Ανανεώσεις εγγραφών

Copy of School Board Student Event News – Made with PosterMyWall

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα e- εγγραφές θα είναι σε λειτουργία από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 09.00 έως τη Δευτέρα 9  Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 23.59, προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής για Γενικά Λύκεια για τους/τις μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους κ.λπ.), από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ίδιες εφόσον είναι ενήλικοι/ες, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β ́ 2005)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής (εκτύπωση)
β. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης (Θα πρέπει να την εκτυπώσετε από το e-eggrafes, όπου κάνατε τη δήλωση)
γ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η (εκτύπωση)
δ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας (θα είναι δυνατό να γίνει η φωτοτυπία στο Σχολείο)

Αφήστε μια απάντηση