Σε αυτές τις σελίδες θα αναρτώνται οι προσφορές των τουριστικών γραφείων για τις εκδρομές μας σύμφωνα με την Υ.Α.33120/ΓΔ4/10-11-2011(ΦΕΚ681/6-3-2017).

Προσφορές σχολικού έτους 2022-23

Προσφορές σχολικού έτους 2021-22

Προσφορές σχολικού έτους 2019-20

Προσφορές σχολικού έτους 2018-19

Προσφορές σχολικού έτους 2017-18

Προσφορές σχολικού έτους 2016-17

Προσφορές σχολικού έτους 2015-16

Προσφορές σχολικού έτους 2014-15

Προσφορές σχολικού έτους 2013-14

Προσφορές σχολικού έτους 2012-13