Καθήκοντα Απουσιολόγων

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

1. Επιλέγονται δύο (2) απουσιολόγοι με απόφαση του συλλόγου των καθηγητών και ύστερα από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή από τους καλλίτερους στην επίδοση και στο ήθος μαθητές. Από αυτούς που επελέγησαν ο ένας είναι ο υπεύθυνος και ο άλλος βοηθός και αναπληρωματικός, στην περίπτωση που απουσιάζει ο πρώτος.

2. Οι απουσιολόγοι παραλαμβάνουν τα απουσιολόγια από το Γραφείο, αμέσως μετά την προσευχή, και είναι οι υπεύθυνοι για τη φύλαξη, την αναγραφή των απόντων και την παράδοσή τους στο Γραφείο αμέσως μετά το πέρας των μαθημάτων.

3. Τα διδασκόμενα την ημέρα μαθήματα αναγράφονται ευκρινώς και πλήρως, καθώς και η ημέρα της εβδομάδος, η ημερομηνία και ο αύξων αριθμός του φύλου απουσιών.

4. Επίσης στο επάνω μέρος του απουσιολογίου αναγράφονται: α) Το ονοματεπώνυμο του απουσιολόγου και

β) το ονοματεπώνυμο των μαθητών που επελέγησαν από τον υπεύθυνο της τάξεως καθηγητή, για να ασκήσουν τα καθήκοντα του επιμελητή.

5. Η αναγραφή των απόντων γίνεται με στυλό μελάνης. Αναγράφονται, εάν είναι δυνατόν, με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των απουσιαζόντων και σε περίπτωση συνωνυμίας και το πατρώνυμο και σημειώνεται σταυρός στην στήλη του μαθήματος, στο οποίο απουσιάζει ο μαθητής.

6. Οι απουσιολόγοι είναι υπεύθυνοι για κάθε διαγραφή στο απουσιολόγιο καθότι αυτή απαγορεύεται.

7. Οι απουσιολόγοι αναφέρουν στον καθηγητή του μαθήματος κάθε τυχόν αδικαιολόγητη απουσία μαθητή κατά την διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου και επιμελούνται για την υπογραφή των ημερησίων δελτίων από τους καθηγητές, που δίδαξαν. Μετά το πέρας των μαθημάτων αναφέρουν τους απουσιάσαντες την πρώτη διδακτική ώρα και μεμονωμένος τις άλλες ώρες.

8. Οι απουσιολόγοι, αφού ασφαλίσουν το απουσιολόγιο, εξέρχονται κατά τα διαλείμματα από την αίθουσα και δεν παραμένουν μέσα σ’ αυτή.

9. Προσέχουν εάν κάθε μαθητής κάθεται στην ορισμένη γι’ αυτόν θέση. Αναφέρουν αμέσως πριν από την έναρξη του μαθήματος κάθε μαθητή, που άλλαξε θέση.

 

 

Αφήστε μια απάντηση