Οι μισοί από τους ερωτηθέντες επικοινωνούν σπάνια με το σχολείο και περίπου το 1/3 μόνο σε περίπτωση που  κληθούν για να πάρουν βαθμολογίες (άρα στα τέλη των τετράμηνων)
  • Περίπου το 55% γνωρίζει αυτά που συμβαίνουν στο σχολείο, άρα προφανώς οι μαθητές και οι μαθήτριες επικοινωνούν και συζητούν στο σπίτι, ό,τι γίνεται στο χώρο της τάξης και γενικότερα.
  • Οι μισοί δεν έχουν διαβάσει τον σχολικό κανονισμό και ένα συντριπτικό ποσοστό αυτών (84%) δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή του.
  • Οι γονείς σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν έχουν πρόβλημα με το σχολείο. Είναι ευχαριστημένοι /ες από την παρεχόμενη γνώση, από τις σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς, από την υποδομή και τις εγκαταστάσεις. Εντοπίζουν πρόβλημα στην επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, είτε εξαιτίας της πανδημίας είτε εξαιτίας των ωρών συνεργασίας που τις θεωρούν λίγες, ανεπαρκείς και όχι πρόσφορες, επειδή και οι ίδιοι δουλεύουν και πιστεύουν ότι πρέπει να καλούνται συχνότερα στο σχολείο. 
  • Θεωρούν τέλος ότι όταν επιτυγχάνεται η επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς και ακολουθήσει συζήτηση στο σπίτι, το παιδί τους βελτιώνεται και στην απόδοση και στη συμπεριφορά του. 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, η ομάδα μας προτείνει τα εξής:

  • Σε σχέση με τον σχολικό κανονισμό, έχει ήδη εκπονηθεί από μέλη της ομάδας μια συνοπτική εκδοχή του και προτείνουμε να δοθεί στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς ως κείμενο στους κηδεμόνες μαζί με την εγγραφή. 
  • Επιπλέον, προτείνουμε να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου το πλήρες κείμενο του σχολικού κανονισμού και να διαβαστούν άρθρα του που αφορούν τους μαθητές/τριες μέσα στα τμήματα στην πρώτη μηναία συνέλευση 
  • Σε σχέση με τη γενικότερη βελτίωση της επικοινωνίας με τους γονείς προτείνουμε να δοθεί η δυνατότητα για ένα διευρυμένο και πιο ευέλικτο  πρόγραμμα συνεργασίας με τους γονείς, με τη χρήση και άλλων μέσων πέρα από τη διά ζώσης επικοινωνία (πχ. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασύγχρονη επικοινωνία μέσων των ομαδικών συνομιλιών κλπ)
  • Επιπλέον, προτείνουμε μια αρχική ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς τον πρώτο μήνα λειτουργίας του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους για τη γενικότερη και ειδικότερη ενημέρωσή τους σε θέματα λειτουργίας της σχολικής μονάδας και προσδοκιών εκ μέρους των εκπαιδευτικών και της Δ/νσης. 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου