Αναζητώντας την ιστορία του σχολείου μου

 

Αρ.Πρωτ.Φ15/129374/Δ2/20-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
—–
Πληροφορίες: Β. Τζιντάνου (Π.Ε.)
Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Π. Κανελλοπούλου (Δ.Ε.)
Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210 344. 2247 (Π.Ε.)
210 344.3272, 3005 (Δ.Ε.)
210 344.2212 (Ε.Ε.)
Φαξ : 210 344.3390
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής του 7ου Μαθητικού Διαγωνισμού του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Ε.ΔΙ.Σ.Υ. με τίτλο «Αναζητώντας την ιστορία του σχολείου μας»
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 119822/Δ2/25-07-2019 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

Απαντώντας στην από 10-06-2019 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 29/18-07-2019 απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με το οποίο δίδεται θετική εισήγηση, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 7ου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Αναζητώντας την ιστορία του σχολείου μας» του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ).

O εν λόγω Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τάξεων των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων όλης της χώρας.

Οι στόχοι του διαγωνισμού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων την ιστορία του σχολείου τους, να αναδείξουν την τοπική ιστορία, να συμμετέχουν ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης, να εμπλακούν εποικοδομητικά στη διαδικασία του project και να μάθουν να αξιοποιούν πηγές και προφορικές μαρτυρίες και να τοποθετούνται κριτικά και γόνιμα ως προς αυτές.

Η προσέγγιση της ιστορίας του σχολείου, σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, μπορεί να περιλαμβάνει τις εξής οπτικές:

α. την αρχιτεκτονική του κτηρίου,

β. τις διαφορετικές χρήσεις του στο πέρασμα των χρόνων,

γ. την ιστορία και ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο,

δ. τη σύνδεσή του με σπουδαία ιστορικά γεγονότα,

ε. τον φυσικό και δομημένο περιβάλλοντα χώρο και τις αλλαγές μέσα στον χρόνο,

στ. παλαιότερους/ες μαθητές/τριες του σχολείου- ξακουστούς/ές ή άσημους/ες,

ζ. τη λειτουργία του και τις δραστηριότητές του στο παρελθόν και στο σήμερα.

Είναι επιθυμητό να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις αφηγήσεις παλαιότερων μαθητών/τριών με στόχο να αναδειχθεί η δύναμη της προφορικής μαρτυρίας ως ιστορικής πηγής.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να αποτελέσουν θέματα μικρών ερευνητικών δραστηριοτήτων από τα παιδιά σε ελεύθερο χρόνο έξω από το σχολείο, με την επεξεργασία των στοιχείων μέσα στην τάξη (συνεντεύξεις, βιβλιογραφικές αναζητήσεις, επισκέψεις).

Το υλικό που θα παραχθεί, ατομικά ή ομαδικά, θα είναι:

1. Νηπιαγωγεία: εικαστική σύνθεση. Ζωγραφική σύνθεση ή κολάζ πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι με ελάχιστο μέγεθος ζωγραφικής επιφάνειας 20 εκ. Χ30 εκ.

2. Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια: Κινηματογραφική αφήγηση – ταινία μικρού μήκους ή Πολυμεσική παρουσίαση (power point) με τη χρήση σταθερών ή κινούμενων εικόνων, μουσικής και ήχου κ.λπ. (Χρονικής διάρκειας από 3΄ έως 10΄).

Όλα τα παραδοτέα θα είναι σε τρία (3) αντίγραφα και θα αποσταλούν:

α) ταχυδρομικά στη διεύθυνση του ΕΚΕΔΙΣΥ, Τριπόδων 23 Πλάκα, 10558, Αθήνα

β) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ekedisy@gmail.com, μαζί με τη φόρμα συμμετοχής, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.ekedisy.gr.

Το οπτικοακουστικό υλικό θα πρέπει να υποβληθεί σε αρχεία της μορφής mp4, avi, vob, wav, mp3, gif, jpg, ανάλογα με το παραδοτέο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τα παραδοτέα είναι η 31η Μαΐου 2020. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η τελετή βράβευσης θα γίνει εντός του Νοεμβρίου 2020.

Όλα τα διακριθέντα έργα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης (www.i-create.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΔΙΣΥ www.ekedisy.gr/mousio-proforikis-istorias/. H βράβευση θα πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή, η οποία θα διανθιστεί με παράλληλες εκδηλώσεις. Πληροφορίες για τη βράβευση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΔΙΣΥ (www.ekedisy.gr). Όλες οι συμμετοχές θα λάβουν αναμνηστικό έπαινο για τη συμμετοχή τους.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται εκτός ωρολογίου προγράμματος και εναπόκειται στον/στην εκπαιδευτικό να αναθέσει εργασίες και μέσα στην τάξη στα πλαίσια κάποιου project, που συνδέεται με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος (τοπικής ιστορίας, μελέτης περιβάλλοντος, γλώσσας), εάν κρίνει ότι κάτι τέτοιο είναι πρόσφορο και εξυπηρετεί την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η έγκριση του εν λόγω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2019-2020, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον Διαγωνισμό να είναι προαιρετική, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους.

2. Η όλη διενέργεια του Διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/-τριών, καθώς και των πνευματικών τους δικαιωμάτων.

3. Η τελετή βράβευσης των διακριθέντων/εισών μαθητών/τριών να υλοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για εκείνους/-ες. Ως εκ τούτου, κάθε μαθητής/-τρια δύναται σε ατομική βάση να αποφασίσει ελεύθερα τη συμμετοχή του/της σε αυτή.

4. Δεν θα υπάρξουν έσοδα από τον Διαγωνισμό για το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (μέσω εμπορίας, διαφήμισης κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

5. Η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών είναι απαραίτητη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://www.ekedisy.gr/.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