Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται μεθοδικά και αποτελεσματικά το παιδαγωγικό και διδακτικό έργο του σχολείου.

Ο σχολικός κανονισμός στοχεύει:

 • να ενημερώσει τους μαθητές/τριες για αυτούς τους κανόνες.
 • να δημιουργήσει συνθήκες που αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, το οποίο θα εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων και των αξιών που το σχολείο θέλει να καλλιεργήσει,
 • να εξασφαλίζει την ομαλή και, ει δυνατόν, την αγαστή συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και όσοι σχετίζονται με αυτήν αναμένεται να:

 1. συμπεριφέρονται με ευγένεια και να δείχνουν αμοιβαίο σεβασμό και αλληλοκατανόηση.
 2. σέβονται τη διαφορετικότητα των ανθρώπων.
 3. συμπεριφέρονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό σε όλες τις περιστάσεις, κυρίως όταν υπάρχει διαφωνία.
 4. σέβονται και να μεταχειρίζονται τους άλλους δίκαια, ανεξάρτητα από φυλή, καταγωγή, χρώμα, θρησκεία, φύλο, ηλικία ή σωματικά χαρακτηριστικά και ειδικές ανάγκες.
 5. σέβονται τα δικαιώματα των άλλων.
 6. σέβονται την ανάγκη των μαθητών/τριών και των καθηγητών να εργάζονται σε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη μάθηση & τη διδασκαλία.
 7. αναζητούν βοήθεια από το προσωπικό του σχολείου, εάν κριθεί απαραίτητο, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας με ειρηνικό τρόπο.

Το σχολείο δεν ανέχεται καμία μορφή:

 • σεξουαλικής ή ηθικής παρενόχλησης.
 • εκφοβισμού ή απειλής σε οποιοδήποτε μέλος της σχολικής κοινότητας
 • σωματικής ή ηθικής βλάβης σε άλλο άτομο.
 • παραβατικής συμπεριφοράς που απορρέει από μίσος ή προκατάληψη.

1. Προσέλευση – αναχώρηση

 • Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο σχολείο λίγο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, η οποία γίνεται στις 8:15 π.μ.
 • Η καθυστερημένη προσέλευση σε μάθημα δεν επιτρέπεται. Οι πρωινές καθυστερήσεις προκαλούν σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείου. 8:15 π.μ. θα κλείνει η πόρτα του σχολείου. Μαθητές/τριες που καθυστέρησαν κατά την πρωινή προσέλευσή τους μπαίνουν στην τάξη μόνο με γραπτή άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου, η οποία ενημερώνει τους κηδεμόνες τους. Οι μαθητές/τριες αυτοί παίρνουν απουσία.
 • Οι μαθητές/τριες σε καμία περίπτωση δεν φεύγουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Μαθητής/τρια που έχει λόγους να φύγει από το Σχολείο πριν από το πέρας της σχολικής ημέρας εφοδιάζεται με γραπτή άδεια εξόδου από τον Διευθυντή του σχολείου, ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να παραλάβει το παιδί του.
 • Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αποχώρηση από το σχολείο χωρίς άδεια από τον Διευθυντή.
 • Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν από τη λήξη των μαθημάτων, υποχρεώνεται να ενημερώσει τον Διευθυντή του σχολείου.

2. Φοίτηση

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι γονείς/κηδεμόνες τους, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο για την απουσία των παιδιών τους.

 • Η εμφάνιση των μαθητών/τριών και μαθητριών πρέπει να είναι ευπρεπής και μη προκλητική και να συνάδει με τον οφειλόμενο σεβασμό στον σχολικό χώρο και την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Η είσοδος ατόμων κάθε ηλικίας που ουδεμία σχέση έχουν με το σχολείο πρέπει να καταγγέλλεται από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες στον Διευθυντή του σχολείου.
 • Οι μαθητές/τριες εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι.
 • Οι θέσεις των μαθητών/τριών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Προσωρινή αλλαγή θέσης επιτρέπεται μόνο μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε διδάσκοντα καθηγητή.
 • Κανένας από τους παρόντες μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να απουσιάσει από την αίθουσα διδασκαλίας, χωρίς αυτό να γνωστοποιηθεί αμέσως στον Διευθυντή του σχολείου. Ο Διευθυντής υποχρεούται να λάβει μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών/τριών που βρίσκονται, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός αιθούσης διδασκαλίας.
 • Η έξοδος από την τάξη επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρό λόγο και μόνο με άδεια από τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό. Απουσία μαθητή/τριας αναιτιολόγητα από ώρα μαθήματος πρώτα ελέγχεται από τον διδάσκοντα καθηγητή, κατόπιν ενημερώνεται ο Διευθυντής του σχολείου και, αν είναι αδικαιολόγητη, ελέγχεται πειθαρχικά.
 • Η συμμετοχή στη διδακτική διαδικασία προϋποθέτει αυξημένο βαθμό συγκέντρωσης. Απαγορεύεται συνεπώς αυστηρά η παρακώλυση του μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο. Ο καθηγητής, ως βασικός υπεύθυνος, επιλέγει σε κάθε περίπτωση τρόπους για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.
 • Σε περίπτωση που μαθητής/τρια αποβληθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οφείλει αμέσως να παρουσιαστεί και να παραμείνει στη διάθεση της Διεύθυνσης.
 • Αν μαθητής/τρια, παρά την ωριαία απομάκρυνση, συνεχίζει να παρακωλύει την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος, ο Διευθυντής του σχολείου οφείλει μετά τη συμπλήρωση 3 ωριαίων αποβολών στον ίδιο καθηγητή ή 5 ωριαίων αποβολών σε διαφορετικούς καθηγητές να τιμωρήσει τον/την εν λόγω μαθητή/τρια με ημερήσια αποβολή με στόχο τη συμμόρφωση του και την υποστήριξη του διδακτικού έργου.
 • Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή οι μαθητές/τριες απασχολούνται είτε μέσα στην αίθουσα τους είτε στον προαύλιο χώρο του σχολείου, εποπτευόμενοι πάντοτε από τον εφημερεύοντα ή άλλον καθηγητή (ΦΕΚ 1340/2002-ΦΕΚ 353,1/324/105657/Δ1/2002).
 • Οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου επιδεικνύοντας την ανάλογη σοβαρότητα, χωρίς να ρυπαίνουν το χώρο ή να καταστρέφουν τις υποδομές της αίθουσας.
 • Οι μαθητές/τριες που συμμετέχουν σε μορφωτική επίσκεψη, περίπατο ή εκδρομή του σχολείου είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών καθηγητών. Επίσης, οι μαθητές/τριες πρέπει να έχουν κόσμια εμφάνιση και συμπεριφορά και να μην ενοχλούν ή προκαλούν τους πολίτες με τους οποίους έρχονται σε επαφή ή επικοινωνία. Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων και των ορίων που έχει θέσει το σχολείο από συγκεκριμένο/η μαθητή/τρια, οι υπεύθυνοι καθηγητές δικαιούνται να του/της επιβάλουν τους κατάλληλους περιορισμούς κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή εκδρομής και τις ανάλογες ποινές μετά το πέρας αυτής.

3. Προστασία του σχολικού χώρου

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο και μαθησιακά κατάλληλο σχολικό περιβάλλον. Για την επιτυχία του αυτού σκοπού οι μαθητές/τριες:

 • σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου,
 • δεν ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, δεν γράφουν στους τοίχους και χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων,
 • διατηρούν τα θρανία τους καθαρά και σε άριστη κατάσταση. Κάθε τμήμα οφείλει συλλογικά να διατηρεί την αίθουσά του καθαρή και σε άριστη κατάσταση. Αρμόδιο για τον σχετικό έλεγχο της καθαριότητας είναι και το πενταμελές συμβούλιο κάθε τμήματος.

Επισημαίνεται ειδικότερα ότι ο/η μαθητής/τρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει αποκλειστικά τον γονέα/κηδεμόνα του.

4. Χρήση ψηφιακών μέσων – χρήση διαδικτύου

 • Ψηφιακά μέσα στο χώρο του σχολείου χρησιμοποιούνται από τους μαθητές/τριες μόνο με την εποπτεία εκπαιδευτικού.
 • Δεν επιτρέπονται αλλαγές στις ρυθμίσεις των υπολογιστών και των εφαρμογών τους, λήψεις αρχείων ή εφαρμογών από το διαδίκτυο, εγκαταστάσεις νέων εφαρμογών ή αφαίρεση αρχείων και εφαρμογών που υπάρχουν ήδη.
 • Οι μαθητές/τριες οφείλουν να ακολουθούν πάντα τις οδηγίες του υπεύθυνου καθηγητή για την χρήση των υπολογιστών και για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.
 • Όλοι οι μαθητές/τριες οφείλουν να γνωρίζουν τα στοιχεία πρόσβασής τους στο Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο στο πλαίσιο των μαθημάτων. Χρήση ιδιωτικών λογαριασμών δεν επιτρέπονται από μαθητές/τριες χωρίς την εποπτεία εκπαιδευτικού.
 • Οι μαθητές/τριες επιτρέπεται να επισκέπτονται μόνο διευθύνσεις του διαδικτύου που περιέχουν υλικό σχετικό αποκλειστικά με την εργασία που εκπονεί. Κάθε άλλη αναζήτηση ή επίσκεψη διαδικτυακού περιεχομένου απαγορεύεται.
 • Οποιαδήποτε αποστολή ή λήψη διαδικτυακού περιεχομένου γίνεται μόνο με την εποπτεία εκπαιδευτικού.
 • Απαγορεύεται η αποστολή ανώνυμων μηνυμάτων ή και η μαζική αποστολή μηνυμάτων.
 • Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναζήτηση, αποστολή, λήψη ή προώθηση υλικού που είναι παράνομο, άσεμνο, ενοχλητικό ή παραβιάζει την ιδιωτική ζωή άλλων προσώπων.
 • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της διαδικτυακής δραστηριότητας των μαθητών/τριών-χρηστών του διαδικτύου.
 • Οι μαθητές/τριες που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες ελέγχονται πειθαρχικά.
 • Ειδικότερα, για περιπτώσεις παραπτωμάτων που εμπίπτουν σε παράβαση του ποινικού δικαίου ό,τι αφορά τη χρήση του διαδικτύου, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.

5. Φορητές συσκευές και τηλέφωνα

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018):

 • η με οιονδήποτε τρόπο και για οιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών που δεν σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής ως τηλεφώνου ή φωτογραφικής μηχανής) χρήση φορητού τηλεφώνου, φορητών συσκευών αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων και συσκευών καταγραφής ήχου και εικόνας εντός του σχολικού χώρου απαγορεύεται και συνεπάγεται πειθαρχικό έλεγχο και ποινή.
 • σε περίπτωση που γίνει αντιληπτός μαθητής/τρια να έχει στην κατοχή του φορητό τηλέφωνο, αυτό αφαιρείται για όλη τη διάρκεια της ημέρας, φυλάσσεται από τον Διευθυντή του σχολείου και παραδίδεται στο τέλος των μαθημάτων MONΟ στον γονέα/κηδεμόνα του.

6. Θέματα σχετικά με τους γονείς και κηδεμόνες

 1. Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν τον/τη μαθητή/τρια στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το διευθυντή και τους καθηγητές της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον/τη μαθητή/τρια και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.
 2. Κάθε φορά που δημιουργείται πρόβλημα εξαιτίας της συμπεριφοράς συγκεκριμένου/ης μαθητή/τριας και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ενημερώνεται σχετικά ο γονέας/ κηδεμόνας. Αυτός με τη σειρά του οφείλει να επικοινωνήσει με το σχολείο, προκειμένου να εξευρεθούν οι προσφορότεροι για τον/τη μαθητή/τρια τρόποι, ώστε να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του.
 3. Για τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις (και ειδικά όσες διεξάγονται εκτός σχολικού χώρου ή σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου) είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του γονέα/κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη.
 4. Ο γονέας/κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τον/τη μαθητή/τρια, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του/της μαθητή/τριας στο σχολείο.
 5. Οι γονείς και οι κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για τα τρόφιμα που φέρνουν τα παιδιά από το σπίτι τους. Ειδικότερα, απαγορεύεται η μεταφορά ή και κατανάλωση εντός του σχολικού χώρου διεγερτικών ισοτονικών ποτών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών.

7. Προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού

 • Η υγιεινή των χεριών με χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος που θα βρίσκεται κοντά στην είσοδο της αίθουσας διδασκαλίας, θα πρέπει να εφαρμόζεται υπό την εποπτεία του εκάστοτε εκπαιδευτικό που διδάσκει σε κάθε τμήμα, πριν από κάθε είσοδο και έξοδο των παιδιών από την αίθουσα.
 • Συνίσταται η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος πριν και μετά τη χρήση εξοπλισμού, όπως πληκτρολόγιο υπολογιστή, σε περίπτωση που αυτός είναι κοινόχρηστος.
 • Τήρηση απόστασης μεταξύ των μαθητών/τριών στα διαλείμματα και παραμονή στους καθορισμένους ανά τμήμα χώρους του προαυλίου χωρίς καμία εξαίρεση.
 • Αποφυγή δραστηριοτήτων και αθλοπαιδιών που απαιτούν σωματική εγγύτητα και επαφή.
 • Σε σειρές αναμονής, όπως για το κυλικείο, τουαλέτα και είσοδο-έξοδο από την αίθουσα, επιβάλλεται η τήρηση περίπου 1,5 μέτρων απόστασης.
 • Η χρήση μάσκας από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι υποχρεωτική και με την προϋπόθεση να γίνεται ορθή χρήση.

8. Πολιτική του Σχολείου για την προστασία από πιθανούς κινδύνους

Ι. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Ο Διευθυντής του σχολείου στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το σχολείο μόνο του. Τα παιδιά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους. Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του Σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επίσης, ο Διευθυντής ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και τους γονείς/κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων ο Διευθυντής, οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες, γονείς/κηδεμόνες, οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

II. Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης Ενδεικτικό σχέδιο:

ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

III. Ειδικό σχέδιο αποχώρησης λόγω έκτακτων συνθηκών

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και προς τούτο πραγματοποιούνται τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας.

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρηση του από τους/τις μαθητές/τριες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το σχολείο να οικοδομήσει, για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών προς ενημέρωσή τους.

9. Ανάρτηση του παρόντος κανονισμού

Ο Διευθυντής του σχολείου οφείλει να μεριμνεί για την έγκαιρη και κατάλληλη κάθε φορά ενημέρωση των μαθητών/τριών και γονέων/κηδεμόνων σε σχέση με τη σύνταξη και ανάρτηση του παρόντος κανονισμού. Επίσης, υποχρεούται να  μεριμνήσει, προκειμένου ο παρών κανονισμός:

 1. να αναρτηθεί στο ιστολόγιο του σχολείου,
 2. να αναρτηθεί εκτυπωμένος στις σχολικές αίθουσες,
 3. να επιδοθεί στο μαθητικό Δεκαπενταμελές Συμβούλιο του σχολείου και
 4. να αποσταλεί στους γονείς/κηδεμόνες προς ενημέρωσή τους.