ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΙΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109)
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α’ 25), οι εγγραφές
μαθητών/τριών στο νηπιαγωγείο γίνονται αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαρτίου του
προηγούμενου διδακτικού έτους.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ. : Φ.7/ΦΔ/7347/Δ1/23.1.2024 Οι
Διευθυντές/ντριες- Προϊστάμενοι/νες των Νηπιαγωγείων παρακαλούνται όπως
ενημερώσουν τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που κρίνεται ότι έχουν ανάγκη
επαναφοίτησης στο νηπιαγωγείο να καταθέσουν εγκαίρως αίτημα προς το νηπιαγωγείο,
προκειμένου να εξεταστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και πριν την έναρξη των
εγγραφών.
Ακολούθως, αιτήματα για επαναφοίτηση θα γίνονται δεκτά από την υπηρεσία μας έως Τετάρτη 21/2/2024 , προκειμένου να αξιολογηθούν οι μαθητές /τριες και να εκδοθούν οι αξιολογικές εκθέσεις πριν την
καταληκτική ημερομηνία εγγραφών.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση