ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΒΙΕΝΝΗ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  (2023-24)

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση Προσφορών για την πολυήμερη της Γ΄Λυκείου σε Βιέννη – Βουδαπέστη – Επιλογή Τουριστικού Γραφείου»

Στο Ωραιόκαστρο σήμερα 27 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, συγκροτήθηκε όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2της ΥΑ 20883/ΓΔ412-02-2020, η οποία συνήλθε σε συνεδρίαση με θέμα την αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο Σχολείο από τέσσερα (4) τουριστικά γραφεία, για την εκπαιδευτική εκδρομή – μετακίνηση στο εξωτερικό ογδόντα (80) μαθητών και 6 συνοδών καθηγητών (από 4-10 Δεκεμβρίου 2023 στην Βιέννη – Βουκουρέστι) και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς. Παρόντες: ο Διευθυντής του Λυκείου Χατζηγεωργίου Γεώργιος ΠΕ0404 ως Πρόεδρος της Επιτροπής –  οι δυο συνοδοί εκπαιδευτικοί Κατριβάνος Εμμανουήλ ΠΕ03 και Καλυβιάνου Δήμητρα ΠΕ0401 ως Μέλη, – η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ.κ. Γκαγκαβούζη Ανθή και Φωτοπούλου Δέσποινα ως Μέλη, και – οι δύο εκπρόσωποι του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου, Καραγκιοζίδης Χρήστος και Γεωργιάδης Σταύρος (οι δυο τελευταίοι χωρίς δικαίωμα ψήφου) ως Μέλη. Γραμματέας ορίστηκε η εκ των συνοδών εκπαιδευτικών κ Καλυβιάνου Δήμητρα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού έθεσε υπόψη των  Μελών i) την ισχύουσα ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ Β’ 456) και ii) την Προκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ημερομηνία 23-10-2023, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης στις 23-10-2023, παρουσίασε στην Επιτροπή τις τέσσερεις  (4) προσφορές εμπροθέσμως κατατεθείσες προσφορές. Πριν το άνοιγμα των προσφορών, τέθηκαν από την Επιτροπή τα κριτήρια επιλογής και επισημάνθηκε ότι εκτός απο τα ποσοτικά/οικονομικά κριτήρια (φθηνότερη ποσοτικά συγκρίσιμη προσφορά), βασική προυπόθεση   για την επιλογή τουριστικού γραφείου αποτελεί η συμπερίληψη με πληρότητα στην προσφορά όλων των δικαιολογητικών που αφορούν την ασφάλεια μαθητών/τριών και συνοδών (ο ασφαλέστερος κατά το δυνατόν αεροπορικός μεταφορέας, η ασφαλέστερη κατά το δυνατόν πορεία προς τον προορισμό της μετακίνησης και η φερεγγυότητα του τουριστικού γραφείου).

Στη συνέχεια ανοίχτηκαν οι προσφορές των τουριστικών γραφείων ”HERODOTUS TOURS”, “FOCUS TRAVEL”, “MENTOR TRAVEL SPECIALISTS”, “ATHOS HELLAS TRAVEL”και εξέτασε το περιεχόμενό τους. Η Επιτροπή συνέταξε Πίνακα, ώστε οι προσφορές να είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες. Μετά από συζήτηση, η Επιτροπή ομόφωνα επέλεξε το τουριστικό Γραφείο «ATHOS HELLAS TRAVEL»,  η προσφορά του οποίου κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα, πληρούσα όλους τους όρους της Προκήρυξης και τα κριτήρια ασφάλειας των μαθητών/τριών  και συνοδών καθηγητών, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 της ΥΑ 20883/ΓΔ4, ενστάσεις κατά της ανωτέρω επιλογής, μπορούν να υποβληθούν εντός (3) ημερών από την ανάρτηση του Πρακτικού επιλογής στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                    Τα Μέλη της Επιτροπής

Χατζηγεωργίου Γεώργιος

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Επιλογή Τουριστικού Γραφείου για την πολυήμερη εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών/τριών στο εξωτερικό (Σόφια Βουλγαρίας) στο πλαίσιο εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος»

Στο Ωραιόκαστρο σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Επιλογής Τουριστικού Γραφείου για την τετραήμερη εκπαιδευτική μετακίνηση στη Σόφια Βουλγαρίας εικοσιτεσσάρων (24) μαθητών και τριών (3) συνοδών (από 4 έως 7 Απριλίου 2023) στο πλαίσιο εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος.

Όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2 της ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020, η Επιτροπή συνεδρίασε με θέμα την αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο Σχολείο και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς.

Παρόντες ήταν: – ο Διευθυντής του Λυκείου  Καράκαρης Πασχάλης ΠΕ01, ως Πρόεδρος της Επιτροπής και οι δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί Χατζηγεωργίου Γεώργιος ΠΕ04.04 και Φραγκούλη Αλεξία ΠΕ06, ως Μέλη, – η Πρόεδρος και ένα μέλος του Συλλόγου Γονέων κ.κ. Ξώμαλη Βασιλική και Γκαγκαβούζη Ανθή, Μέλη, – δύο εκπρόσωποι του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου, οι Πίσσιος Κωνσταντίνος και Γιαννούση Ευανθία (οι δύο χωρίς δικαίωμα ψήφου), Μέλη. Γραμματέας ορίστηκε η εκ των συνοδών εκπαιδευτικών κ. Φραγκούλη Αλεξία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού έθεσε υπόψη των Μελών i) την ισχύουσα ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ Β’ 456) και ii) την Προκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ημερομηνία 20-2-2023, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΔΕΔΘ αυθημερόν, παρουσίασε στην Επιτροπή τις τρεις (3) εμπροθέσμως κατατεθείσες προσφορές. Από την Επιτροπή τέθηκαν τα κριτήρια επιλογής και επισημάνθηκε ότι, εκτός από τα ποσοτικά/ οικονομικά κριτήρια (φθηνότερη ποσοτικά συγκρίσιμη προσφορά), βασική προϋπόθεση για την επιλογή τουριστικού γραφείου αποτελεί η συμπερίληψη με πληρότητα στην προσφορά όλων των δικαιολογητικών που αφορούν την ασφάλεια μαθητών/τριών και συνοδών (ο ασφαλέστερος κατά το δυνατόν μεταφορέας, η ασφαλέστερη κατά το δυνατόν πορεία προς τον προορισμό της μετακίνησης, η φερεγγυότητα του τουριστικού γραφείου).

Στη συνέχεια εξετάστηκε το περιεχόμενο των προσφορών των τουριστικών γραφείων «ΗΡΟΔΟΤΟΣ TOURS », «ΜΑΖΙ TRAVEL» και «ΨΩΜΙΑΔΗΣ TRAVEL». Η Επιτροπή συνέταξε Πίνακα, ώστε οι τρεις προσφορές να είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες. Μετά από συζήτηση, η Επιτροπή ομόφωνα επέλεξε το τουριστικό γραφείο «ΨΩΜΙΑΔΗΣ TRAVEL», η προσφορά του οποίου κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα, πληρούσα τους όρους της Προκήρυξης και τα κριτήρια ασφάλειας των μαθητών/τριών και των συνοδών καθηγητών, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 της ΥΑ 20883/ΓΔ4, ενστάσεις κατά της ανωτέρω επιλογής μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του Πρακτικού επιλογής στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                                Τα Μέλη της Επιτροπής

Καράκαρης Πασχάλης

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : ΝΑΥΠΛΙΟ

Στο Ωραιόκαστρο σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Επιλογής Τουριστικού Γραφείου για την τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναύπλιο 55 μαθητών της Β΄ τάξης και 5 συνοδών (10-13 Μαρτίου 2023), στα πλαίσια δύο εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων του σχολείου.  Όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2 της ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020, η Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση με θέμα την αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο Σχολείο και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού έθεσε υπόψη των Μελών i) την ισχύουσα ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ Β’ 456) και ii) την Προκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ημερομηνία 1-2-2023, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΔΕΔΘ στις 2-2-2023, παρουσίασε στην Επιτροπή τις πέντε (5) εμπροθέσμως κατατεθείσες προσφορές. Από την Επιτροπή τέθηκαν τα κριτήρια επιλογής και επισημάνθηκε ότι, εκτός από τα ποσοτικά/ οικονομικά κριτήρια (φθηνότερη ποσοτικά συγκρίσιμη προσφορά), βασική προϋπόθεση για την επιλογή τουριστικού γραφείου αποτελεί η συμπερίληψη με πληρότητα στην προσφορά όλων των δικαιολογητικών που αφορούν την ασφάλεια μαθητών/τριών και συνοδών (ο ασφαλέστερος κατά το δυνατόν μεταφορέας, η ασφαλέστερη κατά το δυνατόν πορεία προς τον προορισμό της μετακίνησης και η φερεγγυότητα του τουριστικού γραφείου).

Στη συνέχεια εξετάστηκε το περιεχόμενο των προσφορών των τουριστικών γραφείων «ATHOS HELLAS», «ΜΕΝΤOR TRAVEL», «ΗΡΟΔΟΤΟΣ TOURS », «ΜΥΓΔΟΝΙΑ TRAVEL» και «ΨΩΜΙΑΔΗΣ TRAVEL». Η Επιτροπή συνέταξε Πίνακα, ώστε οι πέντε προσφορές να είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες. Μετά από συζήτηση, η Επιτροπή ομόφωνα επέλεξε το τουριστικό γραφείο «ΜΕΝΤOR TRAVEL», η προσφορά του οποίου κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα, πληρούσα τους όρους της Προκήρυξης και τα κριτήρια ασφάλειας των μαθητών/τριών και των συνοδών καθηγητών, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, και επειδή το Ξενοδοχείο που προτείνει είναι εντός της πόλης.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 της ΥΑ 20883/ΓΔ4, ενστάσεις κατά της ανωτέρω επιλογής μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του Πρακτικού επιλογής στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                             Τα Μέλη της Επιτροπής

Καράκαρης Πασχάλης

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ και ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

Στο Ωραιόκαστρο σήμερα 6 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Επιλογής Τουριστικού Γραφείου για δύο μετακινήσεις εντός του ωραρίου σχολικής λειτουργίας, μία διδακτική επίσκεψη στη Γουμένισσα στις 20/2/2023 (80 μαθητές και 5 συνοδοί) και μία εκπαιδευτική επίσκεψη στον Πλαταμώνα στο πλαίσιο περιβαλλοντικού προγράμματος στις 24/2/2023 (30 μαθητές και 3 συνοδοί). Όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2 της ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020, η Επιτροπή συνεδρίασε με θέμα την αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο Σχολείο και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για κάθε μία από τις δύο μετακινήσεις.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού έθεσε υπόψη των Μελών i) την ισχύουσα ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ Β’ 456) και ii) τις 2 Προκηρύξεις Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η πρώτη για τη μετακίνηση στον Πλαταμώνα  με ημερομηνία 31/1/2023 και η δεύτερη για τη μετακίνηση στη Γουμένισσα με ημερομηνία 1/2/2023, οι οποίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕΔΘ αυθημερόν, παρουσίασε στην Επιτροπή τις εμπροθέσμως κατατεθείσες προσφορές, τρεις (3) για Γουμένισσα και δύο (2) για Πλαταμώνα. Από την Επιτροπή τέθηκαν τα κριτήρια επιλογής και επισημάνθηκε ότι, εκτός από τα ποσοτικά/οικονομικά κριτήρια (φθηνότερη ποσοτικά συγκρίσιμη προσφορά), βασική προϋπόθεση για την επιλογή τουριστικού γραφείου αποτελεί η συμπερίληψη με πληρότητα στην προσφορά όλων των δικαιολογητικών που αφορούν την ασφάλεια μαθητών/τριών και συνοδών (ο ασφαλέστερος κατά το δυνατόν μεταφορέας, η ασφαλέστερη κατά το δυνατόν πορεία προς τον προορισμό της μετακίνησης και η φερεγγυότητα του τουριστικού γραφείου).

Στη συνέχεια, για τη μετακίνηση στη Γουμένισσα εξετάστηκε το περιεχόμενο των προσφορών των τριών τουριστικών γραφείων «ΜΥΓΔΟΝΙΑ TRAVEL», «ΨΩΜΙΑΔΗΣ TRAVEL» και «APOLLO TRAVEL» και για τη μετακίνηση στον Πλαταμώνα εξετάστηκε το περιεχόμενο των προσφορών των δύο τουριστικών γραφείων «ΜΥΓΔΟΝΙΑ TRAVEL» και «ΨΩΜΙΑΔΗΣ TRAVEL». Η Επιτροπή συνέταξε τους Πίνακες, ώστε οι προσφορές να είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες. Μετά από συζήτηση, η Επιτροπή ομόφωνα επέλεξε το τουριστικό γραφείο «ΜΥΓΔΟΝΙΑ TRAVEL» για τη μετακίνηση στη Γουμένισσα και «ΨΩΜΙΑΔΗΣ TRAVEL» για τη μετακίνηση στον Πλαταμώνα, η προσφορά των οποίων κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα, πληρούσα τους όρους της κάθε προκήρυξης και τα κριτήρια ασφάλειας των μαθητών/τριών και των συνοδών καθηγητών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 της ΥΑ 20883/ΓΔ4, ενστάσεις κατά της ανωτέρω επιλογής μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του Πρακτικού επιλογής στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                             Τα Μέλη της Επιτροπής

Καράκαρης Πασχάλης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση Προσφορών για την πολυήμερη της Γ΄ Λυκείου σε Σόφια-Βουκουρέστι – Επιλογή Τουριστικού Γραφείου»

Ωραιόκαστρο, 24/12/2022

Στο Ωραιόκαστρο σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, συγκροτήθηκε Επιτροπή όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2 της ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020, η οποία συνήλθε σε συνεδρίαση με θέμα την αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο Σχολείο από πέντε (5) τουριστικά γραφεία, για την εκπαιδευτική εκδρομή – μετακίνηση στο εξωτερικό ογδόντα πέντε (85) μαθητών και έξι (6) συνοδών (από 1 έως 6 Φεβρουαρίου 2023 προς Σόφια-Φιλιππούπολη-Βουκουρέστι) και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς. Παρόντες: – ο Διευθυντής του Λυκείου Καράκαρης Πασχάλης ΠΕ01 ως Πρόεδρος της Επιτροπής – οι δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί Κατριβάνος Εμμανουήλ ΠΕ03 και Φραγκούλη Αλεξία ΠΕ06 ως Μέλη, – η Πρόεδρος και ένα μέλος του Συλλόγου Γονέων κ.κ. Ξώμαλη Βασιλική και Τσιότσιου Πολυξένη ως Μέλη, και – δύο εκπρόσωποι του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου, οι Νόικος Παναγιώτης και Βούλγαρη Μαρία (οι δύο τελευταίοι χωρίς δικαίωμα ψήφου) ως Μέλη. Γραμματέας ορίστηκε η εκ των συνοδών εκπαιδευτικών κ. Φραγκούλη Αλεξία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού έθεσε υπόψη των Μελών i) την ισχύουσα ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2021 (ΦΕΚ Β’ 456) και ii) την Προκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ημερομηνία 19-12-2022, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΔΕΔΘ στις 19-12-2022, παρουσίασε στην Επιτροπή τις πέντε (5) εμπροθέσμως κατατεθείσες προσφορές. Πριν το άνοιγμα των προσφορών, τέθηκαν από την Επιτροπή τα κριτήρια επιλογής και επισημάνθηκε ότι εκτός από τα ποσοτικά/οικονομικά κριτήρια (φθηνότερη ποσοτικά συγκρίσιμη προσφορά), βασική προϋπόθεση για την επιλογή τουριστικού γραφείου αποτελεί η συμπερίληψη με πληρότητα στην προσφορά όλων των δικαιολογητικών που αφορούν την ασφάλεια μαθητών/τριών και συνοδών (ο ασφαλέστερος κατά το δυνατόν αεροπορικός μεταφορέας, η ασφαλέστερη κατά το δυνατόν πορεία προς τον προορισμό της μετακίνησης και η φερεγγυότητα του τουριστικού γραφείου).

Στη συνέχεια ανοίχτηκαν οι προσφορές των τουριστικών γραφείων “ΗΕRODOTUS TOURS”, “POLIZAS TRAVEL”, “MAZI TRAVEL”, “SALES DAYRISE”και “MENTOR TRAVEL SPECIΑLISTS” και εξετάστηκε το περιεχόμενό τους. Η Επιτροπή συνέταξε Πίνακα, ώστε οι προσφορές να είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες. Μετά από συζήτηση, η Επιτροπή ομόφωνα επέλεξε το τουριστικό γραφείο “MENTOR TRAVEL SPECIΑLISTS”, η προσφορά του οποίου κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα, πληρούσα όλους τους όρους της Προκήρυξης και τα κριτήρια ασφάλειας των μαθητών/τριών και συνοδών καθηγητών, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Σύμφωνα, με το άρθρο 14 παρ. 4 της ΥΑ 20883/ΓΔ4, ενστάσεις κατά της ανωτέρω επιλογής, μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του Πρακτικού επιλογής στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                                                   Τα Μέλη της Επιτροπής

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

Αγαπητοί κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ο διαγωνισμός για την πολυήμερη εκδρομή της τελευταίας τάξης του λυκείου μας (ανάρτηση προκήρυξης: ΔΔΕΔΘ 30/11/2022) για Ρώμη – Νάπολη – Πομπηία – Φλωρεντία ή/και 2 άλλους προορισμούς, αεροπορικώς ή ακτοπλοϊκώς, κηρύχτηκε άγονος από την επιτροπή επιλογής, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

Αγαπητοί κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι οι δύο προηγούμενοι διαγωνισμοί για την πολυήμερη εκδρομή της τελευταίας τάξης του λυκείου μας κηρύχτηκαν άγονοι από την Επιτροπή επιλογής, ο πρώτος λόγω μη συμφωνίας με το επιλεγέν γραφείο επί των όρων του τελικού συμφωνητικού, ο δε δεύτερος λόγω αναγκαστικής αλλαγής των ημερομηνιών της εκδρομής.

Ο διαγωνισμός έχει επαναπροκηρυχτεί και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕΔΘ, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 12:00.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Επιλογή τουριστικού γραφείου για την 6ημερη  εκδρομή της Γ’ Λυκείου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση Προσφορών  – Επιλογή Τουριστικού Γραφείου»

Στο Ωραιόκαστρο σήμερα 25 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συγκροτήθηκε Επιτροπή όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2 της ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020, η οποία συνήλθε σε συνεδρίαση με θέμα την αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο Σχολείο από τρία (3) τουριστικά γραφεία, για την εκπαιδευτική εκδρομή – μετακίνηση στο εξωτερικό  ενενήντα πέντε (95) μαθητών και έξι (6) συνοδών (12-17 Δεκεμβρίου 2022 προς Βιέννη-Πράγα) και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς. Παρόντες: – ο Διευθυντής του Λυκείου  Καράκαρης Πασχάλης ΠΕ01, ως Πρόεδρος της Επιτροπής – οι δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί Κατριβάνος Εμμανουήλ ΠΕ03 και Φραγκούλη Αλεξία ΠΕ06, Μέλη, – η Πρόεδρος και ένα μέλος του Συλλόγου Γονέων κ.κ. Ξώμαλη Βασιλική και Τσιότσιου Πολυξένη, Μέλη, και – δύο εκπρόσωποι του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου, οι Νόικος Παναγιώτης και Σχοινάς Χρήστος (οι δύο τελευταίοι χωρίς δικαίωμα ψήφου), Μέλη. Γραμματέας ορίστηκε η εκ των συνοδών εκπαιδευτικών κ. Φραγκούλη Αλεξία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού έθεσε υπόψη των Μελών i) την ισχύουσα ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2021 (ΦΕΚ Β’ 456) και ii) την Προκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ημερομηνία 18-12-2022, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΔΕΔΘ στις 18-12-2022, παρουσίασε στην Επιτροπή τρεις (3) εμπροθέσμως κατατεθείσες προσφορές. Πριν το άνοιγμα των προσφορών, τέθηκαν από την Επιτροπή τα κριτήρια επιλογής και επισημάνθηκε ότι εκτός από τα ποσοτικά/οικονομικά κριτήρια (φθηνότερη ποσοτικά συγκρίσιμη προσφορά), βασική προϋπόθεση για την επιλογή τουριστικού γραφείου αποτελεί η συμπερίληψη με πληρότητα στην προσφορά όλων των δικαιολογητικών που αφορούν την ασφάλεια μαθητών/τριών και συνοδών (ο ασφαλέστερος κατά το δυνατόν αεροπορικός μεταφορέας, η ασφαλέστερη κατά το δυνατόν πορεία προς τον προορισμό της μετακίνησης και η φερεγγυότητα του τουριστικού γραφείου). Στη συνέχεια ανοίχτηκαν οι προσφορές των τουριστικών γραφείων “ΗΕRODOTUS TOURS”, “FOCUS TRAVEL ” και “MENTOR TRAVEL SPECIALISTS ”, και εξετάστηκε το περιεχόμενό τους. Η Επιτροπή συνέταξε Πίνακα, ώστε οι προσφορές να είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες. Μετά από συζήτηση, η Επιτροπή ομόφωνα επέλεξε το τουριστικό γραφείο “ΗΕRODOTUS TOURS”, η προσφορά του οποίου κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα, πληρούσα τους όρους της Προκήρυξης και τα κριτήρια ασφάλειας των μαθητών/τριών και των συνοδών καθηγητών, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια.

Σύμφωνα, με το άρθρο 14 παρ. 4 της ΥΑ 20883/ΓΔ4, ενστάσεις κατά της ανωτέρω επιλογής μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του Πρακτικού επιλογής στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                                     Τα Μέλη της Επιτροπής

Επιλογή πρακτορείου για μετακίνηση Erasmus+ στή Σόφια Βουλγαρίας

Την Δευτέρα 1/2/2022 ανοίχθηκαν οι προσφορές για την επιλογή πρακτορείου που θα αναλάμβανε  την μετακίνηση με λεωφορείο  για τρείς (03) καθηγητές και οκτώ (08) μαθητές που θα μετακινηθούν στο Σόφια Βουλγαρίας από 27/2-4/3/2022 στα πλαίσια του εγκεκριμένου Ευρωπαικού προγράμματος Erasmus που υλοποιεί το σχολείο μας. Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στην διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη οκτώ (8) σφραγισμένες προσφορές από πρακτορεία:

Η επιτροπή, αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του σχολείου και την αξιοπιστία των πρακτορείων

α π ο φ ά σ ι σ ε   ο μ ό φ ω ν α

να προχωρήσει στην απόρριψη  των αεροπορικών προσφορών, λόγω του υψηλού κόστους των εισιτηρίων  που ξεπερνά κατά πολύ το προβλεπόμενο ποσό που παρέχεται από το πρόγραμμα Erasmus+.

Να αναθέσει τη διενέργεια της κινητικότητας Erasmsu+ στο τουριστικό γραφείο Ψωμιάδης, γιατί κατέθεσε την πιο συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα

 

Πρακτορείο Προσφορά Λεωφορείου, αστική ευθύνη & ταξιδιωτική ασφάλιση Ασφάλιση Covid Σύνολο Αεροπορικά
ΨΩΜΙΑΔΗΣ 783 € 165 € 948 €
GOSSI 810 € (μόνο λεωφορείο) 180 €

(αστική ευθύνη, ταξ ασφάλιση & ασφάλιση Covid)

990 €
APOLLO 900 € 165 € 1065 € 250 € /άτομο
EXCELLENT 850 € 220 € 1070 €
ZOE’S TRAVELL 1100 € 1100 €
HERODOTUS 1500 € 220 € 1720 €
POLIZAS 933 € 165 € 1098 € 249 €/άτομο
MAZI TRAVEL 1250 € συμπεριλαμβάνεται 1250 €

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε  η πράξη και υπογράφηκε.

Επιλογή πρακτορείου για μετακίνηση Erasmus+ στο Ostuni Ιταλίας

Την Παρασκευή 15/10/2021 ανοίχθηκαν οι προσφορές για την επιλογή πρακτορείου που θα αναλάμβανε  την μετακίνηση με λεωφορείο (βαν) και ακτοπλοικών  εισιτηρίων  για δυο (02) καθηγητές και εξι (06) μαθητές που θα μετακινηθούν στο Ostuni της Ιταλίας από 04-10/11/2021 στα πλαίσια του εγκεκριμένου Ευρωπαικού προγράμματος Erasmus που υλοποιεί το σχολείο μας. Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στην διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη τέσσερεις (4) σφραγισμένες προσφορές από τα πρακτορεία:

  1. ΖOE’S HOLIDAYS
  2. MAZI TRAVEL
  3. GASSI HOLIDAYS
  4. ΨΩΜΙΑΔΗΣ TRAVEL

Η επιτροπή, αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του σχολείου και την αξιοπιστία των πρακτορείων

α π ο φ ά σ ι σ ε   ο μ ό φ ω ν α

να προχωρήσει στην απόρριψη όλων των προσφορών, λόγω του υψηλού κόστους των εισιτηρίων  που ξεπερνά κατά πολύ το προβλεπόμενο ποσό που παρέχεται από το πρόγραμμα Erasmus+.

Για το λόγο συντάχθηκε  πράξη και υπογράφηκε.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση