Αρχεία για Γ ΤΑΞΗ

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Α

Τυπολόγιο Μαθηματικών

Τυπολόγιο Μαθηματικών του μαθηματικού Θανάση Ξένου από   τις    εκδόσεις ΖΗΤΗ.

Θεωρία Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

Από το σχολικό βιβλίο του Ενιαίου Λυκείου
Συναρτήσεις

Στατιστική

Πιθανότητες

Ερωτήσεις σωστού λάθους

Από τη ιστοσελίδα του ψηφιακού βοηθήματος πανελλαδικών εξετάσεων «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ»  του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Ενότητα 1η:

Έννοια μιγαδικού – Γεωμετρική παράσταση μιγαδικού – Πράξεις στο σύνολο των μιγαδικών – Συζυγείς μιγαδικοί αριθμοί – Δυνάμεις μιγαδικού αριθμού και του i. Ιδιότητες συζυγών – Επίλυση δευτεροβάθμιας εξίσωσης

Ερωτήσεις θεωρίας


Ερωτήσεις σωστού-λάθους (Μέρος A’)
Ερωτήσεις σωστού-λάθους (Μέρος Β’)
Ερωτήσεις σωστού-λάθους (Μέρος Γ’)
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Ερωτήσεις αντιστοίχισης

1+1=0;

Για τους μαθητές της Γ τάξης

Υπάρχει λάθος στην ισότητα; Αν ναι που;