Νέα ιστοσελίδα του σχολείου

Το blog του σχολείου είναι ανενεργό από φέτος. Το σχολείο δημιούργησε ιστοσελίδα ενημέρωσης από τις υπηρεσίες του Πανελληνίου σχολικού δικτύου. Επισκεφτείτε τη νέα ιστοσελίδα του σχολείου κάνοντας κλικ εδώ

 

 

 

 

 

Δημοσιεύθηκε στη Τα Νέα του σχολείου | Σχολιάστε

Autumn in our town

We arrived at the beautiful and wet autumn in Kos island and we decided to create the following e-poster with rhymes,proverbs and songs.Students of the 2nd Primary School of Kos gathered material connected to Greek autumn,used their smile and creativity.So here they go with the result of a group work.

Autumn in our Town

Δημοσιεύθηκε στη Τα Νέα του σχολείου | Σχολιάστε

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3»:

     Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007 -2013), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένηςεκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τέσσερα σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014).

    Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα.

    Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

    Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης».

    Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας − λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.

    Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής μέσα από κατάλληλα επιμορφωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει τους μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται, επιμορφώνεται, και υποστηρίζεται επιστημονικά και συμβουλευτικά, από κατάλληλες δομές.

    Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης τους κοινωνικά στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ’ επέκταση στη σχολική κοινότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώσει την προσβασιμότητα τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό.

    Οι κύριες Δράσεις της Πράξης είναι οι ακόλουθες:

Δράση 1:

Σχεδιασμός και υλοποίηση του προγράμματος εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τέσσερα σχολικά έτη

Δράση 2:

Συγκέντρωση και συμπλήρωση Επιμορφωτικού Υλικού και Ειδικών Εργαλείων

Δράση 3:

Προγράμματα επιμόρφωσης και διαρκής υποστήριξη των εκπαιδευτικών

Δράση 4:

Επιχειρησιακό Σχέδιο διαμόρφωσης δομής/δικτύου δομών για την υποστήριξη του προσωπικού του Προγράμματος με αναβάθμιση και προσαρμογή των υφιστάμενων υπηρεσιών, δομών και φορέων.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Σχολιάστε

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Γεια σας!

Στο ξεκίνημα μιας ακόμα σχολικής χρονιάς θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους σας να έχετε υγεία και να βιώνετε τη ζωή σας με αγάπη και αισιοδοξία.

από καρδιάς

οι εκπαιδευτικοί του σχολείου

Δημοσιεύθηκε στη Τα Νέα του σχολείου | Σχολιάστε

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλό εισόδημα

Αγαπητοί γονείς,                                                                                                                                 στο  άρθρο 27 παρ. 3 του Νόμου 3016/2002, που έχει ως θέμα «Μέτρα Κοινωνικής Πολιτικής»,  αναφέρεται ότι «σε οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, που έχουν τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων Ευρώ (3000€), καταβάλλεται από το 2002 ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 300€ για κάθε παιδί μέχρι το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσής του και κατ’ ανώτατο όριο μέχρι και του δέκατου έκτου (16ου) έτους της ηλικίας του.

Η ενίσχυση καταβάλλεται με την έναρξη εκάστου σχολικού έτους, μετά από βεβαίωση του διευθυντή του σχολείου για την εγγραφή του μαθητή και την κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων το προηγούμενο σχολικό έτος. Για την πρώτη τάξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης βεβαιώνεται μόνο η εγγραφή του μαθητή στο σχολείο.»

Αν λοιπόν είστε δικαιούχοι, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον διευθυντή του σχολείου μας μέχρι τις 17-10-2013, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες και να σας καταβληθεί το σχετικό επίδομα.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Σχολιάστε

Η απαγωγή του διάσημου ζωγράφου (ταινία του ΣΤ1)

Οι μαθητές του ΣΤ1, στα πλαίσια του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής, δημιούργησαν την αστυνομική ταινία «Η απαγωγή του διάσημου ζωγράφου». Η ταινία βασίζεται σε σενάριο που δημιούργησαν τα παιδιά, γυρίστηκε στους χώρους του σχολείου και η ψηφιακή επεξεργασία της (μοντάζ, μουσική υπόκρουση) πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

Έχει ζητηθεί από τους γονείς των παιδιών η άδεια για τη δημοσίευση της ταινίας στον παγκόσμιο ιστό. Η ταινία θα δημοσιευθεί εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.

Δημοσιεύθηκε στη Διαθεματικά προγράμματα, εργασίες μαθητών, Θεατρική αγωγή, Μαθήματα, Πληροφορική - ΤΠΕ, ΣΤ', ΣΤ1, Τάξεις | Σχολιάστε

Ιστολόγιο για τις δυνάμεις της φύσης

Μία ομάδα του Ε2 τμήματος αφιέρωσε ένα ιστολόγιο στις δυνάμεις της φύσης. Μπορείτε να το δείτε εδώ: http://fusikos-kosmos.blogspot.com/

Δημοσιεύθηκε στη Ε', Ε2, Μαθήματα, Πληροφορική - ΤΠΕ, Τάξεις | Σχολιάστε

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 2011

Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Δωδεκανήσου στο πλαίσιο αθλητικού προγράμματος που στηρίζει ο ΟΠΑΠ διοργάνωσε αγώνες μίνι βόλεϊ για τα Δημοτικά Σχολεία του Νομού. Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Τα Νέα του σχολείου, Φυσική αγωγή | Σχολιάστε

Μολυβοθήκες και διακοσμητικά αντικείμενα από πηλό

Οι μαθητές του ολοήμερου ξέρουν πολύ καλά ότι μόλις ολοκληρωθεί το μάθημα στην τάξη τους, πρέπει να διαβάσουν και να τελειώσουν όλες τις σχολικές τους υποχρεώσεις σε μια άλλη τάξη. Έχουν λοιπόν το δικαίωμα να ασχοληθούν με κάτι δημιουργικό, να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους και φυσικά να διασκεδάσουν! Η δασκάλα του ολοήμερου, Τζωρτζίνα Σμέτη, εκτός από την εποπτεία του εγχειρήματος, βρίσκεται και πίσω από τη φωτογραφική μηχανή. Τα αποτελέσματα αυτής της δημιουργικής διάθεσης σας τα παρουσιάζουμε παρακάτω. Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη εργασίες μαθητών, Ολοήμερο, Τάξεις | Σχολιάστε

Εικονικο Ξενοδοχείο «Κως Χοτέλ»

Μια ομάδα του Ε1 τμήματος του σχολείου μας δημιούργησε ένα εικονικό ξενοδοχείο. Μπορείτε κάνετε εικονικές κρατήσεις ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στη σελίδα, στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ξενοδοχείο kos-hotel

Δημοσιεύθηκε στη Ε', Ε1, εργασίες μαθητών, Μαθήματα, Πληροφορική - ΤΠΕ, Τάξεις | Ετικέτες: | Σχολιάστε