Δυσλεξία – Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.

Μαθησιακές δυσκολίες: Πως γίνεται η διάγνωση – Η λίστα με τα ΚΕΔΔΥ

Τα τελευταία χρόνια πολλά παιδιά παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες που έχουν επίπτωση στην επίδοσή τους στα σχολικά τους μαθήματα. Όσοι γονείς έχουν την υποψία ότι τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα μπορούν να καταφύγουν σε δημόσιες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη διάγνωση και την αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Οι φορείς αυτοί είναι τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών τα γνωστά ΚΕΔΔΥ, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) και η Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ).

Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι οι γνωματεύσεις ιδιωτικών φορέων δεν έχουν ισχύ για τα δημόσια σχολεία και σε κάθε περίπτωση αν κάποιος ιδιώτης λογοθεραπευτής διαγνώσει κάποια μαθησιακή δυσκολία είναι αναγκαίο να καταφύγουν σε ΚΕΔΔΥ, ΙΠΔ που θα προτείνουν στα σχολεία και εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης των μαθητών. Οι γονείς μπορούν να καταθέσουν αίτηση για παραπομπή στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., το οποίο στη συνέχεια ζητά από το σχολείο του μαθητή Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση που αφορά στη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του. Η Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση αποστέλλεται υπηρεσιακώς στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και είναι εξαιρετικά πολύτιμη για τη διαγνωστική διαδικασία, καθώς συμπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε καθημερινή αλληλεπίδραση με το μαθητή και έχουν ολοκληρωμένη εικόνα των δεξιοτήτων και των αδυναμιών του.

Σε περίπτωση που το παιδί δεν έχει ακόμα εγγραφεί σε σχολείο, οι γονείς υποβάλλουν την αίτηση στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ μαζί με γνωματεύσεις ή ιατρικές εξετάσεις που έχουν από άλλους φορείς. Αίτηση για παραπομπή στα ΚΕΔΔΥ μπορούν να καταθέσουν και τα σχολεία όπου φοιτούν οι μαθητές, όταν δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος. Πριν την παραπομπή τους στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., είναι απαραίτητο να έχουν εξαντληθεί όλες οι διαδικασίες παρέμβασης από το σχολείο. Όσοι γονείς καταθέσουν τη σχετική αίτηση ειδοποιούνται από τα ΚΕΔΔΥ και ο μαθητής έρχεται στο ΚΕΔΔΥ συνοδευόμενος από τους γονείς (συνήθως τη μητέρα).

Στα πλαίσια συνέντευξης που παραχωρούν στην κοινωνική λειτουργό δίνουν αναλυτικά στοιχεία για το κοινωνικό-αναπτυξιακό ιστορικό του παιδιού. Παράλληλα, στο μαθητή χορηγείται τεστ νοητικών ικανοτήτων από ψυχολόγο και αξιολογείται μαθησιακά από εκπαιδευτικό της βαθμίδας του, προκειμένου να καθοριστεί αρχικά το επίπεδο νοημοσύνης του παιδιού και να διαπιστωθούν το είδος και η ένταση των δυσκολιών του. Η γνωμάτευση, που αποτελεί εμπιστευτικό/απόρρητο έγγραφο, επιδίδεται στο σχολείο, αφού πρώτα έχουν ενημερωθεί οι γονείς για τις δυσκολίες του παιδιού, αλλά και για τις προτάσεις της διεπιστημονικής ομάδας, έχουν υπογράψει και έχουν παραλάβει το δικό τους αντίτυπο.

Ακολούθως παρουσιάζουμε μέσα από τη νομοθεσία ορισμένες επιπρόσθετες πληροφορίες που θα φανούν χρήσιμες σε γονείς και μαθητές…

Όπως αναφέρεται στο νόμο 3699/2008 τα ΚΕΔΔΥ αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους ενώ και άτομα άνω των 18 ετών που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από πενταμελή διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ (προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), έναν παιδοψυχίατρο ή παιδίατρο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή νευρολόγο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο και έναν λογοθεραπευτή. Στη διεπιστημονική ομάδα δύναται να συμμετέχει και εργοθεραπευτής ή μέλος του εξειδικευμένου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του κλάδου ΠΕ 31 κατά περίπτωση, κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου του οικείου ΚΕΔΔΥ.

