Εκπαιδευτικό προσωπικό

Πουλακίδα Ζαχαρούλα               Ολοήμερο τμήμα

Πλαρινού Αρετή                            Β  πρωινό τμήμα

Μπράτη Κυριακή                           Τμήμα ένταξης

Παπαγιαννίδου Φεβρωνία            Α πρωινό τμήμα