Σας ενημερώνουμε ότι οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις για οικονομική ενίσχυση μπορούν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά και να λάβουν αναλυτικές πληροφορίες στο γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου.

Δικαιούχοι είναι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων  κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες, που έχουν τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 €.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