Αντίθετα οι απόφοιτοι άνω των δεκαοκτώ ετών, που δεν έχουν αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Μέσα στις αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ εντάσσεται και η εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες, στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εισηγήσεις αφορούν, εκτός των μαθητών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ και μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, εισηγείται τη μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης για τον έλεγχο και πιστοποίηση των γνώσεων του μαθητή στα μαθήματα που εξετάζεται, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή είτε προσωπική, είτε διότι υπάρχει διάσταση μεταξύ της γνωμάτευσης που τελικώς εξεδόθη από το ΚΕΔΔΥ και εκείνης που ενδεχομένως οι γονείς ή οι κηδεμόνες του μαθητή έλαβαν από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο στο οποίο δεν μετείχε ειδικός παιδαγωγός. Στην περίπτωση αυτή υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ και οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ της οποίας η απόφαση είναι οριστική. Η πενταμελής Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: έναν σχολικό σύμβουλο ΕΑΕ της αντίστοιχης βαθμίδας ως συντονιστή, έναν σχολικό σύμβουλο γενικής εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας (για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ειδικότητας Φιλολόγων), έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ 23, έναν λογοθεραπευτή του κλάδου ΠΕ 21 ή ΠΕ 26 και έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ για μαθητές προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση.

Η οικογένεια του μαθητή μπορεί να επιλέξει και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της πενταμελούς ΕΔΕΑ χωρίς δικαίωμα ψήφου με αμοιβή που καταβάλλεται από το Δημόσιο και είναι ίση με την αμοιβή του εκάστοτε μέλους της πενταμελούς δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ, όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση της δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ είναι οριστική. Στην περίπτωση που υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς δεν προσφύγουν στην πενταμελή Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, υπερισχύει η γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ.

Οι σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις εισηγήσεις και τις προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις αξιολογικές εκθέσεις, που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Τα ΚΕΔΔΥ, ανάλογα με το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην εκδοθείσα γνωμάτευση.

Όταν η αξιολόγηση αφορά σε μαθητές που φοιτούν στα Λύκεια, οι εισηγήσεις ισχύουν μέχρι την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι Λυκείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση των οποίων οι γνωματεύσεις έχουν λήξει, επαναξιολογούνται από τα οικεία ΚΕΔΔΥ. Επίσης με το νόμο 4186/2013 ορίζεται ότι τα ΚΕΔΔΥ υποχρεούνται να γνωματεύουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, η παράταση αυτή πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη.

Ακολουθεί λίστα με τα ΚΕΔΔΥ και τα ΙΠΔ όλης της Ελλάδας στα οποία μπορούν να απευθυνθούν οι γονείς για περαιτέρω πληροφορίες…

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΔΔΥ)

Σύμφωνα με τον νόμο αρμόδια υπηρεσία για να γνωματεύσει αν ένα παιδί (μέχρι 18 χρονών) έχει ή όχι δυσλεξία είναι τα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνψσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ). Επειδή όμως τα ΚΕΔΔΥ είναι συνήθως πολύ γεμάτα κάθε χρόνο, γίνονται δεκτές (κατ’ εξαίρεσην) γνωματεύσεις από αναγνωρισμένα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα.

Πηγή στοιχείων: Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας

α/α

ΚΕΔΔΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τηλέφωνο / Φαξ

1.

Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Κανδάνου 18
115 26 Αθήνα

Τηλ.: 210-6929636 210-6929637
Φαξ: 210-6929617

2.

Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Λεωφ. Ηρακλείου 268
142 31 Ν. Ιωνία

Τηλ.: 210-2797176
Φαξ: 210-2751735

3.

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Θηβών 250
122 44 Αιγάλεω

Τηλ.: 210-5610995
Φαξ: 210-5613655

4.

Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών
175 55 Άλιμος

Τηλ.: 210-9889582
Φαξ: 210-9823874

5.

ΠΕΙΡΑΙΑ

Τζαβέλα 88
185 33 Πειραιάς

Τηλ.: 210-4131561
Φαξ: 210-4131509

6.

