Οι σχολικές εορτές αποτελούν θεμελιακό τμήμα της λειτουργίας του σχολείου, με εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, ψυχαγωγικό και κοινωνικό περιεχόμενο, ενώ παράλληλα αποτελούν μια ευκαιρία συνύπαρξης στον ίδιο χώρο όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Το σχολείο μας ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γονέων στις εκδηλώσεις αυτές, τόσο ως θεατές όσο και ως συμμέτοχους στη συχνά κοπιώδη προσπάθεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Με την εξέλιξη των τεχνικών ψηφιακών μέσων, όσοι παρακολουθούν τις σχολικές μας εκδηλώσεις μπορούν να φωτογραφίζουν ή να βιντεοσκοπούν τα παιδιά τους. Το σχολείο δεν αποθαρρύνει αυτή την πρακτική, αφού άλλωστε και το ίδιο καταγράφει ψηφιακά τις εκδηλώσεις για το δικό του αρχείο. Κρίνουμε ωστόσο χρήσιμο να επισημανθεί ο τρόπος αξιοποίησης των ψηφιακών αυτών δεδομένων, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το ενδεχόμενο ανάρτησης αυτών στο διαδίκτυο, σε χώρους κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η ανάρτηση φωτογραφιών στο διαδίκτυο απαιτεί τη συγκατάθεση του προσώπου που απεικονίζεται, ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την περίπτωση των ανηλίκων. Το σχολείο έχοντας επίγνωση αυτής της διάταξης και θέτοντας την προστασία των προσωπικών και εν γένει δεδομένων των μαθητών μας και των οικογενειών τους αναρτά μόνο ομαδικές φωτογραφίες γενικού πλάνου κατά τρόπο που να μην απεικονίζονται ξεκάθαρα τα πρόσωπα των εικονιζόμενων μαθητών. Επιπροθέτως δε όλες αυτές οι φωτογραφίες επεξεργάζονται ψηφιακά με θόλωση των προσώπων των εικονιζόμενων μαθητών, ώστε αυτοί να μην είναι αναγνωρίσιμοι σε τρίτα πρόσωπα, ενώ σε καμιά από τις φωτογραφίες δεν υπάρχει λεζάντα με προσωπικές πληροφορίες (ονόματα μαθητών, εκπαιδευτικών κ.λπ.). Κρίνουμε πως η περιορισμένη ανάρτηση φωτογραφιών στο σχολικό μας ιστολόγιο, υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, εξυπηρετεί το σκοπό της ενημέρωσης και αναδεικνύει πληρέστερα τις τελούμενες στο σχολείο δραστηριότητες. Ευνόητο είναι βέβαια πως όποιος από τους εικονιζόμενους επιθυμεί μπορεί να ζητήσει την πλήρη αποκοπή του από την ομαδική φωτογραφία ή τη διαγραφή αυτής αν το προηγούμενο δεν είναι τεχνικά εφικτό. 

Σημειώνουμε επίσης πως οι φωτογραφίες και το κάθε είδους ψηφιακό υλικό αναρτώνται αποκλειστικά στους διακομιστές του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου που τελεί υπό τον έλεγχο της αρμόδιας δημόσιας αρχής και όχι σε διακομιστές ιδιωτικών εταιρειών (π.χ. google-blogspot κ.λπ.), τις οποίες δεν μπορούμε να ελέγξουμε στο θέμα της ασφάλειας των δεδομένων όσο και της ενδεχόμενης αξιοποίησής τους για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Ωστόσο πέραν των δικών μας προσπαθειών και προβλέψεων, το σχολείο όμως δεν μπορεί να ελέγξει τη χρήση των ψηφιακών δεδομένων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των σχολικών εκδηλώσεων από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών. Για το σκοπό αυτό επισημαίνουμε στους γονείς/ κηδεμόνες πως οι φωτογραφίες και τα βίντεο που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια των σχολικών εκδηλώσεων και περιλαμβάνουν πέραν των κηδεμονευομένων τους και τρίτα πρόσωπα είναι για προσωπική και μόνο χρήση και απαγορεύεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους ή να αναρτηθούν στο διαδίκτυο.

Από την πλευρά του σχολείου τα ψηφιακά αρχεία των εκδηλώσεων παραμένουν φυλαγμένα στο αρχείο του σχολείου, ενώ η συμπερίληψή τους σε φορητά αποθηκευτικά μέσα (DVD) και η παραχώρησή τους στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών γίνεται πάντα υπό το ακόλουθο πλαίσιο παραχώρησης:

Το παρόν υλικό σε μορφή οπτικού ψηφιακού δίσκου (DVD) αποτελεί ιδιοκτησία του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου και προορίζεται αποκλειστικά για το αρχείο του σχολείου. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε διαφορετική χρήση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου αυτού χωρίς την προηγούμενη έγγραφη  άδεια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αντιγραφή αυτού αποκλειστικά και μόνο από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες των συμμετεχόντων μαθητών για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς τη δυνατότητα της δημόσιας προβολής αυτού και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, πλέον αυτών που σαφώς ισχύουν για περιεχόμενο  που τυχόν έχει ενσωματωθεί στο δίσκο αυτό, όπως αποσπάσματα από ψηφιακά αρχεία τρίτων, η μουσική των τίτλων αρχής-τέλους κ.λπ.

© 2-ο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου, ημερομηνία

Εκτιμούμε πως η υιοθετούμενη από εμάς πρακτική και η προτεινόμενη για τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών μας είναι μια προσέγγιση «κοινής λογικής», χωρίς να ασπάζεται την κινδυνολογία ή την υστερικότητα στο θέμα αυτό, καθώς οι σχολικές εκδηλώσεις συνιστούν μια χαρούμενη ευκαιρία συνύπαρξης της σχολικής μας κοινότητας και η προσεκτική αποτύπωση των σχολικών μας δραστηριοτήτων συμβάλλει στην επιτυχή παρουσίαση του τελούμενου έργου. 

Επισημαίνουμε, τέλος,  πως τα ανωτέρω αναγραφόμενα δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση παραίτηση ή περιορισμό ευθύνης απέναντι σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία.