Ψηφιακά εργαλεία για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία

Νέα

Ψηφιακά εργαλεία για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία

Δημιουργία ιστοσελίδας για ενημέρωση για την εξ αποστάσεως διδασκαλία

Σύμφωνα με απόφαση της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων που αναρτήθηκε στη Διαύγεια θα σχεδιαστεί και θα λειτουργήσει ιστοσελίδα  με στόχο την ενημέρωση σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Παρακάτω θα βρείτε την απόφαση ανάθεσης σχεδιασμού μίας ειδικής ιστοσελίδας για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Ανάθεση στην εταιρεία «EIGHT E.E.», ΑΦΜ801306523, ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (Γαρρυττού 7, Χαλάνδρι Τ.Κ 15232) της προμήθειας υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας τηλεφωνικού και ηλεκτρονικού help desk για την υποστήριξη του κοινού σε θέματα χρήσης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., εντός του πλαισίου υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του κορωναϊού (COVID-19). Ειδικότερα, αφορά σε υπηρεσίες σχεδιασμού και δημιουργίας εικαστικών υλικών για 3 μήνες, με στόχο την ενημέρωση του κοινού μέσω των ψηφιακών πλατφορμών του Υπουργείου (FB, Twitter & Instagram).Το κόστος για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των #28.680,00€#, πλέον ΦΠΑ 24% (ποσού 6.883,20€) ήτοι συνολικού ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντατριών ευρώ και είκοσι λεπτών (35.563,20€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα της ως άνω εταιρείας και θα βαρύνει τις πιστώσεις τουΛογαριασμού2420989001του Ειδικού Φορέα 1019-501-0000000του προϋπολογισμού εξόδων του Υ.ΠΑΙ.Θ., οικονομικού έτους 2020. Στην παραπάνω δαπάνη περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις για λογαριασμό του Δημοσίου και τρίτων. Η οριστική παραλαβή των ανωτέρω υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή pdf

Ανάθεση της προμήθειας υπηρεσιών δημιουργίας ψηφιακών εργαλείων που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις ενέργειες και τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο για την στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας στο πλαίσιο υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του κορωναϊού (COVID-19)».