Στη σελίδα αυτή θα αποδελτιώνονται τα ερωτήματα που υποβάλλονται στο σχολείο και θα απαντώνται, υπό την προϋπόθεση πως το ερώτημα οδηγεί σε σαφή απάντηση που να μπορεί να τεκμηριωθεί από την ισχύουσα νομοθεσία και την ευρέως αποδεκτή παιδαγωγική πρακτική.

 
Ερώτημα Απάντηση
Θα ήθελα να μάθω εάν υπάρχει καθηγητής/τρία για την γερμανική γλώσσα που θα διδάσκει ως β’ ξένη γλώσσα στη Α’ τάξη; (04-10-2014) Η διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας προβλέπεται μόνο για τις τάξεις Ε & Στ, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. πρωτ. Φ.52/520/61575/Γ1 Υπουργική Απόφαση που καθορίζει το ωρολόγιο πρόγαρμμα των σχολείων ΕΑΕΠ. Δυστυχώς στο σχολείο μας κατά τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη δεν τοποθέτηθηκε εκπαιδευτικός για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, ούτε και έχει τοποθετηθεί κατά το τρέχον σχολικό έτος.
Ποιο είναι το διάστημα των διακοπών των Χριστουγέννων (13-12-2014) Σύμφωνα με το Π.Δ. 201/1998, οι διακοπές των Χριστουγέννων αρχίζουν στις 24 Δεκεμβρίου και διαρκούν έως και την 7η Ιανουαρίου. Συνεπώς τα μαθήματα αρχίζουν στις 8 Ιανουαρίου του νέου έτους.
Ποια είναι τα κριτήρια για την αξιολόγηση των μαθητών στο δημοτικό σχολείο; (15-12-2014) 1. Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Δημοτικό Σχολείο γίνεται από το δάσκαλο ή τους δασκάλους της τάξης και στηρίζεται:α. Στην καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδ/κή μαθησιακή διαδικασία και στις άλλες σχολικές δραστηριότητεςΜέσα από τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης. Εκτός από τα συγκεκριμένα μαθησιακά του επιτεύγματα, αξιολογούνται:

  • η προσπάθεια που καταβάλλει
  • το ενδιαφέρον του και η ικανότητα συμμετοχής του στο διάλογο που πραγματοποιείται στην τάξη
  • τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος
  • η ακρίβεια στο λόγο
  • η κριτική αντιμετώπιση προσώπων, γεγονότων και καταστάσεων
  • η διατύπωση υποθέσεων και η διαδικασία επαλήθευσής τους
  • η ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων σε καταστάσεις της καθημερινής πραγματικότητας κ.τ.λ.

β. Στα αποτελέσματα της επίδοσής του στα κριτήρια αξιολόγησης

γ. Στα αποτελέσματα των εργασιών για το σχολείο ή το σπίτι

2. Μπορούν να εκπονούνται και πρόσθετα κριτήρια από το δάσκαλο της τάξης, όταν αυτός το θεωρεί απαραίτητο.

Πώς κλιμακώνεται η βαθμολογία στο δημοτικό σχολείο;(15-12-2014) Για όλες τις τάξεις ισχύει η περιγραφική αξιολόγηση. Στις τάξεις Α’ και Β’ δεν χορηγείται έλεγχος προόδου, αλλά γίνεται  προφορική ενημέρωση των γονέων, με βάση τα στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης και τις ιδιαίτερες παρατηρήσεις που αφορούν την επίδοση του μαθητή. Στο σχολείο μας για το σκοπό αυτό αξιοποιούμε το ακόλουθο Φύλλο Περιγραφικής Αξιολόγησης, ως προσάρτημα στο Φύλλο Ημερήσιου Ελέγχου.Στις υπόλοιπες τάξεις γίνεται προφορική ενημέρωση των γονέων και χορηγείται έλεγχος προόδου με βάση την κλίμακα βαθμολογίας, που περιλαμβάνει:Για τις τάξεις Γ’ και Δ’ τους χαρακτηρισμούς:Άριστα (Α’)Πολύ Καλά (Β’)Καλά (Γ’)Σχεδόν Καλά (Δ’)Για τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ τους χαρακτηρισμούς:

Άριστα (9-10)

Πολύ Καλά (7-8)

Καλά (5-6)

Σχεδόν Καλά (1-4)

Γιατί το σχολείο δεν έχει Τμήμα Ένταξης; (17-01-2015) Στο σχολείο έχει ιδρυθεί Τμήμα Ένταξης το οποίο λειτουργούσε επί σειρά ετών. Λόγω της μη κάλυψης της θέσης με μόνιμο εκπαιδευτικό, κάθε χρόνο τοποθετούνταν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για τη λειτουργία του Τμήματος. Τη σχολική χρονιά 2014-15 λόγω του περιορισμένου αριθμού αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που τοποθετήθηκαν στην Εύβοια, ιεραρχήθηκαν ως υψηλότερες οι ανάγκες άλλων σχολείων, ως εκ τούτου δεν τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός για το Τμήμα του σχολείου μας.
Γιατ ί δε γίνονται σχολικοί περίπατοι, όπως στο Γυμνάσιο; (22-01-2015) Το πλαίσιο λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, όπως καθορίζεται από το Π.Δ. 201/1998 δεν προβλέπει την πραγματοποίηση περιπάτων για το δημοτικό σχολείο.
Τι γίνεται στην περίπτωση που λείπει κάποιος εκπαιδευτικός με άδεια; (06-02-2015) Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου έχει μεριμνήσει και λάβει σχετική απόφαση για τον τρόπο κάλυψης του κενού από απουσιάζοντα εκπαιδευτικό, κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών, η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και η μεγιστοποίηση του επιδιωκόμενου παιδαγωγικού αποτελέσματος. Ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών του τμήματος υιοθετούνται λύσεις όπως η σύμπτυξη με το συζυγές τμήμα, η απασχόληση των μαθητών από εκπαιδευτικό με κενό, η δημιουργική απασχόλησή τους στην αίθουσα προβολών κ.λπ. Σε καμιά περίπτωση δεν αλλάζει το ωρολόγιο πρόγραμμα ως προς την ώρα αναχώρησης των μαθητών από το σχολείο ούτε παραμένουν οι μαθητές χωρίς επίβλεψη.
Πότε θα λειτουργήσει το κυλικείο; (19-02-2015) Η λειτουργία του κυλικείου καθορίζεται από τη Σχολική Επιτροπή. Εφόσον διακοπεί η υπάρχουσα σύμβαση, θα προκηρυχθεί η ανάθεση της λειτουργίας του κυλικείου σε πλειοδοτικό διαγωνισμό και εφόσον βρεθεί πλειοδότης αναμένεται η επαναλειτουργία του. Το χρονοδιάγραμμα αυτό ωστόσο δεν εξαρτάται από ενέργειες του σχολείου.
Βαθμολογείται το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής; (15-06-2016) Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής βαθμολογείται όπως όλα τα γνωστικά αντικείμενα, ωστόσο ο βαθμός του συμψηφίζεται με τους βαθμούς των υπόλοιπων μαθημάτων της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσική) και προκύπτει ένας ενιαίος βαθμός για την Αισθητική Αγωγή ,ως ο μέσος όρος των τριών επιμέρους μαθημάτων.