Το σχολείο ως διακριτή μονάδα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι ενταγμένο στη διοικητική οργάνωση της εκπαίδευσης αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο του οργανοδιοικητικού συστήματος του ελληνικού κράτους. Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό σύστημα, αυτό στηρίζεται σε νόμους-πλαίσια καθώς και σε ένα πλήθος νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων. Παράλληλα όμως το σχολείο αποτελεί δομή της δημόσιας διοίκησης και οι εκπαιδευτικοί είναι δημόσιοι λειτουργοί, υποκείμενοι στους γενικούς νόμους και τις κανονιστικές ρυθμίσεις που καθορίζουν τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Με στόχο λοιπόν την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών στις καθημερινές τους συναλλαγές με το σχολείο (αλλά και κάθε δημόσια υπηρεσία) παραθέτουμε τις ακόλουθες πληροφορίες από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικαιώματα των πολιτών στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες

Σχέσεις δημοσίων υπαλλήλων & πολιτών: Οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς

Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης