Διακύρηξη διαγωνισμού για μίσθωση σχολικού κυλικείου 2ου και 5ου Δ.Σ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για μίσθωση σχολικού κυλικείου)

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ναυπλιέων προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του κυλικείου των 2ου και 5ου  Δημοτικών  Σχολείων  Ναυπλίου

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του 2ου Δημοτικού Σχολείου  στις  06 /09/2013  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο side του   Δήμου Ναυπλιέωνhttp://www.nafplio.gr/ , στα ΚΕΠ  και στο blog του 2ου Δημοτικού Σχολείου https://blogs.sch.gr/2dimnafpl  απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι αφού συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα τα καταθέσουν στη  Δ/ντρια του 2ου ή 5ου Δημοτικού Σχολείου από 02/09/2013 ημέρα Δευτέρα έως  τις  06/09/2013 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00

Ναύπλιο 05/08/2013

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε Δήμου Ναυπλιέων

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ: 64321/Δ4/16-05-2008 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 1003/2008/16-05-2008 τ. Β΄)

 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στον πλειοδοτικό διαγωνισμό είναι:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

δ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

 ε) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

στ) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του πλειοδότου στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

η)Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου.

Απαιτείται όμως επιπλέον, αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή μέσω του Διευθυντή του σχολείου και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής.

ΚυλικείαΝομοθεσία – Google Sites

ΦΕΚ 1003/2008 Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων

Σχολικά Κυλικεία – Εκπαιδευτικός – Efet

Δημοσιεύθηκε στην AAA!!! ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση