Ελάτε στη Βιβλιοθήκη μας

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία για να διαβάσουμε ένα καλό λογοτεχνικό βιβλίο. Η Δανειστική μας βιβλιοθήκη προσφέρεται με μια μεγάλη ποικιλία βιβλίων που πιστεύουμε ότι καλύπτει όλα τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις.

Του μαθητή της Γ΄τάξης Τσοτσορού Σταύρου


ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

«Η σχολική βιβλιοθήκη είναι βοήθημα όλων στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Προσφέρει πληροφορίες  και ιδέες για επιτυχή συμμετοχή στη σημερινή κοινωνία της πληροφόρησης και της γνώσης. Εφοδιάζει τους μαθητές με δεξιότητες για τη δια βίου εκπαίδευση, αναπτύσσει τη φαντασία τους και τους προσφέρει τη δυνατότητα να ζήσουν ως υπεύθυνοι πολίτες». School Library Manifesto. IFLA/UNESCO

Η σύγχρονη σχολική βιβλιοθήκη υπερβαίνει τον παραδοσιακό ρόλο της αποθήκευσης,  ταξινόμησης,  καταλογογράφησης και δανεισμού βιβλίων και μεταβάλλεται σε έναν χώρο αναζήτησης,  απόκτησης και επεξεργασίας της γνώσης, καλλιέργειας της σχέσης του παιδιού με το βιβλίο και συνάμα ανάπτυξης σχέσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων που την επισκέπτονται. Θα λέγαμε ότι η σύγχρονη σχολική βιβλιοθήκη αποτελεί μια προωθημένη μορφή σχολικής τάξης με διευρυμένες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δυνατότητες χάρη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, όπως ο πλούτος, και η ποικιλία των πηγών της.

Ο πρώτος στόχος είναι να αποτελεί η βιβλιοθήκη αρωγό του εκπαιδευτικού και του μαθητή στην επίτευξη των στόχων του αναλυτικού προγράμματος.  Χάρη στην ποικιλία των πηγών της ευνοεί εναλλακτικές προσεγγίσεις των γνωστικών αντικειμένων βασισμένες σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.

Ο δεύτερος στόχος είναι να φέρει το μαθητή σε επαφή με ποικίλες πηγές γνώσης,  έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής και να αναπτύξει δεξιότητες ανεύρεσης, επεξεργασίας και κριτικής αποτίμησης των πληροφοριών.

Ο τρίτος στόχος είναι η καλλιέργεια σχέσης αγάπης του μαθητή με το βιβλίο που θα κατακτηθεί μέσα από την αξιοποίηση της ποικιλίας των βιβλίων που διαθέτει, τα οποία ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις όλων των παιδιών.

Ο τέταρτος στόχος είναι η άντληση ευχαρίστησης εκ μέρους του μαθητή μέσα στο σχολικό περιβάλλον,  στόχος που διατρέχει όλους τους προηγούμενους.  Η ευχαρίστηση θα προέλθει από:  την οικεία ατμόσφαιρα της βιβλιοθήκης και το ελκυστικό περιβάλλον της,  την απόλαυση της ανάγνωσης,  τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Με την επίτευξη αυτών των στόχων ο μαθητής θα καταφέρει να αναπτύξει τις ιδιαίτερες κλίσεις, ικανότητες και δυνατότητές του, θα καλλιεργήσει τη δημιουργική και κριτική του σκέψη σύμφωνα με τον δικό του ρυθμό .

Η συλλογή της βιβλιοθήκης μας περιλαμβάνει:  έντυπο υλικό  (βιβλία,  περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες,  εφημερίδες,  φυλλάδια κλπ.)  οπτικοακουστικό,  ηλεκτρονικό,  άλλο εποπτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Η ταξινόμηση ακολουθεί το σύστημα DEWEY και η μηχανοργάνωση το σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.0 του Ε.Κ.Τ.


Σύστημα DEWEY (Κατηγορίες και υποκατηγορίες)

Οι θεματικές κατηγορίες της βασικής συλλογής είναι οι ακόλουθες:

000 ΕΡΓΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

100 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

200 ΘΡΗΣΚΕΙΑ

300 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

400 ΓΛΩΣΣΑ

500 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

600 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ/ ΙΑΤΡΙΚΗ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

700 ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ / ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

800 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ

900 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κωδικοποίση εκτός DEWEY

ΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΞΛ ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Εσωτερικός Κανονισμός

Στα πλαίσια της λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης, σας γνωρίζουμε τον εσωτερικό κανονισμό χρήσης-δανεισμού απαραίτητη πυξίδα για την ουσιαστικότερη και λειτουργικότερη συνεργασία μας

1) Χρήστες της βιβλιοθήκης μπορούν να γίνουν όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας 2) Τα μέλη έχουν δικαίωμα χρήσης του χώρου και του υλικού της βιβλιοθήκης (αναγνωστήριο, δανεισμό).

2) Υπάρχει ανοικτή πρόσβαση στην συλλογή. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό που τους ενδιαφέρει στα ράφια ή μέσα από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

3) Οι χρήστες αφήνουν στην είσοδο της βιβλιοθήκης τις τσάντες τους.

4) Σε όλους τους χώρους της βιβλιοθήκης τηρείται απόλυτη ησυχία και δεν επιτρέπονται, εδέσματα και κάθε είδους ποτά ή ροφήματα.

5) Το υλικό της συλλογής διατίθεται στα μέλη για διάβασμα στο αναγνωστήριο και για δανεισμό.

6) Οι χρήστες δεν επανατοποθετούν στα ράφια τα βιβλία αλλά τα αφήνουν με τάξη στην άκρη του τραπεζιού ή σε χώρο που υποδεικνύεται από το βιβλιοθηκονόμο.

7) Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για όλο το υλικό της εκτός από τα πληροφοριακά έντυπα, τα σπάνια βιβλία, τα βιβλία αυξημένης ζήτησης, τις βιντεοκασέτες, τις κασέτες ήχου, τα CD-ROMS και τα περιοδικά

8) Ο δανεισμός γίνεται με αυτοματοποιημένο πρόγραμμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

9) Όλα τα μέλη μπορούν να δανειστούν μέχρι δύο βιβλία συγχρόνως για επτά (7) ημέρες με δυνατότητα παράτασης το μέγιστο (7) επτά ακόμα ημερών εφόσον δεν υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος.

10) Ουδεμία καθυστέρηση επιστροφής θα επιτρέπεται. Για κάθε (3) τρεις ημέρες καθυστέρησης επιστροφής δανεισμένου υλικού, επιβάλλεται στα μέλη 1 βαθμός ποινής.

11) Σε κάθε περίπτωση, κάθε δανεισμένο υλικό θα επιστρέφεται στο τέλος του σχολικού έτους και οπωσδήποτε προ της ενάρξεως των εξετάσεων

12) Οι χρήστες θα είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούν τα οποία παραδίδουν σε αρίστη κατάσταση μετά τη χρήση. Υπογραμμίσεις ή σημειώσεις στα δανειζόμενα ή χρησιμοποιούμενα υλικά επιβάλουν μέχρι 3 βαθμούς ποινής. Στο μέλος που επιστρέφει υλικό σε κακή κατάσταση επιβάλλονται 3 βαθμοί ποινής υποχρεούμενος παράλληλα να αντικαταστήσει το κατεστραμμένο υλικό.

13) Οι μαθητές που δεν θα έχουν επιστρέψει ή αντικαταστήσει, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, υλικό που θα έχουν δανειστεί ή χρησιμοποιήσει, δεν λαμβάνουν το ενδεικτικό ή το απολυτήριο ή το πιστοποιητικό μεταγραφής

14) Οι χρήστες που θα είναι χρεωμένοι με υλικό που δεν το έχουν επιστρέψει, δεν θα έχουν δικαίωμα πρόσθετου δανεισμού.

15) Το δικαίωμα δανεισμού δεν μεταφέρεται σε άλλους. Ο κάθε ένας δανείζεται για τον εαυτό του.

16) Ο δανεισμός θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας

17) Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή υλικού αν δεν θα έχει περάσει από την διαδικασία δανεισμού

18)  Οι χρήστες πρέπει να δείχνουν κατανόηση, ευγένεια, προθυμία.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τρίτη & Τετάρτη

9:50- 10:00

10:45-10:55

Η σχολική βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει με ομάδες μαθητών από την Β΄ & Γ΄ τάξη.

Υπεύθυνοι καθηγητές : Χαρπίδου Ρεβέκκα, Τουμπέκη Κατερίνα