Δανειστική Βιβλιοθήκη Σχολείου

Από το σχολικό έτος 2003-2004 η βιβλιοθήκη του σχολείου λειτουργεί και ως  δανειστική.

Ο δανεισμός των βιβλίων θα γίνεται με τους παρακάτω όρους:

Κάθε μαθητής/μαθήτρια μπορεί να δανειστεί ένα μόνο βιβλίο. Όταν το
παραδώσει, μπορεί να δανειστεί το δεύτερο, ύστερα το τρίτο κ.ο.κ.

Το βιβλίο που παραδίδεται πρέπει να είναι στην κατάσταση που ήταν όταν
παρελήφθη. Σε περίπτωση σοβαρής φθοράς ο μαθητής/μαθήτρια
υποχρεώνεται να το αντικατασταστήσει με δική του δαπάνη.

Το βιβλίο παραδίδεται 10 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του.
Ειδικά για τις περιόδους διακοπών Χριστουγέννων-Πάσχα, το βιβλίο
παραδίδεται την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας του σχολείου.

Ωράριο λειτουργίας Δανειστικής βιβλιοθήκης για το τρέχον σχολικό έτος.

Δανειστική Βιβλιοθήκη-Τίτλοι

Υποσελίδες