ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Προς 2ο Δ.Σ.Νιγρίτας                                                           Ημερομηνία……………………………

Αρ. πρωτ.……………………………….

Όνομα και Επώνυμο πατέρα

 

 

 

Αρ. δελτίου ταυτότητας
Όνομα και επώνυμο μητέρας

 

 

 

 

Αρ. δελτίου ταυτότητας
mail  

 

 

τηλ
 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο :

 

 

 

Ημερομηνία γέννησης:

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

Τόπος

 

οδός

 

αριθμός

 

ΤΚ

 

ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ή ΣΤΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 

 

Ονοματεπώνυμο

 

Ονοματεπώνυμο

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΜΕΝΕΣ   ΝΑΙ          ΟΧΙ

Ο/Η υπογραφόμενος –η γονέας δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθή όπως και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτω

 

 

 

……………………………………………………….2021

 

………………………………………………………………

Συνημμένα                                                                                                        Ο/Η αιτών/ουσα

Γνωμάτευση ΚΕΣΥ/Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο κα
Αποδεικτικό κατοικίας