Αρχεία για Διάφορα

Επισκέψεις στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας

Οι μαθητές των Ε-ΣΤ τάξεων επισκέφτηκαν το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο της Πόλης μας, για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα

σχετικά με τα αποκριάτικα ήθη και έθιμα του τόπου μας.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΑΡΕΛΑΣΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Με λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου. Συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας για την υπέροχη παρουσία τους και στους γυμναστές μας, την κ. Παπαλαμπίδου Σοφία και τον κ. Σκαρλατίδη Αθανάσιο που την επιμελήθηκαν!

Αποχαιρετιστήριο σημείωμα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

αποχωρώντας από το Σχολείο μας, με τη λήξη της θητείας μου, απευθύνω σε όλους σας ένα θερμό ευχαριστώ για την υψηλού επιπέδου συνεργασία μας και για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλατε με στόχο το ποιοτικό, αποτελεσματικό, ίσων ευκαιριών σχολείο με εμπεδωμένη την ανάγκη συμπόρευσης και συνευθύνης όλων, στους διακριτούς, πάντα, ρόλους που καλούμαστε να ανταποκριθούμε.

Αγαπητοί γονείς,

Στα έξι αυτά χρόνια προσπάθησα να λειτουργήσω με τρόπο δίκαιο έναντι όλων και να εξασφαλίσω μαζί με τους συναδέλφους τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εκπαίδευση και την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών σας και μαθητών μας. Θα ήθελα να σφίξω, έστω και νοερά, το χέρι καθενός ξεχωριστά, να σας ευχηθώ προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και καλή πρόοδο στα παιδιά!

Τελειώνει ό,τι σβήσει από τη μνήμη ή βγει απ’ την καρδιά μας. Υπ’ αυτή την έννοια,  θα είμαστε πάντα μαζί!

Καλή συνέχεια σε όλους! Θα αποτελεί τιμή για μένα να με θεωρείτε ειλικρινή φίλο σας, όπως κι εγώ σας θεωρώ.

Νίκος Νικολαΐδης

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για το κυλικείο του σχολείου μας

ΚΥΛΙΚΕΙΟΗ Σχολική Επιτροπή ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τη νομοθεσία
α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α
Α. Αποδέχεται την παραίτηση της Πεχλιβανίδου Σουλτάνας από το κυλικείο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας και

Β. Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου, τον οποίο θα διενεργήσει τριμελής επιτροπή που καθοριστεί με απόφαση του προέδρου της σχολικής επιτροπής.

Γ. Καθορίζει τους όρους διαγωνισμού ως εξής:
1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας στις 4/09/2017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00μμ.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
β) Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου
3. Δικαιολογητικά συμμετοχής
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Η προσφορά αυτή δεν θα είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) Ευρώ.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα).
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα).
η) Ποσό εγγύησης 300 Ευρώ.
Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά συμπληρωματική εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος . Η εγγυητική επιστολή παρακρατείτε καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και θα επιστραφεί άτοκα μετά τη λήξη της σύμβασης πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης οπότε καταπίπτει υπέρ της σχολικής επιτροπής.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα).
Ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ και σε περίπτωση που δεν υπάρχει να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως ότι θα παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του ΕΦΕΤ.
4. Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για ΕΝΝΕΑ (9) έτη. Αρχίζει την ημέρα υπογραφής και λήγει 30-6-2026.
5. Καταβολή μισθώματος
Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις.
6. Ο πλειοδότης που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:
1. Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο
2. Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας
3. Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 Τεύχος Β’).
4. Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου
5. Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο.
6. Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.
7. Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής.
8. Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε..Ε.
Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.
7. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.
8. Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου σε περίπτωση πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π/οικ./93828 (ΦΕΚ 1183/31.8.2006, τευχ. Β’) απόφαση του αρμοδίου υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.
9. Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα ισχύει η Δ4/64321/16.05.2008 Κ.Υ.Α. Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τον χρόνο σύνταξης της εν λόγω απόφασης.
Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν την Σχολική κοινότητα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας.

Στα σχολικά κυλικεία, ισχύουν οι παρακάτω ανώτατες τιμές, για ορισμένα τρόφιμα, σύμφωνα με την Απόφαση Α2-718 (ΦΕΚ 2090/Β.31-7-2014).

Συμπληρωματικά, θα πρέπει να έχουν υπόψη οι ενδιαφερόμενοι ότι υπάρχουν ανώτατες τιμές διάθεσης για τα επιτρεπόμενα είδη:

ΕΙΔΗ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.
α) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσηςή λευκό, με τυρί  (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, ελαιολάδου και άλλων) 1,00
β) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, ελαιολάδου και άλλων) 1,25
γ) Απλό αρτοσκεύασμα (σουσαμένιο κουλούρι)  σε ατομική συσκευασία 40 γραμμαρίων τουλάχιστον 0,40
δ) Τυρόπιτα – σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους 120 γραμμαρίων 1,00
ε) Εμφιαλωμένο νερό των 500 ml, εγχώριο ή μη, εντός  ή εκτός ψυγείου 0,35
στ) Φυσικοί  χυμοί φρούτων με 100% χυμό (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία 250 ml 0,85

Το Ε1 και το Ε2 για το Παιδικό Χωριό SOS

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣΉταν λίγο πριν από το Πάσχα που οι μαθητές των τμημάτων Ε1 και Ε2 εκδήλωσαν την πρόθεση να κάνουν κάτι για να βοηθήσουν τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Παιδικό Χωριό SOS Θράκης στο Αρίστηνο και το συζήτησαν με τους δασκάλους τους κ. Μαλλιακούδη Εμμανουήλ και κα Γιαντσελίδου Χρυσούλα.

Η συζήτηση τους οδήγησε στο γραφείου του διευθυντή για να ζητήσουν να οργανώσουν σε κάποιο σημείο του διαδρόμου έναν χώρο διάθεσης δικών τους κατασκευών και χειροτεχνιών στους συμμαθητές τους με μικρό αντίτιμο, για να συγκεντρώσουν χρήματα για το Παιδικό Χωριό SOS Θράκης στο Αρίστηνο.

Η αξιέπαινη πρωτοβουλία των μαθητών, που δείχνει τα αισθήματα αλληλεγγύης που τους διακατέχουν, έγινε πράξη και, αφού δούλεψαν κάνοντας διάφορες κατασκευές, τις διέθεσαν συμπαρασύροντας στην ωραία ιδέα όλο το σχολείο, συγκέντρωσαν ένα ποσό και το κατέθεσαν, συνοδευόμενοι από τους δασκάλους τους, στο λογαριασμό του Παιδικού Χωριού SOS στο Αρίστηνο, το οποίο μας έστειλε την απόδειξη και μας ευχαρίστησε.

Συγχαρητήρια στους μαθητές του Ε1 και του Ε2, στους δασκάλους τους και σε όλους τους μαθητές του σχολείου που βοήθησαν στην υλοποίηση της όμορφης αυτής δράσης!

SOS ΕΠΙΣΤΟΛΗ   SOS ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Πρόσκληση στην εκδήλωσης λήξης 14-6-17

Πρόσκληση 14-6-17-page0001a

Οι μαθητές θα προσέλθουν στις 19.45΄.

Πρόσκληση σε ενημέρωση για το διαδίκτυο

enosigonewnΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων του Δήμου Ορεστιάδας, με αφορμή την αναστάτωση που έχει προκληθεί από τη διάδοση του διαδικτυακού παιχνιδιού «Μπλε φάλαινα«, σας προσκαλεί στην εκδήλωση – ενημέρωση με θέμα: «Κίνδυνοι στο διαδίκτυο. Πρόληψη -Αντιμετώπιση«, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Ιουνίου και ώρα 18:30 στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας, με ομιλητή τον κ. Αξή Χρήστο (Αστυνομικός Υποδιευθυντής – Διευθυντής Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ορεστιάδας).

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη για την προστασία των παιδιών μας.

Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εγγραφές παιδιών του Δήμου Ορεστιάδας στην κατασκήνωση της «Παιδικής Εξοχής Μάκρης»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Εγγραφές παιδιών του Δήμου Ορεστιάδας που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση της «Παιδικής Εξοχής Μάκρης» για το καλοκαίρι 2017.

Ο Δήμος Ορεστιάδας ενημερώνει ότι οι εγγραφές για την κατασκήνωση του κρατικού προγράμματος «Παιδική Εξοχή Μάκρης» για την καλοκαιρινή περίοδο 2017 θα πραγματοποιούνται στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας από 6-16/6/2017.

Το πρόγραμμα δέχεται παιδιά που έχουν γεννηθεί από τα 1-1-2010έως και 31-12-2002 και περιλαμβάνει 4 κατασκηνωτικές περιόδους των 10 ημερών :

Η Πρώτη περίοδος αρχίζει από 10/07/2017 έως 19/07/2017

Η Δεύτερη περίοδος από 19/07/2017 έως 28/07/2017

Η Τρίτη περίοδος από 28/07/2017 έως 06/08/2017 και

Η Τέταρτη περίοδος από 06/08/2017 έως 15/08/2017.

Για να συμπληρωθεί το Ατομικό Δελτίο Κατασκηνωτή χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

1) Βιβλιάριο ασθενείας του παιδιού (των ενταχθέντων ταμείων στον ΕΟΠΥΥ)

2) Βιβλιάριο εμβολίων του παιδιού

3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4) Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα παραλαμβάνεται από το αρμόδιο γραφείο του Κέντρου Υγείας

Το Ατομικό Δελτίο Κατασκηνωτή θα υπογράφεται από τον εκάστοτε ιατρό του Κέντρου Υγείας, αλλά και από ιδιώτες Ιατρούς.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα…

Ήταν 24 & 25 Ιανουαρίου 2013 μια σπουδαία για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους καλεσμένους μας μαθητές της ΣΤ΄ τάξης όλων των σχολείων της πόλης και τους γονείς που παραβρέθηκαν!

Η Λυρική διαδραστικά στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας

Προληπτική οδοντιατρική για την Α΄τάξη

4i ypeΑγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας της 4ης Υ.Π.Ε. θα επισκεφτούν το σχολείο μας Οδοντίατροι. Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόληψη και προαγωγή της Στοματικής υγείας των μαθητών/τριών μέσα από την βιωματική/ενεργητική μάθηση.

Είναι ιδιαίτερα σημαντική σε αυτήν την ηλικία η πρόληψη της τερηδόνας, καθώς έχει αποδειχθεί ότι άτομα που προσβάλλονται από τερηδόνα στην παιδική ηλικία, αποτελούν ασθενείς υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη τερηδόνας και σε όλη τους τη ζωή. Συνεπώς είναι πολύ σημαντική η εκμάθηση της σωστής φροντίδας των δοντιών τους.

Στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας θα γίνει στους μαθητές:

-Ενημέρωση για τους παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης τερηδόνας-ουλίτιδας

-Σημασία της υγιεινής διατροφής (φρούτα-λαχανικά) και επίδραση της συχνής λήψης σακχάρων

-Γνωριμία με τα δόντια και τη στοματική κοιλότητα

-Επίδειξη του σωστού τρόπου βουρτσίσματος και των άλλων μέσων στοματικής υγιεινής

-Αποκάλυψη των μικροβίων της οδοντικής πλάκας με τη φυτική χρωστική φουξίνη

-Ενδοστοματική εξέταση των παιδιών με γλωσσοπίεστρα και γάντια μίας χρήσης, κατά την οποία δεν υπάρχει καμία ενόχληση στο παιδί

-Ενημέρωσή σας για τα ευρήματα της εξέτασης

Την ημέρα της Οδοντιατρικής επίσκεψης είναι απαραίτητο να προσκομίσει το παιδί την οδοντόβουρτσά του!

Την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 οι γονείς της Α΄τάξης θα παραλάβουν και θα πρέπει να επιστρέψουν υπογεγραμμένη την παρακάτω δήλωση, εφόσον συμφωνούν.

Δήλωση συγκατάθεσης γονέων

Ο προγραμματισμός είναι:

Οι μαθητές του Α1 και τα κορίτσια του Α3 την Πέμπτη 8 Ιουνίου.

Οι μαθητές του Α2 και τα αγόρια του Α3 την Τρίτη 13 Ιουνίου.