Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας

Σκοπός του σχολείου είναι η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των πνευματικών, σωματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, να γίνουν υπεύθυνοι, ελεύθεροι, δημοκρατικοί πολίτες. Το σχολείο είναι ο χώρος, που οι μαθητές ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν, σκέφτονται, δημιουργούν, συνάπτουν σχέσεις με συνομηλίκους, παίζουν, κάνουν φιλίες, χαίρονται, αντιμετωπίζουν δυσκολίες και καλούνται να επιλύσουν “προβλήματα”, διαμορφώνοντας σταδιακά συμπεριφορές,  αξίες και στάσεις ζωής. Για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο του Σχολείου και να επιτευχθούν οι στόχοι του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κανόνων. Στο κείμενο που ακολουθεί με τον γενικό τίτλο «Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου» περιγράφονται οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους κανόνες.

Στο κείμενο που ακολουθεί με τον γενικό τίτλο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου» περιγράφονται οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους κανόνες. Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των κοινά αποδεκτών όρων και κανόνων λειτουργίας, που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.

Οι συνθήκες σε κάθε σχολική μονάδα πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου. (ΥΠΠΕΘ) Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου μας δεν αντιφάσκει ούτε υποκαθιστά την ισχύουσα νομοθεσία, είναι εναρμονισμένος με τη νομοθεσία, τη σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη και την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων λειτουργίας του Σχολείου μας.Λήψη αρχείου