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ι. Μεταξά 35 κ’ Λεωφ. Λαυρίου
194 00 Καρελλάς Κορωπί

Τηλ.: 210-6646669
Τηλ.: & Φαξ: 210-6028050

7.

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Περσεφόνης 19
192 00 Ελευσίνα

Τηλ.: 210-5561665
Φαξ: 210-5561990

Πίνακας με τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ

1. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ν.Α.)

Α. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Νέου Ηρακλείου Αττικής

Σωκράτους 32

141 22 Νέο Ηράκλειο

210-2816598

210-2850632

Β. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Νέας Σμύρνης

2ας Μαΐου 5

171 21 Νέα Σμύρνη

210-9321255

210-9323493

Γ. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθήνας

Γαρέφη 4, Ελληνορώσων – Κατεχάκη

115 25 Αθήνα

210-6773442 – 3

Δ. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παλλήνης

Λεωφ. Μαραθώνος 121

153 51 Παλλήνη

210-6667224

210-6667382

Ε. Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Π.Ν.Α

190 09 Ραφήνα

22940-77791 – 5

2. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”

Α. Τμήμα Ψυχολογικής Παιδιατρικής

Θηβών και Μ. Ασίας, Γουδί

115 27 Αθήνα

210-7798748

210-7757496

3. ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜ. ΑΘΗΝΩΝ “Ό ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

Α. Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου – Παιδοψυχιατρικό Τμήμα

Φερακύδου 1, Παγκράτι

116 35 Αθήνα

210-7519550

210-7019444

4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Α. Κέντρο Κοινοτικής. Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής

Δήλου 14.

161 21 Καισαριανή

210-7640111

210-7644705

5. ΠΕΡ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΑΘΗΝΩΝ “ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”

Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Μεσογείων και Ζαλόγγου 6

153 43 Αγία Παρασκευή

210-6015079

210-6016030

Β. Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων & Νέων

Μεσογείων 154

115 27

210-7480901

6. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου

Πλούτωνος και Ηφαίστου,

121 35 Περιστέρι

210-5756226

210-576664

7. Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Α. Ψυχιατρικό Τμήμα

Ναϊάδων 117α

175 62 Παλαιό Φάληρο

210-9853761

210-9853762

8. Γ` ΔΥ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α. Κέντρο Προστασίας Παίδων “ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ”

Ακτή Κουντουριώτη 3,

185 34 Πειραιάς

210-4172400

210-4110508

Β. Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Πειραιά

Καραολή & Δημητρίου 39

185 34 Πειραιάς

210-4116662

210-4127230

9. Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ” ΤΖΑΝΕΙΟ “

Α. Παιδοψυχιατρικο Τμήμα

Τζανή και Αφεντούλη

Πειραιάς

210-4592000

210-4592967

10. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

Α. Κεντρικό

Νοταρά 58

106 83 Αθήνα

210-3844733

Β. Αθηνών

Ζαΐμη 2, Εξάρχεια

106 83 Αθήνα

210-3815711

210-3844733

Γ. Παράρτημα Πειραιά

Νοταρά 77,

185 35 Πειραιάς

210-4170500

210-4170546

Δ. Παράρτημα Αιγάλεω

Σούτσου 4, Πλατ. Δαβάκη,

122 43 Αιγάλεω

210-5910065

210-5910066

11. Ι.Κ.Α.

Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας

Ηπείρου 17,

104 33 Αθήνα

210-3604929

210-3641681

210-3604919

12. Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης

Α. Εξωτερικά Ιατρεία

Λεωφόρος Πεντέλης

152 36 Αθήνα

210-8036300

210-8030402

13. ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ”

Α. Ψυχιατρικός Τομέας (Εφήβων και Ενηλίκων)

151 26 Μαρούσι

210-8039911

210-8043203

Για τους ενήλικους υπάρχει δυνατότητα διάγνωσης από τα εξής κέντρα:

Παλαιό Φάληρο

Ναϊάδων 117

210-9856761, -2

Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου – Τμήμα Ενηλίκων

Φερακύδου 5, Παγκράτι

116 35 Αθήνα

210-7016590

210-7016611

Αγία Παρασκευή

210-6391151

Προέλευση: alfavita.gr


 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *