Η κάθε σχολική μονάδα, ως αναπόσπαστο τμήμα του εκπαιδευτικού συστήματος, οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις του διοικητικού δικαίου καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. Στο σχολείο μας η τήρηση των διατάξεων αυτών, πέραν του σαφούς υπηρεσιακού καθήκοντος που τις επιβάλλει, γίνεται με πλήρη διαφάνεια και σεβασμό τόσο του νομοθετικού και κανονιστικού τους χαρακτήρα όσο και της επιστημονικής και επαγγελματικής δεοντολογίας που οφείλει να χαρακτηρίζει τον κλάδο των εκπαιδευτικών.

Προς ενημέρωση λοιπόν όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας, στη σελίδα αυτή αναρτώνται σχετικές διατάξεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, εκτιμώντας πως η γνώση τους εκ μέρος των γονεών των μαθητών μας θα συμβάλλει στην ουσιαστική και απροκατάληπτη συνεργασία σχολείου & οικογένειας.

Σημείωση: Λόγω περιορισμένου χώρου αποθήκευσης των αρχείων, οι υπερδεσμοί οδηγούν σε εξωτερικές σελίδες. Κατά περιόδους ελέγχουμε τη λειτουργικότητά τους. Ωστόσο, αν οι σύνδεσμοι αυτοί είναι ανενεργοί, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να επιλύσουμε το πρόβλημα.

Θέμα Σχετικά έγγραφα
Βασικά νομοθετήματα για την εκπαίδευση Π.Δ.79/2017. Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείωνν.

1566/ 1986 Νόμος-πλαίσιο για την εκπαίδευση

Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002,

(ΦΕΚ 1340, τ. Β’) Υ.Α. (Καθηκοντολόγιο)

 

Διδασκαλία Β΄Ξένης Γλώσσας Φ.52/ 63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ. Β΄) Υ.Α.
68008/Γ1/05-05-2014 (ΑΔΑ ΒΙΦΓ9-ΜΨΟ) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Κατ΄οίκον εργασίες Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Αξιολόγηση μαθητών- επανάληψη τάξης Υπ. αριθ. πρωτ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/04-12-2017 Υ.Α.

Π.Δ. 8/1995 (ΦΕΚ 3, τ. Α’)

Π.Δ. 121/1995 (ΦΕΚ 75, τ. Α’)
Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
Εμβολιασμός μαθητών πρωτ.Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96, (ΦΕΚ 893, τ. Β΄) Υ.Α.
116184/Γ1/10-9-2008 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 Φ.7/238/Γ1/576/26-04-1995 Εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ
Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Μεταφορά σχολικής τσάντας Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Ασφάλεια μαθητών 2368/Γ2/9-1-2007 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Χρήση κινητών τηλεφώνων 132328/Γ2/7-12-2006 Υ.Α. Υ.ΠΑΙ.Θ.
100553/Γ2/4-9-2012 Υ.Α.
Επιτήρηση μαθητών παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Π.Δ 201/98 (ΦΕΚ 161, τ. Α΄)
παράγραφος 18 του άρθρου 36 της με αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄) Υ.Α.
Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006,(ΦΕΚ1139,τ.Β΄) Υ.Α.
Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Εφαρμογή ωραρίου σε απουσία εκπαιδευτικού άρθρο 36, παρ. 25 της Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-02, (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄)Υ.Α. και άρθρο 29, παρ. 8 της ιδίας Υ.Α.,
άρθρο 13, παρ. 8, του Νόμου 1566/85
Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ν. 3699/ τ.Α’ 199/02.10.2008