Πλειοδοτικός διαγωνισμός για το κυλικείο του σχολείου μας

ΚΥΛΙΚΕΙΟΗ Σχολική Επιτροπή ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τη νομοθεσία
α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α
Α. Αποδέχεται την παραίτηση της Πεχλιβανίδου Σουλτάνας από το κυλικείο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας και

Β. Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου, τον οποίο θα διενεργήσει τριμελής επιτροπή που καθοριστεί με απόφαση του προέδρου της σχολικής επιτροπής.

Γ. Καθορίζει τους όρους διαγωνισμού ως εξής:
1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας στις 4/09/2017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00μμ.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
β) Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου
3. Δικαιολογητικά συμμετοχής
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Η προσφορά αυτή δεν θα είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) Ευρώ.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα).
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα).
η) Ποσό εγγύησης 300 Ευρώ.
Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά συμπληρωματική εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος . Η εγγυητική επιστολή παρακρατείτε καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και θα επιστραφεί άτοκα μετά τη λήξη της σύμβασης πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης οπότε καταπίπτει υπέρ της σχολικής επιτροπής.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα).
Ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ και σε περίπτωση που δεν υπάρχει να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως ότι θα παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του ΕΦΕΤ.
4. Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για ΕΝΝΕΑ (9) έτη. Αρχίζει την ημέρα υπογραφής και λήγει 30-6-2026.
5. Καταβολή μισθώματος
Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις.
6. Ο πλειοδότης που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:
1. Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο
2. Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας
3. Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 Τεύχος Β’).
4. Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου
5. Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο.
6. Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.
7. Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής.
8. Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε..Ε.
Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.
7. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.
8. Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου σε περίπτωση πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π/οικ./93828 (ΦΕΚ 1183/31.8.2006, τευχ. Β’) απόφαση του αρμοδίου υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.
9. Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα ισχύει η Δ4/64321/16.05.2008 Κ.Υ.Α. Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τον χρόνο σύνταξης της εν λόγω απόφασης.
Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν την Σχολική κοινότητα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας.

Στα σχολικά κυλικεία, ισχύουν οι παρακάτω ανώτατες τιμές, για ορισμένα τρόφιμα, σύμφωνα με την Απόφαση Α2-718 (ΦΕΚ 2090/Β.31-7-2014).

Συμπληρωματικά, θα πρέπει να έχουν υπόψη οι ενδιαφερόμενοι ότι υπάρχουν ανώτατες τιμές διάθεσης για τα επιτρεπόμενα είδη:

ΕΙΔΗ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.
α) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσηςή λευκό, με τυρί  (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, ελαιολάδου και άλλων) 1,00
β) Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, ελαιολάδου και άλλων) 1,25
γ) Απλό αρτοσκεύασμα (σουσαμένιο κουλούρι)  σε ατομική συσκευασία 40 γραμμαρίων τουλάχιστον 0,40
δ) Τυρόπιτα – σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους 120 γραμμαρίων 1,00
ε) Εμφιαλωμένο νερό των 500 ml, εγχώριο ή μη, εντός  ή εκτός ψυγείου 0,35
στ) Φυσικοί  χυμοί φρούτων με 100% χυμό (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία 250 ml 0,85

Αφήστε μια απάντηση