Αρχεία για Με γονείς

Αποχαιρετιστήριο σημείωμα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

αποχωρώντας από το Σχολείο μας, με τη λήξη της θητείας μου, απευθύνω σε όλους σας ένα θερμό ευχαριστώ για την υψηλού επιπέδου συνεργασία μας και για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλατε με στόχο το ποιοτικό, αποτελεσματικό, ίσων ευκαιριών σχολείο με εμπεδωμένη την ανάγκη συμπόρευσης και συνευθύνης όλων, στους διακριτούς, πάντα, ρόλους που καλούμαστε να ανταποκριθούμε.

Αγαπητοί γονείς,

Στα έξι αυτά χρόνια προσπάθησα να λειτουργήσω με τρόπο δίκαιο έναντι όλων και να εξασφαλίσω μαζί με τους συναδέλφους τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εκπαίδευση και την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών σας και μαθητών μας. Θα ήθελα να σφίξω, έστω και νοερά, το χέρι καθενός ξεχωριστά, να σας ευχηθώ προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και καλή πρόοδο στα παιδιά!

Τελειώνει ό,τι σβήσει από τη μνήμη ή βγει απ’ την καρδιά μας. Υπ’ αυτή την έννοια,  θα είμαστε πάντα μαζί!

Καλή συνέχεια σε όλους! Θα αποτελεί τιμή για μένα να με θεωρείτε ειλικρινή φίλο σας, όπως κι εγώ σας θεωρώ.

Νίκος Νικολαΐδης

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για το κυλικείο του σχολείου μας

ΚΥΛΙΚΕΙΟΗ Σχολική Επιτροπή ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τη νομοθεσία
α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α
Α. Αποδέχεται την παραίτηση της Πεχλιβανίδου Σουλτάνας από το κυλικείο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας και

Β. Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου, τον οποίο θα διενεργήσει τριμελής επιτροπή που καθοριστεί με απόφαση του προέδρου της σχολικής επιτροπής.

Γ. Καθορίζει τους όρους διαγωνισμού ως εξής:
1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας στις 4/09/2017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00μμ.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
β) Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου
3. Δικαιολογητικά συμμετοχής
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Η προσφορά αυτή δεν θα είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) Ευρώ.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα).
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα).
η) Ποσό εγγύησης 300 Ευρώ.
Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά συμπληρωματική εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος . Η εγγυητική επιστολή παρακρατείτε καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και θα επιστραφεί άτοκα μετά τη λήξη της σύμβασης πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης οπότε καταπίπτει υπέρ της σχολικής επιτροπής.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα).
Ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ και σε περίπτωση που δεν υπάρχει να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως ότι θα παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του ΕΦΕΤ.
4. Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για ΕΝΝΕΑ (9) έτη. Αρχίζει την ημέρα υπογραφής και λήγει 30-6-2026.
5. Καταβολή μισθώματος
Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις.
6. Ο πλειοδότης που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:
1. Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο
2. Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας
3. Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 Τεύχος Β’).
4. Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου
5. Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο.
6. Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.
7. Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής.
8. Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε..Ε.
Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.
7. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.
8. Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου σε περίπτωση πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π/οικ./93828 (ΦΕΚ 1183/31.8.2006, τευχ. Β’) απόφαση του αρμοδίου υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.
9. Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα ισχύει η Δ4/64321/16.05.2008 Κ.Υ.Α. Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τον χρόνο σύνταξης της εν λόγω απόφασης.
Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν την Σχολική κοινότητα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας.

Στα σχολικά κυλικεία, ισχύουν οι παρακάτω ανώτατες τιμές, για ορισμένα τρόφιμα, σύμφωνα με την Απόφαση Α2-718 (ΦΕΚ 2090/Β.31-7-2014).

Συμπληρωματικά, θα πρέπει να έχουν υπόψη οι ενδιαφερόμενοι ότι υπάρχουν ανώτατες τιμές διάθεσης για τα επιτρεπόμενα είδη:

ΕΙΔΗ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.
α) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσηςή λευκό, με τυρί  (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, ελαιολάδου και άλλων) 1,00
β) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, ελαιολάδου και άλλων) 1,25
γ) Απλό αρτοσκεύασμα (σουσαμένιο κουλούρι)  σε ατομική συσκευασία 40 γραμμαρίων τουλάχιστον 0,40
δ) Τυρόπιτα – σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους 120 γραμμαρίων 1,00
ε) Εμφιαλωμένο νερό των 500 ml, εγχώριο ή μη, εντός  ή εκτός ψυγείου 0,35
στ) Φυσικοί  χυμοί φρούτων με 100% χυμό (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία 250 ml 0,85

Εκδήλωση λήξης διδακτικού έτους 2016-17

Λήξη 1αΤην Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 στο προαύλιο του σχολείου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση λήξης του έτους 2016-17.

Έλαβαν μέρος όλοι οι μαθητές του σχολείου κατά τάξη ερμηνεύοντας χορωδιακά γνωστά τραγούδια, δίνοντάς μας, εκπαιδευτικούς, γονείς και πλήθος καλεσμένων, την ευκαιρία να τους καμαρώσουμε.

Το πρόγραμμα  ετοίμασε ο μουσικός του σχολείου κ. Τιάκας Σταμάτιος. Την προβολή των βίντεο επιμελήθηκε ο εκπ/κός πληροφορικής κ. Φεσαλίδης Γεώργιος, την παρουσίαση η κα  Γιαντσελίδου Χρυσούλα και συμμετείχαν στην προετοιμασία και εξέλιξη της γιορτής όλοι οι εκπ/κοί.

Αποχαιρέτησαν οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης το σχολείο και τους αποχαιρετήσαμε κι εμείς ελπίζοντας ότι έλαβαν στο δημοτικό όλα τα εφόδια που χρειάζονται για το γυμνάσιο και γενικά στη ζωή τους κι ευχόμενοι να πετυχαίνουν τους υψηλούς στόχους που θέτουν. Αναμνηστικό τους απονεμήθηκε από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

Η συγκίνηση διαδεχόταν τη χαρά και το γέλιο και πάλι απ’ την αρχή!

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος κ. Μαυρίδης Βασίλειος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Στάικος Χρήστος, κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος και κα Γκουγκουσκίδου Μαρία, ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας κ. Κουτρούμπας Σπυρίδων, η Σχολική Σύμβουλος κα Τεμπρίδου Αντιόπη-Ελένη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων κ. Λυμπερίδης Αθανάσιος με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πλήθος γονέων και συγγενών των μαθητών.

Καλό καλοκαίρι σε όλους και καλή αντάμωση το Σεπτέμβριο για νέα μαγικά ταξίδια γνώσης!

Πρόσκληση στην εκδήλωσης λήξης 14-6-17

Πρόσκληση 14-6-17-page0001a

Οι μαθητές θα προσέλθουν στις 19.45΄.

Πρόσκληση σε ενημέρωση για το διαδίκτυο

enosigonewnΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων του Δήμου Ορεστιάδας, με αφορμή την αναστάτωση που έχει προκληθεί από τη διάδοση του διαδικτυακού παιχνιδιού «Μπλε φάλαινα«, σας προσκαλεί στην εκδήλωση – ενημέρωση με θέμα: «Κίνδυνοι στο διαδίκτυο. Πρόληψη -Αντιμετώπιση«, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Ιουνίου και ώρα 18:30 στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας, με ομιλητή τον κ. Αξή Χρήστο (Αστυνομικός Υποδιευθυντής – Διευθυντής Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ορεστιάδας).

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη για την προστασία των παιδιών μας.

Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εγγραφές παιδιών του Δήμου Ορεστιάδας στην κατασκήνωση της «Παιδικής Εξοχής Μάκρης»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Εγγραφές παιδιών του Δήμου Ορεστιάδας που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση της «Παιδικής Εξοχής Μάκρης» για το καλοκαίρι 2017.

Ο Δήμος Ορεστιάδας ενημερώνει ότι οι εγγραφές για την κατασκήνωση του κρατικού προγράμματος «Παιδική Εξοχή Μάκρης» για την καλοκαιρινή περίοδο 2017 θα πραγματοποιούνται στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας από 6-16/6/2017.

Το πρόγραμμα δέχεται παιδιά που έχουν γεννηθεί από τα 1-1-2010έως και 31-12-2002 και περιλαμβάνει 4 κατασκηνωτικές περιόδους των 10 ημερών :

Η Πρώτη περίοδος αρχίζει από 10/07/2017 έως 19/07/2017

Η Δεύτερη περίοδος από 19/07/2017 έως 28/07/2017

Η Τρίτη περίοδος από 28/07/2017 έως 06/08/2017 και

Η Τέταρτη περίοδος από 06/08/2017 έως 15/08/2017.

Για να συμπληρωθεί το Ατομικό Δελτίο Κατασκηνωτή χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

1) Βιβλιάριο ασθενείας του παιδιού (των ενταχθέντων ταμείων στον ΕΟΠΥΥ)

2) Βιβλιάριο εμβολίων του παιδιού

3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4) Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα παραλαμβάνεται από το αρμόδιο γραφείο του Κέντρου Υγείας

Το Ατομικό Δελτίο Κατασκηνωτή θα υπογράφεται από τον εκάστοτε ιατρό του Κέντρου Υγείας, αλλά και από ιδιώτες Ιατρούς.

Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου 2017-18

Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θέσιων και άνω Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

Στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω) δύναται να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει τμήμα/τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Στη συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών, που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων κατά την εγγραφή τους.

β) Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

γ) Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη του (16.00), ασχέτως αν ασκεί διδακτικά καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.

δ) Στα σχολεία με λειτουργικότητα από 6/θέσια και άνω, ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος (1η, 2η ή 3η ώρα) είναι 14 φοιτώντες μαθητές.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

αα) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.

ββ) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι). πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.

ε) Για τα σχολεία που λειτουργούν ως 4/θέσια και 5/θέσια, ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος ορίζεται στους 10 φοιτώντες μαθητές χωρίς την προϋπόθεση προσκόμισης δικαιολογητικών. ΥΑ Φ12/657/70691/Δ1/26-04-2016 (ΦΕΚ 1324/2016 τ. Β’). 7

στ) Στη φάση του προγραμματισμού και συγκρότησης του/των τμήματος/τμημάτων ολοήμερου, οι Δ/ντές των σχολείων σε συνεργασία με τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, λαμβάνουν υπόψη κατά προτεραιότητα τη φοίτηση των μαθητών των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς.

Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου τμήματος και Πρωινής Ζώνης

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, στην περίπτωση που ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στα λειτουργούντα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος καθώς και στο τμήμα Πρωινής Ζώνης δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε αναστέλλεται η λειτουργία τους με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου. Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Διευθυντή/-ντριας της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση αναλυτική κατάσταση φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, η οποία κοινοποιείται και στον/-στην οικείο/-α Σχολικό/-ή Σύμβουλο. Η φοίτηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος και της Πρωινής Ζώνης διακόπτεται όταν ο μαθητής συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες οι οποίες δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, όταν ο γονέας ή κηδεμόνας του ζητήσει την διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του ή όταν ο γονέας ή κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του μαθητή κατά το 2ο 15νθήμερο του Νοεμβρίου και το 1ο 15νθημερο του Φεβρουαρίου.

Οι μαθητές έχουν παραλάβει την Αίτηση – Δήλωση των γονέων, η οποία πρέπει να επιστραφεί μέχρι την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017.

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2017-18

Προληπτική οδοντιατρική για την Α΄τάξη

4i ypeΑγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας της 4ης Υ.Π.Ε. θα επισκεφτούν το σχολείο μας Οδοντίατροι. Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόληψη και προαγωγή της Στοματικής υγείας των μαθητών/τριών μέσα από την βιωματική/ενεργητική μάθηση.

Είναι ιδιαίτερα σημαντική σε αυτήν την ηλικία η πρόληψη της τερηδόνας, καθώς έχει αποδειχθεί ότι άτομα που προσβάλλονται από τερηδόνα στην παιδική ηλικία, αποτελούν ασθενείς υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη τερηδόνας και σε όλη τους τη ζωή. Συνεπώς είναι πολύ σημαντική η εκμάθηση της σωστής φροντίδας των δοντιών τους.

Στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας θα γίνει στους μαθητές:

-Ενημέρωση για τους παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης τερηδόνας-ουλίτιδας

-Σημασία της υγιεινής διατροφής (φρούτα-λαχανικά) και επίδραση της συχνής λήψης σακχάρων

-Γνωριμία με τα δόντια και τη στοματική κοιλότητα

-Επίδειξη του σωστού τρόπου βουρτσίσματος και των άλλων μέσων στοματικής υγιεινής

-Αποκάλυψη των μικροβίων της οδοντικής πλάκας με τη φυτική χρωστική φουξίνη

-Ενδοστοματική εξέταση των παιδιών με γλωσσοπίεστρα και γάντια μίας χρήσης, κατά την οποία δεν υπάρχει καμία ενόχληση στο παιδί

-Ενημέρωσή σας για τα ευρήματα της εξέτασης

Την ημέρα της Οδοντιατρικής επίσκεψης είναι απαραίτητο να προσκομίσει το παιδί την οδοντόβουρτσά του!

Την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 οι γονείς της Α΄τάξης θα παραλάβουν και θα πρέπει να επιστρέψουν υπογεγραμμένη την παρακάτω δήλωση, εφόσον συμφωνούν.

Δήλωση συγκατάθεσης γονέων

Ο προγραμματισμός είναι:

Οι μαθητές του Α1 και τα κορίτσια του Α3 την Πέμπτη 8 Ιουνίου.

Οι μαθητές του Α2 και τα αγόρια του Α3 την Τρίτη 13 Ιουνίου.

Δωρεάν εξέταση για μητέρες / γυναίκες – κηδεμόνες

enosigonewnΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων του Δήμου Ορεστιάδας, συμβάλλοντας στην εκστρατεία ενημέρωσης – πρόληψης γυναικολογικών προβλημάτων στην περιοχή μας, καλεί όλες της μητέρες / γυναίκες – κηδεμόνες, να υποβληθούν σε δωρεάν εξέταση (test PAP) στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας κατόπιν ραντεβού, στο τηλ. 2552350119.

Η πρόληψη δεν κοστίζει και διασφαλίζει τη δυναμική παρουσία μας στο πλευρό των παιδιών μας.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Αγάθη Κουτσούλη

Πρόεδρος

Δωρεά μίας νέας τηλεόρασης από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 25-4-17

Τηλεόραση Δ2 ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων προσέφερε στο σχολείο μία ακόμη τηλεόραση 55 ιντσών που τοποθετήθηκε στην αίθουσα που φιλοξενεί φέτος το Δ2 και θα χρησιμεύσει, όπως και οι υπόλοιπες, ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας συνδεόμενη με φορητό υπολογιστή.

Ευχαριστούμε το Διοικητικό Συμβούλιο και όλους τους γονείς για την προσφορά τους!

Με τη νέα αυτή προσθήκη οι αίθουσες διδασκαλίας που διαθέτουν τηλεόραση είναι έντεκα.

Τηλεόραση Δ2 ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2